7
Dobidobirina ba Kega Dobidobirina
(Mat 15:1-9)
Damanina ba Pharisee biyisi ba giu bibeyebeyena biyisi mutusi Jerusalem yai si botu, ba Iesu si gwagwari. Ba ana nonorayauna mutusi yarosi kega si bosusuwana, ba kam si kamkam wai si kinanisi. Pharisee biyisi ba Jew biyisi, ereonowasi asi dudura si kibikibi, kata kega sina kam, yepo sini yaro suwana ba muri yai sina kam. Ba maranai, gimona gawarinai sina botu wai sini yaro suwana ba muri yai sina kam, ba asi dudura pesarisi si kibikibi mutusi bage vedu, bayawa ba kaboma sina bosuwana kabitam.
Kata Pharisees ba giu bibeyebeyena biyisi Iesu si toirubai si wona, “Kata awaika kairavina am nonorayauna kega wawata asi dudura te kibikibi wai kega te biyaro suwana ba kasi kam te kamkam?”
Ba i kaobeyisi i wona, “Komi kwarukwarumimi, Isaiah i peroveta wona kabitam i tamo kirumi wai nanakasike,
‘Nikosi pipiya kawasi yai te bokuwayiku
saba nuwanuwasi yai si notawapiku.
Kosi kega nuwanuwasi tupanai tebo pepetiku,
kairavina kosi pipiya mom asi
kairuwana si beyisi wai te bibeyebeyena.’
Komi God ana kairuwana ko tere sirei ba pipiya mom asi dudura ko botawani.”
Ba i wonisi, “Komi ami keta gairena ko panani wai God ana kairuwana ko tere sirei ba ami dudura ko kibikibi. 10 Kairavina Moses i wona, ‘Tamam ba sinam ke kaobaisiyisi.’* Ba ‘Kotoi wata tamana ba sinana ina kaobigoyoni wai sina kasibunui.’* 11 Saba ko wona kata, sebare tamana ba sinana kurisi ina wona, ‘Memena bage bibaita gwabiku ai kona yauni wai Corban.’ (Kona wai puyo nuwanuwam tupanai God kurina). 12 Komi wai pipiya ko bigesisi kata tamasi kona sinasi kega sini baisisi. 13 Ami dudura pipiya ko bibeyebeyisi wai God wonana ko teretere sirei, ba wose pesarisi yebo nanakasike ko wosewosei.”
Sawara Pipiya e Bipudapadai
14 Iesu korotosi i yore meyisi si botu kurina ba i wona, “Ereonowami koi tainabainegiku ba nikona kona kiuri. 15 Kega kesana awaika matarai e riuriu pipiya ku kamona wai, e bipudapudai, saba awaika goyona pipiya nuwanuwanai e kasikasibau wai e bipudapudai. 16 Kotoi wata ere tainam wai ke nonora.”*
17 Ba koroto i sumarisi murinai, i riu ku yove kamona ba ana nonorayauna niko bimaiba basuna kairavina si toirubai. 18 Iesu i toiruba i wona, “Ko kuiri kona kega? Kega awaika kesana matarai e riuriu pipiya kurina wai, kona piragagoyo. 19 Kairavina sawarina kega e riuriu ku nuwanuwana kamona saba ku kamokamona mena ba yebo tupuwinai e kasikasibau taveyei.” (Nikona i bisisiyei kamonai wai, Iesu i tere kabitamni kata kam ereonowana wai gairesi.)
20 Ba sisiya i tuboi i nae, “Kata awaika pipiya kamonai e kasikasibau wai kona, piragagoyo. 21 Kairavina pipiya nuwa sinenai, nuwanuwana kamonai nota goyogoyosi te botubotu, kakaiwaka, pisikara, kasibunuwa ba rukaipara. 22 Mataisiga, mutukasukasu, kaebotaina, nuwarauwa, kaobigoyona, notameyana, ba neganega wosesi. 23 Saba nikosi wose ereonowasi pipiya nuwa sinenai te kasikasibau wai, kona piragagoyo.”
Wasike Tumana ana Bigeruwana
24 Damanina Iesu nao kupura i sumarei ba i nae ku Tyre. Ba i riu ku yove kesana kairavina kega ana waina kotoi kesana ita kiuri, kata kona wai nai, saba kona kega rubana ita koba. 25 Ba wasike kesana natuna wasike ikei kanuma goyona i riu ku kamona, ba Iesu warana i nonori wai yagiyagina wata i botu ba i peku ku kaena. 26 Kona wai Gentile wasike ba Syria Phoenicia, kupurina kamona i tupuwa.
Iesu i babai kata kanuma goyona natuna kamona iti kasibauni. 27 Saba i wonei, “Kainaona pipiya gunaguna ke botereisi awaika te waiwainei wai ereonowana sina kani. Kega i gaire kata natunatum kasi kam ba kukou kuta berisi.”
28 I kaobeyei i wona, “Bisuwona, Bada, saba pipiya gunaguna te kam boririga wai kukou gaburinai te kamkam.”
29 Kata Iesu i wonei, “Nikasike ku kaobeyana kairavina, ke nae ba kanuma goyona natum matapa i kasibau taveyei.”
30 Wasikena i veramaga ana ku yove ba natuna i kinani ana gawara tepanai i dudauwa, ba kanuma goyona matapa wata i kasibau taveyei.
Iesu Sebare Taina Potapotana ba Kawa Potapotana i Yawasi
31 Ba Iesu Tyre i sumarei ba Sidon kamonai wata i nae, i gakira ku Galilee enagina ba ku Decapolis kupurina i riu. 32 Kata namai sebare tina potapotana ba yebo kawa potapotana, wai pipiya mutusi si urabai si botu Iesu kurina ba si babai kata iti yawasi.
33 Iesu sebarena koroto kamosi yai i taina sirei ku parina murinai, yaroyarona i terei sebarena ku tainana. Ba kata i kanu ku nima rakorakona ba sebarena pepena i borubai. 34 I gagawa ku sapama ba yana i taveyei ba i wona, “Ephatha!” (Niko sisiya basuna, “Ke tamotatara!”) 35 Yagiyagina wata sebarena tainana si tamotatara, ba pepena i tapeyana ba sisiya kabitam i dagui.
36 Saba Iesu koroto i kaotuneisi kata kega kotoi siti mamatarei, ba i gesisi wai i kao biworaworaisi. 37 Pipiya ereonowasi si wareyei ba si wona, “Kona wose ereonowana i wose kabitamni wai taina potapotasi te nonora ba kawa potapotasi te bisisiya.”
* 7:10 Exodus 20:12 * 7:10 Exodus 21:17 * 7:16 Niko kewa kiruma wadubosi kamosi yai kega e mamana.