6
Peroveta Kega si Bokuwayei
Damanina ba, Iesu nao kupura i sumarei ba ana nonorayauna yabata si nae ana ku meyaga. Ba Sabath marana i botu wai i Jew biyisi asi dugu yovenai bibeyebeyena i dagui, ba pipiya pesarisi si nonori wai si wareyei ba si toiruba si wona, “Niko sebare, memena nikosi sawara i yauna? Ba niko abi nuwasuya i yauni wai kona kiyakiyaya e wosewose? Kona wai carpenter mom, Mary natuna ba warewaresina James, Joseph, Judas, ba Simon. Ba nobunobuna nina yabata ta mamana kona?” Damanina ba si sinikikiyei.
Ba Iesu kurisi i wona, “Kupura ereonowanai wai peroveta te bokuwayei, saba ana meyaga damana kamonai ba ana dam ba ana rakaraka damana kamosi yai wai kega te bokuwayei.”* Kona kairavina kega rubana kiyakiyaya kesana ita wosei, saba pipiya gubagubagisi kega pesarisi i borubaisi ba si yawasa. Ba Iesu, i wareyisi kairavina asi bigeruwana wai kega.
Iesu Nonorayauna asi 12 i Poraisi
Damanina ba Iesu meyaga nununai i yewo ba i bibeyebeyena. Ba nonorayauna asi 12 i yorisi kurina ba ruwaruwakesi i poraisi si kasibau ba maragata damana i berisi kata kanuma goyogoyosi siti kasibauwisi. Ba i kaotuneisi i wona, “Ami wagawaga kairavina kega kesana awaika kona yauni, saba ami ruwakuna wata, kega kam, ba kautu, kona mane kana kautu ami kikiru ai. Kae sumasuma ko kote, saba kega gara kana birauwa kona yauni.
10 Ba meo ku yove kona riu wai namai kona mamana yepo nao meyaga kona kasibau taveyei. 11 Ba meo meyagai kega sina verabeyimi, kona sina nonorimi wai koni bisumarei maranai kaemi yai momokara ko kasitataba ini mamatarisi sina kuiri kata wose goyona si wosei wai.”*
12 Damanina ba si kasibau si nae ba si rumamara kata pipiya asi piragagoyosi yai sita tombaubaunisi. 13 Ba kanuma goyogoyosi pesarisi siru kwabina si kasibau, ba gubagubagisi pesarisi olive wairoronai gayamisi si boroisi ba si yawasisi.*
Herod John Babataito Biyina i Kasibunui
(Mat 14:1-12; Luk 9:7-9)
14 Taupauma Herod nikona i nonori, kairavina Iesu kana waba i rakata ba pipiya si kuira roboi. Mutusi si wona, “Kona John Babataito biyina rabobowai i bomsiri,* ba kona kairavina kiyakiyaya kaimasawisi i wosewose.”
15 Mutusi si wona, “Kona Elijah.”
Ba mutusi si wona, “Kona wai peroveta, nanakasike bage peroveta katamanina kesana.”
16 Saba maranai Herod nikona i nonori wai i wona, “Niko sebare John, gayamina a kasiyaragi wai rabobo ai i bomsiri mena.”
17 Herod ikesina i kaotunesi wai John si kaupatupatumi, ba patuma yovena kamonai si terei. Nikona wai Herod tuwateina Philip kaowana Herodias i rabai wai kairavina i wosei.* 18 Kairavina John mamanina Herod i wonewonei, “Nikona kega damanina kata tuwateim kaowana kuta utusekwai.” 19 Kata Herodias John kurina i yagisi saki ba ana waina ita kasibunui saba kega rubana ita wosei. 20 Kairavina Herod John i nagarei wai ibo papari kairavina i kuiri kata kona, pipiya ana yawasa totorina ba kaobaisiyena. Maranai Herod John i nonori i bisisiya wai nuwanuwana i kairagaraga, saba yebo ana waina saki iti tinabaenegei.
21 Damanina Herodias ana mara gairena i panani kata Herod ana tupuwa marana. Kam kaikapona i wosei, ana babada kaikaposi, abiya babadisi ba Galilee kana babada kairavisi. 22 Kona maranai Herodias natuna wasike i riu ba i binokonokoa riku wai Herod kana bonunu yabata si kinani wai si nuwagaire saki, ba taupauma wasike yegeyegena i wonei, “Awaika wata am waina wai ki babaiku wai ana berim.” 23 Ba kaobiyoyobana maragasina i berei i wona, “Awaika kuni baba wai ana berim! Nanakasike abisiri yia au basileiya sepina rubana.”
24 I kasibau ba sinana i toirubai i wona, “Awaika kairavina ani baba?”
Ba i kaobeyei i wona, “John Babataito biyina gayamina.”
25 Wasikena yagiyagina wata i riu taupauma kurina ba i wona, “Au waina John Babataito biyina gayamina.”*
26 Nikona taupauma i nonori wai, i nuwapoya saki saba ana kaobiyoyobana i wosei wasikena kurina ana babada matasi yai, kata kega ita kasei. 27 Kata yagiyagina wata kasibunuwa biyina i kaotunei ba i porai, kata John gayamina ita botuwei. Ba sebarena i nae yove patumai John gayamina i kasiyaragi, wagawaga kairavisi kega rubana ana waina iti gesei. Ba yagiyagina wata kasibunuwa biyinai i kaotunei ba i porai, kata John gayamina ita botuwei. Ba sebarena i nae patuma yovenai John gayamina i kasiyaragi, 28 ba gayamina kabomai i wani, ba wasike ikei i yauni i nae sinana i berei. 29 Nikona John ana nonorayauna si nonori wai si botu tupuwina si yauni ba karawagai si dogui.
Iesu 5,000 i Kanisi
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jhn 6:1-14)
30 Iesu ana apostles si notuwa ba awaika si wosei ba si bibeyebeyena wai ereonowana si mamatarei. 31 Ba pipiya pesarisi si botubotu ba si nenae kairavina, kega rubana sita kam, Iesu i wonisi, “Komi wata ko botu ba tana nae ku kupura bogana ba koni yakam.” 32 Kata kosi wata wakai si nae ku kupura bogana.
33 Saba pipiya pesarisi si kinanisi si tauya wai pipiya mutusi si kinanisi ba si wara tetei wai pipiya pesarisi kae tano ai si vera si nao. 34 Damanina ba Iesu i verakasibau wai, koroto kaikapona i kinanisi! Ba i kamyosukuvisi basuna kosi nanakasike bage sheep, kega ere kasi aba potapota.* Kona kairavina i dagui sawara pesarisi i bibeyebeyisi.
35 Kona maranai kao i kakaba, ba ana nonorayauna si botu kurina, ba si wona, “Nikona wai kupura bogana ba kao matapa i kakaba. 36 Pipiya ki pora taveyisi sina nae kata bao ba meyaga dubosi yai ikesisi kam sina gimona ba sina kam.”
37 Saba Iesu i kaobeyisi i wona, “Komi kam ko berisi sina kam.”
Ba kosi si toirubai si wona, “Mekabage kom am waina yakai bread 200 silver coins rubana kana gimona ba kana bereis sina kam kona?”
38 Kata Iesu i toirubaisi, i wona, “Komi ko kinani, bread biyamo wata gwabimi yai?” Ba si panani, kata bread nima masiyana ba enaga siyauwa asi ruwamo.
39 Ba Iesu ana nonorayauna i wonisi, kata pipiya si wosisi dugu yogiyogisi yai sisikorokoro tepanai sita makira. 40 Damanina ba nanakasike si makira mutusi 100 ba mutusi 50. 41 Iesu bread nima masiyana ba, enaga siyauwa ruwamo i yauna. Ba i gagawa ku sapama ba i kaikaiwa. Ba bread i botomni. Ba ana nonorayauna i berisi kata pipiya siti yabisi. Ba yebo enaga siyauwa ruwamo ereonowana i yabisi. 42 Ba ereonowasi si kam, ba si kam siyabagi. 43 Bread ba siyauwa si kam boterei wai ana nonorayauna poga 12 si bonawisi. 44 Ba kosi si kam wai sebasebare wata asi 5,000 rubana asi rakaraka yabata.
Iesu Okowa Tepanai i Yewo
(Mat 14:22-33; Jhn 6:15-21)
45 Iesu ana nonorayauna yagiyagina wata i geruisi ku waka kata siti nao ku Bethsaida, ba kona ikesina muri yai pipiya iti pora taveyisi. 46 Ba i pora taveyisi murinai, i gae ku koya barana pari kairavina.
47 Rabisi pompom ai, waka wai boga basunai ba Iesu ikesina wai tano ai. 48 Iesu ana nonorayauna sibe i tobeyebeyisi kairavina boe si bibagei wai i kinanisi. Maratom didibarinai okowa tepanai i yewo i nae kurisi ba yogina ikei ita tupasirisi. 49 Saba maranai okowa tepanai i yewoyewo si kinani wai, si nosi bage kona momosika wai si rasa. 50 Kairavina ereonowasi si kinani wai si nagara saki, ba yagiyagina wata kurisi i wona, “Koi nuwatora ba kega ko nagara niko yauku!” 51 Ba i sugae ku waka, ba sibe i botere wai kosi si wareyei. 52 Kosi bread 5 basuna kega si kuiri kairavina kosi nuwanuwasi wai guduguduna.
Iesu Pipiya Gubagubagisi Gennesaret yai i Yawasisi
53 Maranai si garubona ku Gennesaret si yota ba namai waka si rowai. 54 Ba kosi wakai si bisukira maranai pipiya Iesu si kuira taveyei. 55 Kosi nao kupura ereonowana si verabauni, ba gubagubagisi asi aba dudau ai si kabarisi si nae memei Iesu si nonori i mamana wai naka mena. 56 Ba memena wata Iesu i yewoyewo meyaga yogiyogisi, ba kaikaposi yai, waere yai, ba bigimona gawarisi yai pipiya gubagubagisi si teretere si mamana. Ba si bibabai kata kana gara damona wata sita borubai, ba iyabosi si borubai wai ereonowasi si yawasa.
* 6:4 John 4:44 * 6:11 Luke 10:4-11; Acts 13:51 * 6:13 James 5:14 * 6:14 Matthew 16:14; Mark 8:28; Luke 9:19 * 6:17 Luke 3:19,20 * 6:25 Wasike sinana ana waina John Babataito gayamina saba yegeyegena wai ana waina John gayamina kabomai kona i beyena kata yegeyegena nuwanuwana badobadoba. Nanakasike bage Bada sita bomanibei. * 6:34 Matthew 9:36