2
Iesu Sebare Digadigana i Yawasi
(Mat 9:2-8; Luk 5:18-26)
Maranai Iesu i veramaga ku Capernaum, ba warana i rakata kata kona wai yove yai. Kata pipiya ereonowasi si botu si kesanisi wai kega memei gawara masarena i mamana, matarai kona matamketai, ba Iesu i rumamara kurisi. Kona maranai sebasebare asi bata, sebare digadigana si kabari si botu Iesu kurina. Saba koroto i rakata saki wai kega rubarubana sebarena sita yauni sita riu kurina, wai si gae ku wadakupuna ba si rebui ba sebarena ana aba dudauwai Iesu naonai si tere kirei. Maranai Iesu asi bigeruwana i kinani wai sebarena i wonei, “Natuku am piragagoyosi a notataveyisi.”
Saba bibeyebeyena biyisi mutusi nai si mamana wai ikesisi kamosi yai si nuwanuwasuya. “Kata awaika kairavina niko sebare nikasike e bisisiya? God ikesina wata piragagoyo ina notataveyana!”
Iesu yagiyagina wata nuwa sinenai i kuiri kata kosi wai awaika si nuwanuwasuyei, wai i wonisi, “Awaika kairavina nikasike ko nuwanuwasuya? Mekona tapeyanina digadigana tana wonei, ‘Am piragagoyo a notataveyesi’ kona, ‘Ke bomsiri, ba am yagoro ke yauni ba ke yewo’? 10 Saba ani beyimi kona kuiri kata Sebare Natuna maragata gwabinai kata niko dobu ai piragagoyosi ina notataveyisi.” Ba digadigana kurina i wona, 11 “Ke bomsiri am yagoro ke kabari ba ke nae ku yove!”
12 Pipiya ereonowasi si kinani ba yagiyagina wata i bomsiri ba ana yagoro i kabari ba i sutaveyana, ba si wareyei ba Bada si bokuwayei, ba si wona, “Kega meyana wose nikasike ka kinani!”
Iesu Livai i Yorei
(Mat 9:9-13; Luk 5:2-32)
13 Iesu yebo i veramaga mena ku Galilee torena, ba koroto kaikapona si notuwei ba bibeyebeyena i dagui. 14 Bibeyebeyena murinai i yewo i nenae ba Alphaeus natuna Livai tax aba yuyauna biyina, i kinani ana bagibagi gawarinai i mamana ba Iesu kurina i wona, “Ki sununuriku,” ba Livai i bomsiri ba i sununuri.
15 Kona rabisinai, Iesu ana nonorayauna ba Pharisee biyisi te yoreyoreisi piragagoyo biyisi yabata si kamkam. Ba pipiya pesarisi si kibi. 16 Maranai kairuwana bibeyebeyena biyisi kosi wai Pharisee biyisi, Iesu si kinani piragagoyo ba tax aba yuyauna biyisi yabata si kamkam wai ana nonorayauna si toirubaisi, si wona, “Awaika kairavina nikosi pipiya yabata te kamkam?”
17 Saba Iesu nikona i nonori wai, kurisi i wona, “Kega pipiya yawayawasisi kairavisi a botu saba gubagubagisi ba piragoyo pipiyisi kairavisiasi a botu.”
Iesu Bisiya Kairavina i Toirubai
(Mat 9:14-17; Luk 8:33-39)
18 John ana nonorayauna ba Pharisee biyisi yabata si bisiya, ba pipiya si botu Iesu si wonei, “Awaika kairavina John ba Pharisee biyisi asi nonorayauna yabata te bisiya, ba komi wai kega?”
19 Ba Iesu i kaobeyisi i wona, “Maranai tabine wau sebarena kana bonunu yabata te mamana wai, mekabage ini siya? Kega rubana, kairavina kona wai nai. 20 Saba mara e botubotu, kona maranai tabine wau sebarena ini sumarisi wai kona maranai wai sini siya.
21 Ba kega kesana kotoi gara wauna mutuna ina yauna ba gara wadubona masarena ita popo potai, kairavina gara wauna tana wosei wai ina bo yogiyogo wai, gara wadubona ina taina sikai, ba masarena ina wosei ina rakata saki.
22 Kona kega kesana kotoi wine wauna ba ku wine bobitaurina katamanina ina sewai, ina wosei wai ina ruruwa wai wine kana bobitaura ini kwata, ba wine ba kana bobitaura sina goyo. Kega, wine wauna wai yebo kana bobitaura wauna.”
Sabath Badana
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Sabath kesana Iesu ana nonorayauna yabata wheat baona kamonai si yewo si nenae ba wheat uwasi mutusi si poke. 24 Kata Pharisee biyisi Iesu si wonei, “Awaika kairavina Sabath marana ba niko wose te wosewosei, ata kairuwana te bikasikotobi.”
25 Saba Iesu i kaobeya i wona, “Komi David ana pipiya yabata soya si rabobo ba wose si wosei wai ko baiyavi kona kega? 26 Priest kaikapona Abiathar ana marai i riu God ana ku yove ba bread bibigairenina i yauni ba i kani, ba mutusi turaturana i berisi. Ata kairuwana e wonowonita kata kona wai priest wata sita kani.”*
27 Damanina ba Iesu kurisi i wona, “Sabath i wose wai pipiya asi gairena kairavina, ba kega pipiya i wosei Sabath ana gairena kairavina. 28 Kata Sebare Natuna wai, kona Sabath badana.”*
* 2:26 1 Samuel 21:1-6 * 2:28 Sebare natuna wai kona Messiah ba Sabath Badana.