10
Káꞌa̱n Pablo saꞌa̱ choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ ná
Ta yuꞌu̱ Pablo seí ndaꞌí va̱ꞌi noo̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ ndaꞌí ió inii̱, xíꞌín ña̱ ió va̱ꞌa inii̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee mií Cristo, va̱ꞌará káꞌa̱n dao ndó ña̱ iin ta̱a vitá iní kúú yuꞌu̱ tá nákaa̱i̱ tein ndó xaa̱n, tído tá nákaa̱ xíkáí, de̱én nda̱ꞌo káꞌi̱n xíꞌín ndó. Tído seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ tá ná saa̱i̱, ná dáꞌa ni kendúsa̱ ndo̱ xíꞌíín ña̱ kaꞌa̱n dee̱ín xíꞌín ndó, chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ko̱saa̱ nduui̱ kaꞌa̱n dee̱ín xíꞌín na̱ káꞌa̱n ña̱ xíonoo ndu kée ndu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ña̱yuu kuendá ñayuú yóꞌo. Miía̱n ndaa̱ ndéi ndu ñayuú yóꞌo, tído ko̱ kéchóon taꞌon ndu ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo, dá na̱á ndu̱ xíꞌín ña̱ kini. Chi̱ ko̱ kéchóon taꞌon ndu ña̱ ió ñayuú yóꞌo, dá na̱á ndu̱ xíꞌín ña̱ kini. Chi̱ ndaꞌá chóon, ña̱ kía̱n kéchóon ndu, kúú ndée̱ xíꞌo mií Ndios. Ta xíꞌín ña̱ yóꞌo dánaá ndu̱ noo̱ dándáki ña̱ kini. Ta xíꞌín ndée̱ yóꞌo taꞌani dátu̱ú ndú ndidaa ña̱ to̱ꞌón kéchóon ña̱yuu. Ta dátu̱ú taꞌani ndu ndidaá ña̱xintóni̱ táyíí, ña̱ kédaá xíꞌín ná, dá ko̱ nákoni na̱ Ndios. Ta náchiꞌi ndu ndidaá ña̱xintóni̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Cristo Jesús, dá ná kueídóꞌo ñaá ná. Ta ió nduu ndu̱ dándóꞌo ndu nío̱ na̱ ko̱ xi̱ín kueídóꞌo tá ná kasandaá ndo̱ kueídóꞌo ndisa ndó to̱ꞌon Ndios.
Kande̱ꞌé va̱ꞌa ndó ndi káa iin rá iin ña̱ꞌa. Tá ió iin káa ndó nákoni mií ña̱ kúú ndó kuendá Cristo, dá kía̱n kánian taó kuendá va̱ꞌa ndó, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú ndó kuendá Cristo, ki̱ꞌo dión taꞌani kúú nduꞌu̱. Chi̱ va̱ꞌará yáꞌi cháá noo̱ chíndaya̱ꞌii choon néꞌi, tído ko̱ xíkaꞌan taꞌon noo̱í, chi̱ mií satoꞌo yo̱ Cristo ni̱ xi̱ꞌo choon yóꞌo noo̱í, dá dákuáꞌanoi ndo̱ꞌó no̱ó ña̱ kándísa ndó. Ta ko̱ ní xi̱ꞌo na ña̱ noo̱í ña̱ dánaái̱ noo̱ ndo̱. Ta o̱ sa̱ káꞌán ndó ña̱ ndúkúí dáyu̱ꞌíi̱ ndo̱ꞌó xíꞌín to̱ꞌon káꞌi̱n noo̱ tuti tándaꞌí ko̱saa̱ noo̱ ndo̱. 10 Chi̱ kaá dao ndó ña̱ miía̱n ndaa̱ de̱én nda̱ꞌo káꞌi̱n noo̱ tuti táai tándaꞌí ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, ta kuáchi̱ nda̱ꞌo choon saꞌándái̱ noo̱ ndo̱. Tído tá iói̱ xíꞌín ndó, ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ iin ta̱a ndeé iní, ta ni ko̱ tíꞌai kaꞌa̱n va̱ꞌi, kaá dao ndó. 11 Tído káꞌi̱n xíꞌín na̱ káꞌa̱n dión ña̱ ná kanaꞌá ná ña̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n ndu̱ noo̱ tuti táa ndu, ki̱ꞌo dión taꞌani kee ndu tá ná saa̱ ndu̱ noo̱ ndéi ndó xaa̱n.
12 Ta ko̱ chíndaa̱ no̱ó ndu̱ kiꞌin táꞌan ndu xíꞌín ta̱ kátoó chíndaya̱ꞌi mií, ta ni ko̱ chídáó táꞌan ndu mií ndú xíꞌín rá. Tído ta̱a yóꞌo, ndéi ra chíki̱ꞌó ra̱ mií rá xíꞌín ña̱ kée ra, ta chídáó rá mií rá xíꞌín ra̱ kée táto̱ꞌon kée mií rá. Ta sa̱ꞌá ña̱ kée ra dión, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ñóꞌo ndiꞌi taꞌon ini ra̱. 13 Tído nduꞌu̱, ko̱ yáꞌa taꞌon ndu chíndaya̱ꞌi ndu mií ndú cháá ka̱ no̱ó choon néꞌe ndu. Diꞌa chíndaya̱ꞌi ndu mií ndú táto̱ꞌon káa choon ni̱ xi̱ꞌo mií Ndios noo̱ ndú, ta xíꞌín choon yóꞌo ni̱ kasa̱ndaá ndu̱ noo̱ ndéi ndó. 14 Ko̱ yáꞌa taꞌon ndu tá saꞌándá ndu̱ choon noo̱ ndo̱, chi̱ yáꞌa ndu tá ko̱ ní saa̱ ndu̱ noo̱ ndéi ndó. Tído nduꞌu̱ kúú ra̱ mií no̱ó ni̱ saa̱ ni̱ da̱náꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Cristo Jesús noo̱ ndo̱. 15 Ta ko̱ yáꞌa taꞌon ndu chíndaya̱ꞌi ndu mií ndú no̱ó choon kée dao ka̱ na̱. Ña̱ kóni̱ ndu̱ kía̱n kuaꞌano cháá ka̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, dá ná kandaya̱ꞌi cháá ka̱ choon kée ndu tein ndó, táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki choon néꞌe ndu. 16 Ndiꞌi, dá koꞌo̱n ndu̱ dánaꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús no̱ó na̱ ndéi xíká cháá ka̱ noo̱ ndo̱ꞌó, ta o̱ kúꞌu taꞌon ndu dánaꞌa̱ ndu̱ no̱ó dánaꞌa̱ dao ka̱ ta̱a, dá kía̱n ná dáꞌa ni chindaya̱ꞌi ndu mií ndú no̱ó choon ni̱ kee dao ka̱ ra̱. 17 Ta na̱ káꞌán kuryíí, kánian kuryíí ná sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios saꞌa̱ ná. 18 Dá chi̱ ña̱yuu, na̱ chíndaya̱ꞌi mií, ko̱ kándo̱o va̱ꞌa na noo̱ Ndios. Diꞌa ña̱yuu, na̱ chíndaya̱ꞌi mií Ndios, no̱ón kúú na̱ kándo̱o va̱ꞌa.