3
Dánaꞌa̱ Pablo no̱ó ña̱yuu ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o Ndios kee na ña̱ sa̱á xíꞌín ná
¿Á káꞌán ndó ña̱ nandió kuéi tuku nduꞌu̱ ndukú ndú ña̱ nakoni ndo̱ nduꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n ndu̱ dión? O, ¿á káꞌán ndó ña̱ xínñóꞌó ndú iin tuti chindeé ndú mií ndú noo̱ ndo̱ꞌó, o iin tuti noo̱ káꞌa̱n va̱ꞌa mií ndó sa̱ꞌá ndu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo xínñóꞌó ñaá dao ka̱ ra̱? Ko̱ó, dá chi̱ tuti káꞌa̱n va̱ꞌa saꞌa̱ ndú kúú iin rá iin mií ndoꞌó, ta káa̱a̱n ini nío̱ ndú. Ta ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu xíꞌo kuendá saꞌa̱ choon va̱ꞌa ni̱ kee ndu tein ndó xaa̱n, chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ndoꞌó kúú tuti káꞌa̱n va̱ꞌa sa̱ꞌá nduꞌu̱, ña̱ kía̱n ni̱ taa mií Cristo, ña̱ kía̱n néꞌe ndu xíonoo ndu. Ta ko̱ ní táa naa̱n noo̱ iin tuti xíꞌín tinta. Diꞌa ni̱ taa naa̱n xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱ Ndios ta̱kí. Ta ko̱ ní táa naa̱n noo̱ yuu̱ dáꞌándá, diꞌa ni̱ taa naa̱n ini nío̱ ndo̱.
Ta kándéé káꞌano ini nduꞌu̱ Ndios ña̱ ki̱ꞌo dión kíán sa̱ꞌá ña̱ ió Cristo xíꞌín ndú. Ta ni lúꞌu̱ ña̱ ndi̱chí ko̱ kómí míí nduꞌu̱ ña̱ kía̱n kédaá xíꞌín ndú kaꞌán ndú ña̱ kati̱ꞌa ndu kee ndu choon yóꞌo, dá chi̱ mií vá Ndios kúú na̱ xíꞌo ña̱ ndi̱chí no̱ó ndu̱, dá kati̱ꞌa ndu kee ndua̱n. Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo ña̱ káti̱ꞌa ndu dánaꞌa̱ ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ sa̱á ni̱ ka̱ndo̱o na kee na xíꞌín ña̱yuu na̱. Ta díin va kíán o̱ du̱ú ley, ña̱ ni̱ taa na xíꞌín letra, chi̱ noo̱ Espíritu ii̱ míí ná ni̱ kii ña̱ sa̱á ñoó. Ta ley ñoó xíꞌo ña̱ kánian kuu ña̱yuu, tído Espíritu ii̱, no̱ón kúú na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó.
Ta ley ñoó, táꞌa̱n ña̱ xíꞌo ña̱ kánian kuu yo̱, ni̱ taa Ndios ña̱ no̱ó yuu̱. Ta ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa tá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n noo̱ Moisés. Ta ko̱ ní kúu taꞌon kande̱ꞌé na̱ ñoo Israel noo̱ Moisés sa̱ꞌá ña̱ ndato téí yéꞌa̱n, tído sa̱ kuaꞌa̱n ndañóꞌó vá ña̱ yéꞌe̱ noo̱ ná. Tído ndato ka̱ ví nayeꞌe̱ ndaa tá kemáni̱ Ndios yo̱ xíꞌín Espíritu ii̱ ná. Dá chi̱ tá dión ndato ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa tá ni̱ xi̱ꞌo na ley yatá, ña̱ káꞌa̱n ña̱ kúú yó ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios, víꞌí ka̱ ví ndato ña̱ sa̱á xíꞌo Ndios noo̱ yo̱, chi̱ xíꞌoan ña̱ kando̱o vii yo̱ noo̱ ná. 10 Chi̱ va̱ꞌará ndi ki̱ꞌo ví ndato náyeꞌe̱ ndaa tá ni̱ xi̱ꞌo na ley yatá, tído ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kíán no̱ó ña̱ ndato téí náyeꞌe̱ ndaa xíꞌo Ndios noo̱ yo̱ viti. 11 Dá chi̱ ley yatá, ña̱ naá, ndato ni̱ sa̱ yeꞌe̱ ndaaa̱n, tído víꞌí ka̱ ví ndato náyeꞌe̱ ndaa ña̱ sa̱á xíꞌo Ndios noo̱ yo̱ viti, chi̱ ndidaá táꞌa̱n tiempo kooan.
12 Ta sa̱ꞌá ña̱ ió ta̱ndeé iní ndu̱ ña̱ ki̱ꞌo dión kíán, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ yu̱ꞌú taꞌon ndu kaꞌa̱n ndu̱ sa̱ꞌán, 13 ta ko̱ kée taꞌon ndu táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee Moisés, chi̱ ni̱ da̱dáꞌi na noo̱ ná xíꞌín iin dáꞌo̱n, dá ná o̱ ko̱ní na̱ ñoo Israel ña̱ sa̱ kuaꞌa̱n ndaꞌo̱ ña̱ ndato tóo̱n noo̱ ná. 14 Tído ni̱ ndadi va ña̱xintóni̱ ña̱yuu ñoó. Ta nda̱ na̱ ndéi viti ndóꞌo taꞌani dión, chi̱ tá káꞌi na ley yatá, ió táto̱ꞌon iin dáꞌo̱n sadí ña̱xintóni̱ ná. Tído tá ná kandeé iní na̱ Cristo, nda̱ daá ví kexoo dáꞌo̱n, ña̱ sadí ña̱xintóni̱ ná. 15 Ta nda̱ kuu̱ víti ndóꞌo na dión, chi̱ tá káꞌi na ley Moisés ñoó, sadí ii̱ vá dáꞌo̱n ñoó ña̱xintóni̱ ná. 16 Tído tá ná kandeé iní na̱ satoꞌo yo̱ Jesús, dá kía̱n kexoo dáꞌo̱n, ña̱ sadí ña̱xintóni̱ ná. 17 Dá chi̱ satoꞌo yo̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios, ta noo̱ nákaa̱ Espíritu ii̱ Ndios, ñoó kúú no̱ó ni̱ nono̱, ko̱ó ña̱ꞌa ka̱ ketéin. 18 Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ó ka̱ dáꞌo̱n sadí noo̱ yo̱, ta mií yó náꞌa̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato yéꞌe̱ satoꞌo yo̱ Ndios, táto̱ꞌon kée iin espejo náꞌa̱ ndatoán táto̱ꞌon káa yó. Chi̱ iin rá iin kuu̱ kuu̱ náyeꞌe̱ cháá ka̱ yo̱ kuaꞌa̱n yo̱ kooó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato yéꞌe̱ mií ná, ta ña̱ yóꞌo kía̱n kée na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱.