2
Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ ña̱ o̱ sáa̱ taꞌoin noo̱ ndéi ndó viti, dá ná dáꞌa ni dákúndaꞌí inii̱ ndo̱ꞌó. Dá chi̱ tá ná dákúndaꞌí inii̱ ndo̱ꞌó, dá kía̱n, ¿ndá yoo ki̱ꞌo ña̱ kadii̱ iníi̱, tá dáá? Chi̱ na̱ ndáti yuꞌu̱ ki̱ꞌo ña̱ kadii̱ iníi̱, nandei ndaꞌí diꞌa na kee yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taai iin ka̱ tuti ñoó ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱, dá kía̱n tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni kundaꞌí inii̱ kee na̱ kánian ki̱ꞌo ña̱ kadii̱ iníi̱. Ta kándéé káꞌano inii̱ ña̱ tá kadii̱ ini yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kadii̱ taꞌani ini mií ndó. Ta ndaꞌí nda̱ꞌo ni̱ sa̱ kuu inii̱ tá ni̱ taai tuti ñoó ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱, chi nda̱ nío̱ víi̱ ni̱ tarꞌuꞌu̱, xiníi̱, ta xíꞌín ndirá noo̱í ni̱ taai ña̱. Tído ko̱ ní ndukúí ña̱ dákúndaꞌí inii̱ ndó. Diꞌa ni̱ keei, dá kandaa̱ ini ndo̱ ndi ki̱ꞌo kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱.
Kúꞌu̱ káꞌano ini Pablo sa̱ꞌá ta̱a ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi
Ió iin ta̱a ni̱ ya̱ꞌa ni̱ xi̱ꞌo ña̱ ni̱ ku̱ndaꞌí ini yuꞌu̱, tído o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón yuꞌu̱ ní kúndaꞌí inii̱ ni̱ kee ra, chi̱ kuu va kaai̱ ña̱ ndidaá ndoꞌó ni̱ ku̱ndaꞌí taꞌani ini. Sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ndó ni̱ da̱ndóꞌo nío̱ ta̱a ñoó. Cháá dión ka̱ ni ná kakuuan. Ña̱ kánian kee ndó viti kía̱n ki̱ꞌo káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ rá, ta ki̱ꞌo ndó ta̱ndeé iní noo̱ rá, dá kía̱n ná dáꞌa ni kandeé ña̱ kundaꞌí ini ra̱ dánaá ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ naꞌa̱ tuku ndó ña̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ rá. Chi̱ ni̱ ta̱ndaꞌí iin ka̱ tuti ñoó ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ seídóꞌo ndó ndidaá choon saꞌándái̱ noo̱ ndo̱. 10 Chi̱ na̱ xíꞌo káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱, ta nda̱ yuꞌu̱ taꞌani ki̱ꞌo káꞌano inii̱ saꞌa̱ ná. Ta sa̱ ni̱ xi̱ꞌo káꞌano taꞌani inii̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó tá ió iin ña̱ꞌa ni̱ kee ra xíꞌín miíí, ta sa̱ꞌá mií ndó ni̱ keei dión, chi̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ mií Cristo kee yó, 11 dá kía̱n ná dáꞌa ni kandeé ña̱ uꞌu̱ kexíxian xíꞌín yó, chi̱ sa̱ náꞌá vá yó táto̱ꞌon ki̱ꞌo mañáa̱n.
Yóꞌo ni̱ na̱kani ini Pablo saꞌa̱ Tito nani sa̱ io na̱ ñoo Troas
12 Tá ni̱ saa̱i̱ ñoo Troas dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Cristo, ndato ni̱ sonó satoꞌo yo̱ Ndios ña̱ kía̱n dánaꞌi̱ to̱ꞌon na ñoo ñoó. 13 Tído ko̱ ní sá io va̱ꞌa inii̱, chi̱ ko̱ ní nániꞌi̱ táꞌin xíꞌín ñani yo̱ Tito ñoo ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌi̱n ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu ndéi ñoó, dá ni̱ keei kuaꞌi̱n chí kuendá Macedonia.
Dáxi̱nko̱o va̱ꞌa Ndios ndidaá ña̱ꞌa ndóꞌo yó sa̱ꞌá ña̱ ndíko̱ yo̱ Cristo
14 Tído náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios, dá chi̱ mií ná dáxi̱nko̱o va̱ꞌa ndidaá ña̱ꞌa ndóꞌo yó sa̱ꞌá ña̱ ndíko̱ yo̱ Cristo Jesús. Ta noo̱ ndúꞌu̱ ni̱ xi̱ꞌo na choon dánaꞌa̱ ndu̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon na, dá kía̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo náka̱ꞌani díko̱ támi sáꞌa̱n, ki̱ꞌo di̱ꞌón náka̱ꞌani to̱ꞌon na noo̱ ndidaá ña̱yuu. 15 Ta noo̱ míí Ndios kúú nduꞌu̱ táto̱ꞌon iin du̱sa támi sáꞌa̱n, ña̱ chíñóꞌo̱ Cristo noo̱ Ndios. Chi̱ to̱ꞌon dánaꞌa̱ ndu̱ náka̱ꞌani kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kuaꞌa̱n ka̱ki, xíꞌín no̱ó na̱ kuaꞌa̱n naá. 16 Ta to̱ꞌon dánaꞌa̱ ndu̱ kíán táto̱ꞌon díko̱ ndi̱i no̱ó na̱ kuaꞌa̱n naá, ña̱ xíꞌo ña̱ naá ná. Ta no̱ó na̱ kuaꞌa̱n ka̱ki, to̱ꞌon yóꞌo kíán táto̱ꞌon iin díko̱ támi sáꞌa̱n, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki na̱. Tído, ¿ndá yoo kandeé kee choon yóꞌo, tá dáá? 17 Ta ko̱ kée taꞌon nduꞌu̱ táto̱ꞌon kée kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a, táꞌa̱n ra̱ xíonoo nákaꞌán ndaꞌi̱ to̱ꞌon Ndios xíꞌín ña̱ ma̱ñá. Diꞌa ndísáꞌano kéchóon ndu noo̱ Ndios, chi̱ mií ná ni̱ xi̱ꞌo choon yóꞌo no̱ó ndu̱, ta noo̱ mií Ndios káꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ Cristo.