12
Yóꞌo káꞌa̱n Pablo saꞌa̱ iin ña̱ꞌa dándóꞌo nío̱ ná
Miía̱n ndaa̱ ndisa ni ña̱ꞌa ko̱ ndáya̱ꞌi ña̱ chindaya̱ꞌii miíí, tído viti ná koꞌi̱n nakanii xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ naꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús noo̱í, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ sa̱á ni̱ na̱kani na xíꞌíín. Ta náꞌá yuꞌu̱ saꞌa̱ iin ta̱a, ta ta̱a yóꞌo íin xíꞌín Cristo, ta sa̱ io uxi̱ komi̱ kuia̱ ni̱ na̱kiꞌin ñaá Ndios néꞌe na ni̱ saꞌa̱n na̱ nda̱ induú kúú oni̱. Xíni̱ á ni̱ saꞌa̱n ra̱ xíꞌín nda̱ yikí ko̱ño ra̱, o nío̱ óon ra ni̱ saꞌa̱n. Iin tóꞌón dini̱ Ndios kúú na̱ náꞌá. Ta náꞌá yuꞌu̱ sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo, ta xíni̱ á ni̱ saꞌa̱n ra̱ xíꞌín yikí ko̱ño ra̱, o nío̱ óon ra ni̱ saꞌa̱n. Iin tóꞌón dini̱ mií vá Ndios kúú na̱ náꞌá. Tído miía̱n ndaa̱ ni̱ na̱di̱tá ñaá Ndios noo̱ ndato téí káa noo̱ ió na̱. Ta ñoó ni̱ seídóꞌo ra to̱ꞌon, ña̱ kía̱n o̱ káti̱ꞌa yó nakani yó, chi̱ ni iin ña̱yuu ko̱ ní niꞌi̱ táꞌi̱ nakani na sa̱ꞌán. Ta kuu va chindaya̱ꞌi yuꞌu̱ ta̱a yóꞌo, tído o̱ chíndaya̱ꞌi taꞌon yuꞌu̱ miíí, chi̱ chindaya̱ꞌii miíí sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ náꞌa̱ ña̱ kúúí iin ta̱ ko̱ kómí ndée̱ mííí. Tído tá káꞌán yuꞌu̱ chindaya̱ꞌavii miíí, dá kía̱n o̱ kákuu taꞌon yuꞌu̱ iin ta̱a oon ini, chi̱ ña̱ ndaa̱ va kaꞌi̱n. Tído o̱ kée taꞌoin dión, dá kía̱n ni iin ña̱yuu ná dáꞌa ni chindaya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ yuꞌu̱ no̱ó ña̱ ndéꞌé ná kéei o ña̱ seídóꞌo na dánaꞌi̱.
Ta sa̱ꞌá ña̱ ná o̱ yáꞌa téí chindaya̱ꞌii miíí sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ naꞌa̱ Ndios noo̱í, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáa̱ iin ña̱ꞌa dándóꞌan nío̱í, ta kíán táto̱ꞌon iin ión yáí tárnee ñíi̱í, xiníi̱, ña̱ kéchóon ña̱ uꞌu̱ dándóꞌan níma̱í, dá kía̱n ná o̱ yáꞌi chindaya̱ꞌavi miíí. Ta sa̱ oni̱ taꞌándá ni̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús ña̱ ná di̱tá ná ña̱ kédaá xíꞌíi̱n ndóꞌo níma̱í. Tído diꞌa va ni̱ kaa na̱ xíꞌíín: “Ko̱ó, sa̱ vati̱ va nákaa̱o̱n ti̱xi ña̱ mani̱ kée yuꞌu̱ xíꞌón, chi̱ ndée̱ mií yuꞌu̱ kía̱n náꞌa̱ va̱ꞌa cháá ka̱ no̱ó na̱ ko̱ó ndée̱.” Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni ndinoꞌo ini yuꞌu̱ chindaya̱ꞌavii miíí sa̱ꞌá ña̱ náꞌa̱ ña̱ kúúí iin ta̱a ko̱ kómí ndée̱ mííí, dión, dá náꞌi̱ ña̱ nákaa̱i̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ndée̱ mií Cristo. 10 Ta sa̱ꞌá ña̱ ió ndée̱ Cristo xíꞌíi̱n, sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ inii̱ tá ko̱ó ndée̱í, o tá kána̱ꞌá ña̱yuu xíꞌíi̱n, o tá kámani̱ ña̱ꞌa no̱ói̱, o tá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌíi̱n, o tá ndóꞌo nío̱í. Dá chi̱ tá ko̱ó ndée̱í, dá diꞌa kúúí iin ta̱a ndakí cháá ka̱ kée Ndios.
11 Tído, táto̱ꞌon kée iin ta̱ ndeé to̱ꞌon, ki̱ꞌo dión ni̱ keei sa̱ꞌá ña̱ ni̱ chi̱ndaya̱ꞌavi miíí, tído mií vá ndó ni̱ kedaá xíꞌíi̱n, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ keei dión. Diꞌa mií vá ndó kánian nakoni ndo̱ yuꞌu̱, dá chi̱ noo̱ ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ kándo̱o nóo yuꞌu̱ no̱ó ta̱a chínaní ndó kúú apóstol ndáya̱ꞌi, va̱ꞌará ko̱ó ña̱ꞌa kúúí. 12 Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa náꞌano kée na̱ kúú apóstol Jesús ni̱ kee yuꞌu̱ tein mií ndó, ta ni̱ keei ña̱ xíꞌa̱n kueé ió inii̱, chi̱ ni̱ keei ña̱ ndato, xíꞌín ña̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá naá iní na̱, xíꞌín ña̱ náꞌano ve̱i noo̱ Ndios. 13 Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndí ki̱án va̱ꞌa ni̱ kee yuꞌu̱ xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús, ta ko̱ ní kéei ña̱ xíꞌín ndoꞌó, xiní ndo̱? Chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱ ni̱ kee kía̱n ko̱ ní kíꞌin ya̱ꞌi taꞌan vei noo̱ ndo̱. ¡Káꞌano koo ini ndo̱ sa̱ꞌí tá káꞌán ndó ña̱ ña̱ yóꞌo kúú iin kua̱chi kini!
Yóꞌo káꞌa̱n Pablo ña̱ saa̱ na̱ ñoo ñoó taꞌándá kúú oni̱
14 Kanaꞌá ndó, chi̱ sa̱ ió nduui̱ saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó taꞌándá kúú oni̱. Ta o̱ dátaꞌán taꞌon yuꞌu̱ ndo̱ꞌó xíꞌín ni iin ña̱ꞌa, chi̱ ko̱ ndíꞌi taꞌon ini yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ió noo̱ ndo̱, diꞌa ndíꞌi inii̱ saꞌa̱ míí vá ndó. Dá chi̱ ko̱ kánian koto takuáchí leé tatá xi̱, diꞌa na̱ kúú tatá va kánian koto de̱ꞌe na. 15 Ta ndinoꞌo ini yuꞌu̱ iói̱ ña̱ dándíꞌi ndidaá ña̱ ió noo̱í saꞌa̱ ndo̱, ta ió taꞌanii dándíꞌi ndidaá ndée̱í sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta va̱ꞌará sáꞌano cháá ka̱ ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱, tído ndoꞌó, dánkoo diꞌa ndó ña̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ sa̱ꞌí. 16 Tído kaá dao ndó ña̱ va̱ꞌará ko̱ ní kíꞌin ya̱ꞌi noo̱ ndo̱, tído sa̱ꞌá ña̱ kúúí iin ta̱ ma̱ñá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱nda̱ꞌávíi̱ ndo̱ꞌó, kaá ndo̱. 17 ¿Á ni̱ da̱nda̱ꞌíi̱ ndo̱ꞌó xíꞌín iin ta̱a ni̱ ta̱ndaꞌí ni̱ saa̱ noo̱ ndo̱, káꞌán ndó? 18 Ni̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ Tito saa̱ xi̱ xíꞌín iin ka̱ ñani yo̱ noo̱ ndéi ndó. Ta, ¿á ni̱ da̱nda̱ꞌí Tito ndo̱ꞌó, tá dáá? ¿Á ko̱ náꞌá ndó ña̱ iin tóꞌón vá kúú ña̱xintóni̱ ndú, ta iin nóó vá íchi̱ ñóꞌo nduꞌu̱?
19 Ndá ndi kuu káꞌán ndó ña̱ káꞌa̱n ndu̱ dión, dá chi̱ kóni̱ ndu̱ kando̱o va̱ꞌa ndu noo̱ ndo̱. Tído ko̱ó, chi̱ noo̱ Ndios vá káꞌa̱n ndu̱ dión sa̱ꞌá ña̱ kúú ndú kuendá Cristo. Ta noo̱ ndidaá ña̱ kée ndu, na̱ mani̱ miíi̱, ndúkú nduꞌu̱ ña̱ kuaꞌano cháá ka̱ ndo̱ íchi̱ Ndios. 20 Chi̱ yuꞌíi̱ ña̱ tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó, oon ni ví natiin yuꞌu̱ ndo̱ꞌó ndéi ndó kée ndó ña̱ ko̱ nátaꞌan inii̱, ta dión ni ndoꞌó, o̱ nátaꞌan ini ndo̱ kee yuꞌu̱. Dá chi̱ oon ni ví ndéi ndó ndátóꞌón kuáchi̱ ndo̱, o ndéi ndó xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ini ndo̱, o ndéi ndó xíꞌín ña̱ to̱ndó ndo̱, o ndéi ndó saꞌándá táꞌan ndó, o ndéi ndó dátai̱ chiꞌan táꞌan ndó, o ndéi ndó káva̱ꞌa ndó kua̱chi sata̱ dao ka̱ ña̱yuu, o ndéi ndó xíꞌín ña̱ táyíí ndó, o ndéi iin rá iin ndó kée ndó ña̱ kóni̱ mií ndó. 21 Chi̱ tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó, oon ni ví natiin yuꞌu̱ ña̱ kaꞌan noo̱ noo̱ Ndios kee ndó. Ta oon ni ví kuakii xíꞌín ndirá noo̱í sa̱ꞌá ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ndó ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi, ta ko̱ ñáꞌa̱ nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ndó kua̱chi kaꞌan noo̱, o sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kidi̱ ndo̱ xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí ndo̱ o yíi̱ ndo̱, o sa̱ꞌá ndidaá ka̱ kua̱chi ni̱ kee ndó xíꞌín ñíi̱ ndo̱.