13
Ta viti xíno oni̱ taꞌándá saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó. Ta kanaꞌá ndó ña̱ xínñóꞌó yó uu̱ ña̱yuu o oni̱ ña̱yuu kandita ki̱ꞌo kuendá, dá keyíko̱ yo̱ iin ta̱ndóꞌó. Sa̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó tá ni̱ sa̱ ioi̱ xíꞌín ndó, ta viti káꞌa̱n tukui xíꞌín ndó, ta kee ndó kuendá ña̱ iói̱ xíꞌín ndó. Ta xía̱n nani nákaa̱ xíkáí, tándaꞌí tuti yóꞌo ko̱saa̱ no̱ó na̱ ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi, xíꞌín noo̱ ndidaá ka̱ ndo̱ꞌó, chi̱ tá ná saa̱ tukui noo̱ ndéi ndó, dá kía̱n ni lúꞌu̱ ña̱ mani̱ o̱ kóo saꞌa̱ ndo̱. Chi̱ ndúkú ndó korndodó ndó yuꞌu̱ nde̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ kuiti Cristo kúú na̱ káꞌa̱n no̱ó yuꞌu̱. Ta kanaꞌá ndó ña̱ ko̱ kúú taꞌon na iin na̱ ko̱ó ndée̱ xíꞌín ndó. Diꞌa náꞌa̱ na̱ ña̱ kómí ná ndidaá ndée̱ xíꞌín mií ndó. Dá chi̱ va̱ꞌará ni̱ xiꞌi̱ Jesús ndi̱ka cruz táto̱ꞌon iin ta̱a ko̱ó ndée̱, tído viti takí na̱ kée ndée̱ mií Ndios. Ta dión taꞌani ndóꞌo nduꞌu̱, ko̱ ta̱ꞌón ndée̱ kómí ndú ñayuú yóꞌo táto̱ꞌon ni̱ ndoꞌo mií Cristo. Tído kataki ndu̱ kandei ndu xíꞌín ná kee ndée̱ mií Ndios, dá kechóon ndu noo̱ ndo̱.
Kande̱ꞌé va̱ꞌa ndó mií ndó, ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ kándéé iní ndo̱ Jesús o ko̱ó, ta korndodó ndo̱ mií ndó. Ta, ¿á ko̱ xíꞌo taꞌon ndó kuendá ña̱ ió Jesucristo xíꞌín ndó? Chi̱ tá ko̱ i̱ó na̱ xíꞌín ndó, dá kía̱n sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o va ndó ni̱ tu̱ú ndó no̱ó ña̱ kándísa ndó. Ta kándéé inii̱ ña̱ xíꞌo ndó kuendá ña̱ ko̱ ní kándo̱o taꞌon ndu ni̱ tu̱ú ndú no̱ó ña̱ kándísa ndu. Xíka̱ ndu̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, dá ni iin tóꞌón ndó ná o̱ yáꞌa kee ña̱ kini. Ta ko̱ kée ndu dión, dá kando̱o va̱ꞌa ndu no̱ó ña̱yuu. Dión kée ndu saꞌa̱ ndo̱ꞌó, dá kati̱ꞌa ndó kee ndó ña̱ va̱ꞌa, va̱ꞌará káꞌa̱n dao ka̱ ña̱yuu ña̱ ni̱ tu̱ú ndú no̱ó ña̱ kándísa ndu. Chi̱ o̱ kúu taꞌon chituu ndu ña̱ ndaa̱, diꞌa ndíta ndu chíndeé ndúa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó nátaꞌan ini ndu̱ kakuu ndu ta̱a ko̱ó ndée̱ tá ná kuita toon ndó xíꞌín ña̱ kándísa ndó. Ta xíka̱ ndu̱ noo̱ Ndios ña̱ ná xi̱nkuei ndó koo ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ná. 10 Ta táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱ nani nákaa̱ xíkáí, dá kía̱n, tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó, ná dáꞌa ni kaꞌa̱n dee̱ín xíꞌín ndó, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo satoꞌo yo̱ Jesús choon yóꞌo noo̱í, dá dákuáꞌanoi ndo̱ꞌó xíꞌín to̱ꞌon Ndios, ta ko̱ ní xi̱ꞌo naa̱n noo̱í ña̱ dánaá diꞌai ndo̱ꞌó.
Xíꞌín ndisáꞌán yóꞌo dándíꞌi Pablo ña̱ káꞌa̱n na̱
11 Ta viti koꞌi̱n dándíꞌi ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó. Ná kadii̱ iní ndo̱, ta ndeyíko̱ ndo̱ mií ndó noo̱ Ndios, ta ki̱ꞌo táꞌan ndó ta̱ndeé iní, iin tóꞌón ná kakuu ña̱xintóni̱ ndo̱, ta kandei va̱ꞌa ndó xíꞌín iin rá iin ndó. Ta Ndios, na̱ xíꞌo ña̱ kandei ñóchí yó, na̱ xíꞌo ña̱ kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó, ná koo xíꞌín ndó. 12 Ta chitó táꞌan ndó noo̱ ndo̱, ta ña̱ yóꞌo ná kakuu iin ña̱ñóꞌó kaꞌa̱n táꞌan ndó ndisáꞌán sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá Jesús. 13 Ta ndidaá ña̱yuu Ndios ndéi xíꞌín yuꞌu̱ yóꞌo káꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ndó.
14 Ta ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌín iin rá iin ndó, ta ná kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini Ndios saꞌa̱ ndo̱, ta iin ná kakuu ndó kee Espíritu ii̱ ná. Dión ná koo.