8
Yóꞌo káꞌa̱n Pablo sa̱ꞌá di̱ꞌón dátaká na̱ kuaꞌa̱n no̱ó na̱ ndóꞌo nío̱
Ta viti, ñani, kóni̱ ndu̱ nakani ndu xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ mani̱ kée Ndios xíꞌín ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí Macedonia. Chi̱ va̱ꞌará ni̱ xirndodó ñaá ta̱ndóꞌó, tído kádii̱ nda̱ꞌo ini na̱, ta va̱ꞌará kúndaꞌí nda̱ꞌo na, tído kua̱ꞌá nda̱ꞌo di̱ꞌón ni̱ doko̱ ná. Ta yuꞌu̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ná, ña̱ ndinoꞌo ini ná ni̱ xi̱ꞌo na di̱ꞌón táto̱ꞌon ki̱ꞌo sáa̱ ndée̱ ná, ta ni̱ ya̱ꞌa cháá ka̱ ví ni̱ xi̱ꞌo na no̱ó ña̱ sáa̱ ndée̱ ná. Ta ni̱ seí ndaꞌí nda̱ꞌo na no̱ó nduꞌu̱ ña̱ ná kandía ndu tiin ndu di̱ꞌón ni̱ da̱taká na̱, dá kuu chindeé ná ña̱yuu kúndaꞌí, na̱ kúú ña̱yuu Ndios. Va̱ꞌa cháá ka̱ ví ni̱ kee na no̱ó ña̱ ndáti ndu kee na, dá chi̱ dinñóꞌó ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná noo̱ ndáꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná kueídóꞌo na nduꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌa̱n niꞌini ndu noo̱ Tito ña̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱ndeé xí ndo̱ꞌó tá ni̱ ka̱sáꞌá ndó kétútí ndó di̱ꞌón chindeé ndó na̱ kúndaꞌí ñoó, ki̱ꞌo dión taꞌani ná dáxi̱nko̱o xi choon no̱ó ña̱ mani̱ kee ndó yóꞌo. Va̱ꞌa kée ndó noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, chi̱ kándéé káꞌano iní ndo̱ Jesús, ta ti̱ꞌa ndó kaꞌa̱n va̱ꞌa ndó, ta ndichí ndo̱ no̱ó ña̱ꞌa Ndios, ta ndinoꞌo ini ndo̱ kée ndó ndi ndáa mií vá choon, ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini ndo̱ saꞌa̱ ndú. Sa̱ꞌá ño̱ó koo ini ndo̱ kee va̱ꞌa taꞌani ndó no̱ó ña̱ mani̱ yóꞌo.
Ta ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó, ko̱ kíán iin choon saꞌándái̱ noo̱ ndo̱. Diꞌa kóni̱i̱ ña̱ kande̱ꞌé va̱ꞌa ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndíꞌi ini dao ka̱ ñani yo̱ chindeé ná na̱ kámani̱ ña̱ꞌa noo̱, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ ió ña̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu ndóꞌo dión. Ta sa̱ naꞌá vá mií ndó sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, saꞌa̱ yo̱, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndee na mií ná iin ta̱a kúndaꞌí, va̱ꞌará kuíká nda̱ꞌo na. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndendaꞌí na̱ mií ná, sa̱ꞌá ño̱ó niꞌi̱ yo̱ ña̱ koo kuíká yó noo̱ Ndios. 10 Ta viti kóni̱ yuꞌu̱ kaꞌa̱n niꞌinii noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo. Chi̱ kánian dáxi̱nko̱o ndó choon yóꞌo viti, chi̱ nda̱ kuia̱ ao ni̱ ka̱sáꞌá ndó kétútí ndó di̱ꞌón ñoó, ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ní kee ndó, chi̱ mií ndó ni̱ ndaki ini ña̱ dión koo. 11 Sa̱ꞌá ño̱ó dáxi̱nko̱o kíi̱ ndo̱ choon yóꞌo, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo luu ni̱ chi̱kaa̱ ini ndo̱ kee ndóa̱n mií saꞌa̱, ki̱ꞌo dión ndi̱ꞌi ini ndo̱ dáxi̱nko̱o ndóa̱n viti. Ta ki̱ꞌo ndóa̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió ña̱ noo̱ ndo̱. 12 Chi̱ tá ná ki̱ꞌo ndóa̱n xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱, dá kía̱n nataꞌan ini Ndios koni na̱án, chi̱ ko̱ xíka̱ taꞌon na ña̱ ki̱ꞌo yó ña̱ ko̱ó noo̱ yo̱.
13 Ta ko̱ káꞌa̱n taꞌon yuꞌu̱ ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kóni̱i̱ ña̱ kandei va̱ꞌa dao ka̱ ña̱yuu, dá kando̱o ndáꞌa̱ ndo̱. 14 Diꞌa kóni̱ yuꞌu̱ ña̱ chindeé táꞌan yó tá kamani̱ ña̱ꞌa noo̱ yo̱, chi̱ tiempo viti kánian koto niꞌini ndó na̱ kúndaꞌí ñoó xíꞌín ña̱ kándo̱o noo̱ ndo̱, dá chindeé ndó na̱ xíꞌín ña̱ kámani̱ noo̱ ná. Dión, dá ná nandió kuéi na chindeé ná ndo̱ꞌó xíꞌín ña̱ xínñóꞌó ndó ió noo̱ ná, dión, dá chindeé táꞌan yó tá kámani̱ ña̱ꞌa noo̱ yo̱. 15 Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios: “Ña̱yuu ni̱ ndi̱tútí kua̱ꞌá ña̱ꞌa, ta ko̱ ní kándo̱o taꞌan vaan. Ta na̱ ni̱ ndi̱tútí lúꞌa̱n, ko̱ ní kámani̱ taꞌan vaan.”
16 Tído ndivéꞌe Ndios, chi̱ mií ná ni̱ kedaá xíꞌín Tito, sa̱ꞌá ño̱ó ndíꞌi ini xi̱ saꞌa̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo miíi̱. 17 Chi̱ xíꞌín ndinoꞌo ini xí ni̱ na̱tiin xi choon ni̱ xi̱ꞌo ndu noo̱ xí. Ta sa̱ꞌá ña̱ ndíꞌi ini xi̱ saꞌa̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱saa̱ xi̱ noo̱ ndéi ndó, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini mií xí. 18 Ta ni̱ ta̱ndaꞌá taꞌani ndu iin ka̱ ñani yo̱ ko̱saa̱ ra̱ xíꞌín xí, ta ndeí kúú míí vá noo̱ ndítútí na̱ kúú kuendá Jesús káꞌa̱n va̱ꞌa na saꞌa̱ rá, chi̱ kéchóon va̱ꞌa ra no̱ó to̱ꞌon va̱ꞌa káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús. 19 Ta o̱ du̱ú dión oon ni kíán, ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ ka̱xi dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ kía̱n kaneꞌe táꞌan ra kanoo ra xíꞌín nduꞌu̱ natiin ndu di̱ꞌón, ña̱ ni̱ ketútí dao ka̱ ñani yo̱. Ta kee ndu choon yóꞌo, dá ná natiin satoꞌo yo̱ ña̱ñóꞌó, dá kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ kóni̱ ndu̱ chindeé ñaá ndú noo̱ choon yóꞌo. 20 Ta ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini ndu̱, dá kía̱n ni iin tóꞌón ña̱yuu ná dáꞌa ni nakani kuáchi̱ ini kande̱ꞌé ná ndu̱ sa̱ꞌá di̱ꞌón kuaꞌa̱ ni̱ ndi̱tútí ná kaneꞌe ndu koꞌo̱n ndu̱. 21 Chi̱ ndíꞌi ini ndu̱ kéndísáꞌano ndu choon. Ta o̱ du̱ú noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús oon ni ndíꞌi ini ndu̱ kee ndu dión, nda̱ no̱ó ña̱yuu taꞌani ndíꞌi ini ndu̱ kéndísáꞌano ndu.
22 Ta tándaꞌá taꞌani ndu iin ka̱ ñani yo̱ ko̱saa̱ ra̱ xíꞌín ta̱a yóꞌo. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá ni̱ naꞌa̱ ra̱ mií rá noo̱ ndú ña̱ ndíꞌi nda̱ꞌo ini ra̱ kendaa̱ ra̱ choon. Ta viti ndíꞌi cháá ka̱ ini ra̱ chindeé rá ndo̱ꞌó, chi̱ ió nda̱ꞌo ta̱ndeé iní ra̱ xíꞌín ndó. 23 Ta kanaꞌá ndó ña̱ Tito kúú ra̱ néꞌe táꞌan xíꞌín yuꞌu̱, ta kéchóon dáó xí xíꞌíín noo̱ ndo̱ꞌó. Ta uu̱ ka̱ ñani yo̱ ko̱saa̱ xíꞌín xí kúú ra̱ ni̱ ta̱ndaꞌá dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ko̱saa̱ ra̱, ta xíꞌín ta̱a yóꞌo natiin Cristo ña̱ñóꞌó. 24 Ta naꞌa̱ ndo̱ mií ndó no̱ó ta̱a yóꞌo ña̱ kúú ndó na̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ na̱ kúndaꞌí ñoó, dá ná kandaa̱ ini dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee ndó, dá ná dáꞌa ni dátu̱ú ndó nduꞌu̱ no̱ó káꞌa̱n va̱ꞌa ndu saꞌa̱ ndo̱ noo̱ rá.