9
Ko̱ xínñóꞌó ka̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndoꞌó sa̱ꞌá di̱ꞌón, ña̱ kía̱n kétútí dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús, dá chindeé ná ña̱yuu Ndios ndéi kuendá Judea, chi̱ sa̱ naꞌá váí ña̱ ndinoꞌo ini ndo̱ kóni̱ ndo̱ chindeé ndó na̱. Ta káꞌa̱n va̱ꞌi saꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ ñani yo̱ ndéi Macedonia yóꞌo, chi̱ káꞌi̱n xíꞌín ná ña̱ ndoꞌó, na̱ ndéi Acaya xaa̱n, nda̱ kuia̱ ao ió nduu ndo̱ chindeé ndó ña̱yuu kúndaꞌí. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱kaa̱ taꞌani ini na̱ kee na dión. Tído ni̱ ta̱ndaꞌí ñani yo̱ yóꞌo ko̱saa̱ ra̱ noo̱ ndéi ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni kando̱o tóꞌín no̱ó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n va̱ꞌi saꞌa̱ ndo̱ saꞌa̱ choon yóꞌo, dá ná xi̱nko̱o ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ná ña̱ kandei nduu ndo̱. Dá chi̱ oon ni ví saa̱ dao na̱ ndéi Macedonia xíꞌíín, ta koni na̱ ña̱ ko̱ ndéi nduu ndo̱ xíꞌín di̱ꞌón ñoó, dá kía̱n kakaꞌan nda̱ꞌo noo̱ ndúꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndeé iní ndu̱ ndo̱ꞌó, ta ko̱ ní sá ndei nduu ndo̱. Tído víꞌí ka̱ ví kakaꞌan noo̱ mií ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ni̱ seí ndaꞌí no̱ó ta̱a yóꞌo ña̱ ko̱saa̱ ra̱ noo̱ ndéi ndó dinñóꞌó, dá chindeé rá ndo̱ꞌó ketútí ndó di̱ꞌón, ña̱ ni̱ kaa ndo̱ ki̱ꞌo ndó. Ta dión, dá ná kandei nduu ndo̱ ki̱ꞌo ndóa̱n xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱, dá ná dáꞌa ni kakian ña̱ ni̱ kendúsa̱ ndu̱ xíꞌín ndó.
Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kande̱ꞌé ndó táto̱ꞌon ndóꞌo na̱ xíti, chi̱ na̱ xíti cháá, cháá vá dákée na. Ta na̱ xíti kuaꞌa̱, kuaꞌa̱ dákée na. Ta iin rá iin ndó ki̱ꞌo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini nío̱ ndo̱. Ta o̱ sa̱ kíꞌo ndóa̱n xíꞌa̱n kúndaꞌí ini ndo̱, ni sa̱ꞌá ña̱ miía̱n ndúsa̱ ki̱ꞌo ndóa̱n. Chi̱ nátaꞌan ini Ndios xiní na̱ na̱ xíꞌo ña̱ xíꞌa̱n kádii̱ iní na̱. Ta na̱ káꞌano nda̱ꞌo kúú Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó kuu va ndekuaꞌa̱ ná ña̱ꞌa va̱ꞌa noo̱ ndo̱, dá kía̱n ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ná o̱ kómani̱ noo̱ ndo̱, dá kía̱n ná koo ni ña̱ꞌa chindeé ndó dao ka̱ na̱. Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:
Ni̱ dasá rá ña̱ ió noo̱ rá, ta ni̱ xi̱ꞌo raa̱n no̱ó na̱ kúndaꞌí,
ta iin ni̱ ka̱ndo̱o va ña̱ ndaa̱ ni̱ kee ra noo̱ Ndios.
10 Ta mií ná xíꞌo tata no̱ó ra̱ xíti, ta xíꞌo taꞌani na pan no̱ó na̱ kuíko, ta mií ná ndekuaꞌa̱ tata ió noo̱ ndo̱. Ta ndekuaꞌa̱ taꞌani na ña̱ va̱ꞌa kee ndó xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu. 11 Dión, dá koni ndo̱ koo kua̱ꞌá ña̱ꞌa noo̱ ndo̱, dá kuu ki̱ꞌo kuaꞌa̱ ndo̱ ña̱ꞌa no̱ó ña̱yuu xínñóꞌán. Dá tá ná naki̱ꞌo ndu di̱ꞌón ñoó noo̱ ná, dá kía̱n naki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios sa̱ꞌán. 12 Chi̱ tá ná naki̱ꞌo ndu di̱ꞌón yóꞌo no̱ó na̱ kúndaꞌí ñoó, o̱ du̱ú ña̱ꞌa xínñóꞌó oon ni ña̱yuu Ndios niꞌi̱ ná xíꞌán, dá chi̱ diꞌa kua̱ꞌá nda̱ꞌo noo̱ ndivéꞌe naki̱ꞌo na noo̱ Ndios sa̱ꞌán. 13 Ta sa̱ꞌá ña̱ natiin na di̱ꞌón ni̱ kemáni̱ ndo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó kekáꞌano na Ndios, chi̱ miía̱n ndaa̱ seídóꞌo ndó to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Cristo. Ta kekáꞌano taꞌani na Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo ndó kua̱ꞌá nda̱ꞌo di̱ꞌón ni̱ chi̱ndeé ndó mií ná xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu. 14 Ta ki̱ꞌo dión taꞌani kaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, chi̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ ndo̱, chi̱ mií Ndios ni̱ kedaá xíꞌín ndó, dá ni̱ kee ndó ña̱ mani̱ káꞌano yóꞌo xíꞌín ná. 15 Ta ndivéꞌe káꞌano Ndios, chi̱ káꞌano nda̱ꞌo ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌá. Ta ko̱ níꞌi̱ yo̱ to̱ꞌon va̱ꞌa kaꞌa̱n yo̱ sa̱ꞌán.