4
Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios choon yóꞌo noo̱ ndú sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndú, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kútúú ini ndu̱. Diꞌa kúñóꞌó ndú ndidaá ña̱ kaꞌan noo̱ kéde̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu. Ta ko̱ xíonoo ndu dándaꞌí ndu̱ ña̱yuu, ta ko̱ nádaká taꞌon ndu to̱ꞌon tóꞌón xíꞌín to̱ꞌon Ndios noo̱ dánaꞌa̱ ndu̱. Diꞌa dánaꞌa̱ ndaa̱ ndu̱, ta ño̱ó kía̱n kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá ná o̱ sa̱ nákani kuáchi̱ ini na̱ kande̱ꞌé ná nduꞌu̱. Ta mií Ndios náꞌá ña̱ dión kíán. Ta to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌa̱ ndu̱, ko̱ kándaa̱ ini dao ña̱yuu, chi̱ ió iin ña̱ꞌa sadí ña̱xintóni̱ ná. Ta ña̱yuu kuaꞌa̱n naá, no̱ón kúú na̱ ndadí ña̱xintóni̱. Ta ña̱ uꞌu̱ dándáki ñayuú yóꞌo viti, ta ño̱ó kía̱n ni̱ sadi ña̱xintóni̱ ña̱yuu ko̱ xi̱ín kandísa, dá kía̱n ná dáꞌa ni natoo̱n ña̱xintóni̱ ná kee to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi ki̱ꞌo káꞌano choon kómí Cristo Jesús, na̱ káa táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa Ndios. Ta ko̱ xíonoo taꞌon nduꞌu̱ dánaꞌa̱ ndu̱ saꞌa̱ míí ndú, diꞌa dánaꞌa̱ ndu̱ ña̱ iin tóꞌón Jesucristo kúú satoꞌo noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, ta nduꞌu̱ kúú na̱ xínkuáchí noo̱ ndidaá ndó sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ ndu̱ Jesús. Dá chi̱ mií Ndios, na̱ ni̱ saꞌanda choon, dá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa noo̱ íin naá, no̱ón taꞌani kúú na̱ ni̱ da̱tóo̱n ña̱xintóni̱ ndú, dión dá kuu dátoo̱n ndu̱ ña̱xintóni̱ dao ka̱ ña̱yuu, dá kanaꞌá ná ndi ki̱ꞌo káꞌano tatá Ndios, ta náꞌa̱ Ndios ña̱ ndato yóꞌo xíꞌín Jesucristo.
Ki̱ꞌo diꞌa kée ndu sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndu̱ Jesús
Ta nduꞌu̱ kúú táto̱ꞌon iin ki̱di ñóꞌo̱ noo̱ ñóꞌo iin ña̱ kui̱ká, ña̱ kúú to̱ꞌon ndato dánaꞌa̱ ndu̱, dá ná kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ ndée̱ káꞌano yóꞌo ni̱ kii noo̱ Ndios, ta o̱ du̱ú ndée̱ kómí míí ndú kíán. Ta va̱ꞌará sóꞌóní ta̱ndóꞌó nduꞌu̱, tído ko̱ ní tadi̱ taꞌon ndu. Ta va̱ꞌará nákani nda̱ꞌo ini ndu̱, tído ko̱ ndíꞌi taꞌon ta̱ndeé iní ndu̱. Kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín ndú, tído ko̱ dáyaa̱ ndáꞌa̱ taꞌon ñaá Ndios. Kóon na nduꞌu̱ no̱ñóꞌo̱, tído ko̱ kándeé taꞌon na dánaá na̱ nduꞌu̱. 10 Ndeí kúú míí vá noo̱ xíonoo ndu, daá kuití vá ió ña̱ kaꞌání ná yikí ko̱ño ndu̱ táto̱ꞌon ni̱ kee na xíꞌín Jesús, dá ná kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ ió takí Jesús sa̱ꞌá ña̱ náki̱ꞌo ndu yikí ko̱ño ndu̱ ndoꞌan dión. 11 Chi̱ xía̱n nani takí ndu̱ ndéi ndu, daá kuití vá ió nduu ndu̱ naki̱ꞌo ndu mií ndú kuu ndu̱ saꞌa̱ Jesús, dá ná kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ ió takí na̱ sa̱ꞌá ña̱ náki̱ꞌo ndu yikí ko̱ño ndu̱ ndoꞌan dión. 12 Ta sa̱ꞌá ña̱ daá kuití ió ña̱ kuu ndu̱, sa̱ꞌá ño̱ó nónó noo̱ ndo̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó.
13 Ta kándéé iní ndu̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ka̱ndeé ini ñaá na̱ ni̱ taa diꞌa noo̱ tuti ii̱ Ndios: “Sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndaa̱i̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌi̱n saꞌa̱ ná.” Ki̱ꞌo dión taꞌani ndóꞌo nduꞌu̱, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndu na̱, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ndó saꞌa̱ ná, 14 dá chi̱ náꞌá ndú ña̱ ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesús ni̱ kee Ndios, ta kándísa taꞌani ndu ña̱ dánátaki na̱ nduꞌu̱ táto̱ꞌon ni̱ kee na xíꞌín Jesús, dá nakui̱ta dáó yó noo̱ ná. 15 Chi̱ xíꞌo ndu mií ndú ña̱ ndóꞌo ndu ndidaá ta̱ndóꞌó yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini ndu̱ saꞌa̱ ndo̱, dión, dá ná ndukuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu natiin ña̱ mani̱ xíꞌo Ndios, dá kía̱n kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu naki̱ꞌo ndivéꞌe noo̱ Ndios, dá ná natiin na cháá ka̱ ña̱ñóꞌó.
16 Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kútúú taꞌon ini ndu̱, va̱ꞌará sa̱ kúyatá yikí ko̱ño ndu̱ kuaꞌa̱n, tído iin rá iin kuu̱ kuu̱ diꞌa ndúsa̱á nío̱ ndú kuaꞌa̱n. 17 Dá chi̱ ta̱ndóꞌó lóꞌo̱, ña̱ ndóꞌo tóo nío̱ ndú ñayuú yóꞌo, ño̱ó kía̱n xíꞌo ña̱ niꞌi̱ ndú iin ña̱ ndato káꞌano noo̱ Ndios, ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndíꞌi. 18 Ta ko̱ ndíꞌi taꞌon ini ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ ndéꞌá xíꞌín noo̱ yo̱. Diꞌa ndíꞌi ini ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ túu, ña̱ ko̱ xi̱ní yo̱ xíꞌín noo̱ yo̱. Dá chi̱ ña̱ ndéꞌé yó xíꞌín noo̱ yo̱, ño̱ó kía̱n ndiꞌi va. Tído ña̱ ko̱ xi̱ní yo̱ xíꞌín noo̱ yo̱, ño̱ó kía̱n ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ndíꞌi.