5
Iesu Sebare Kanuma Goyona Kamonai i Yawasi
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Ba kosi Galilee bogana si garubonei ku Gerasa kupurina. Iesu wakai ibi sukira maranai, sebare kanuma goyona i riuni wai karawagai i kasibau, ba i verabeyei. Niko sebare wai karawaga kamonai i mamana ba i maragata saki, kega kesana kotoi ita kaupatupatumi, chain wai yebo kega rubana. Mara i pesara kaena ba yarona chain yai ba kiramai si kaupatupatuma, saba ereonowasi i yaraga robo, ba yebo kega kesana kotoi maragasina ba ita gebi nubai. Pom ba kao karawaga kamonai ba koya tepasi yai i rasarasa ba ikesina sinina akimai i rutaratarai.
Ba Iesu rabarabai i kinani wai sebarena i vera i botu ba naonai i maere sogasoga. Ba gamona kaikapona i parara, “Iesu, Kaidamo Sakina God Natuna, awaika am waina karikuai? God kana wabai a bibabaim kata kega kuna kasibigoyoniku!” Kata Iesu nikasike i wona, “Kanuma goyona, niko sebare ke kasibau taveyei!”
Damanina ba Iesu i toirubai, “Kom kam waba kotoi?”
Ba sebarena i kaobeyei, “Kau waba Legion, kairavina yakai pesarikai niko sebare kamonai.” 10 Ba Iesu i baba tupetupeni kata kega iti poraisi nao kupura sita kasibau taveyei.
11 Ba namai koya baranai poro yabosi si kamkam. 12 Kata kanuma goyogoyosi Iesu si babai si wona, “Ki poraikai nokosi poro kurisi, kata kana riu ku kamosi.” 13 Ba Iesu i damanina wai, kanuma goyogoyosi sebarena si kasibau taveyei ba si nae poro ku kamosi si riu. Ba porosi ereonowasi asi 2,000 rubana, si vera si gakira ku okowa tokana ba si toma bunuwa.
14 Iyabosi poro si potapotaisi wai si vera si nae ku meyaga kaikapona ba sisiyina si sisiyei. Ba pipiya si nae awaika i tupuwa wai sita kitai. 15 Saba maranai si botu Iesu kurina wai, sebare kanuma goyogoyosi kamonai wai ana nota wai gairenai, i gara ba i mamana wai si kitai, wai si nagara. 16 Iyabosi, awaika sebarena kanuma goyona wai kurina ba yebo poro kurisi i tupuwa si kinani wai pipiya si wonisi. 17 Damanina ba pipiya Iesu si babai kata asi kupura ita kasibau taveyei.
18 Ba maranai Iesu i gerugeru ku waka wai kanuma goyona sebarena i riuni wai i yawasa ba i babai kata yabata sita nae. 19 Saba Iesu kega i damanina, ba i wonei, “Ke veramaga ku yove, ba Bada awaika kurim i wosei ba mekabage i nuwanuwanim wai am rakaraka ke wonisi.” 20 Ba sebarena i nae meyaga kaikaposi asi 10 kupurina kamonai, awaika Iesu i wosei kurina wai i sisiyei, ba pipiya si nonori wai si wareyei.
Wasike Raoboraobona ba Wasike Gubagubagina
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Maranai Iesu wakai i garubona mena ku sepina wai tore yai i bimsiri ba koroto kaikapona si notuwei. 22 Jew biyisi asi dugu yove badana kesana kana waba Jairus i botu ba, Iesu i kinakinani wai i maere sogasoga. 23 Ba i babai i wona, “Natuku wasike ikei i gubaga saki, ba yogina ikei ina rabobo. Ke botu yarom tepanai kuna terei ba kuni yawasi kata ina mana.”
24 Kata Iesu yabata si nae ba koroto kaikapona si kibi ba si una raturatuiu. 25 Ba namai wasike kesana ana tara i vera yepo karaku bodu 12 si kakaba. 26 Kata bai yawasa biyisi pesarisi kurisi i nae, kairavinai i paiwara saki ba ana mane ereonowana i garu roboi saba kega i yawasa ba kana gubaga i nonowi. 27 Maranai wasikena Iesu warana i nonori wai, koroto kamosi yai wata murinai i botu ba kana gara i borubai. 28 Kairavina i nuwasuya i wona, “Kana gara wata ana borubai wai ana yawasa.” 29 Ba maranai Iesu kana gara i borubai wai, yagiyagina wata ana tara vera i kakaba. Ba damina i yauni, kata kona wai i yawasa.
30 Ba Iesu damina i yauni kata maragata i kasibau taveyei, wai koroto kamosi yai i rusinimura ba i toiruba i wona, “Kotoi kau gara i borubai?”
31 Ba ana nonorayauna si kaobeyei si wona, “Koroto si gwagwarim ku kinanisi ba ke bitoirubu kata kotoi i borubaim.”
32 Saba Iesu i kita nanaga tupetupena, ana waina ita kuiri kotoi niko wose i wosei. 33 Ba wasikena i kuiri kata awaika i tupuwa kurina wai ere naganagarina ba ere kirokirorona i botu Iesu naonai i maere sogasoga ba awaika i wosei wai i suwonei. 34 Ba Iesu i wonei, “Natuku am bigeruwana i yawasim, nuwanubai ke nae ba kam gubaga i kakaba.”
35 Iesu karaku wata i bisisiya, ba wasaga Jairus ana yove yai si botu ba si wonei, “Natum i rabobo. Awaika kairavina bibeyebeyena biyina ke bisinikaini?”
36 Ba awaika si bisisiyei wai, Iesu i nonora bigarui ba Jairus i wonei, “Kega kuna nagara ki geruwana mom.”
37 Kega pipiya mutusi i urabaisi Peter ba James ba tuwateina John wata. 38 Ba maranai si botu Jairus ana ku yove wai, pipiya si tutou ba si rasarasa wai Iesu i nonorisi. 39 I riu ku yove kamona, ba i wonisi, “Awaika kairavina ko tutou ba ko binuwamotom. Pipiyaikei kega i rabobo; kona wai e dudauwa mom.”
40 Saba kosi si bomanibei. Pipiya i wonisi si kasibau ku matara murinai wai, pipiyaikei tamana ba sinana ba ana nonorayauna si kibi wai yabata si riu i dudauwa wai kurina. 41 Ba Iesu wasike ikei yarona i yauni ba i wonei, “Talitha koum.” (Kona basuna, “Wasike ikei, ke bomsiri!”) 42 Ba wasike ikei yagiyagina wata i bomsiri ba yewo i dagui (kona kana bodu 12). Ba nikona si kinani wai si wareyei. 43 Ba Iesu sisiya padapadana i berisi kata kega kesana kotoi sita wonei, ba i wonisi, “Kam sita berei ita kam.”