5
Dá chi̱ náꞌá nduꞌu̱ ña̱ yikí ko̱ño ndíxi ndu kúú táto̱ꞌon iin veꞌe ndéi tóo ndu ñayuú yóꞌo. Ta tá ná kasandaá kuu̱ nata̱ni̱a̱n, dá koꞌo̱n Ndios ki̱ꞌo na iin veꞌe kandei ndu, ña̱ kía̱n ko̱ ní káva̱ꞌa xíꞌín ndáꞌa̱ ta̱a, ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndíꞌi, ña̱ kúú kuendá induú. Sa̱ꞌá ño̱ó ndaꞌí tána ndu, chi̱ kóni̱ kíi̱ ndu̱ nandixi ndu yikí ko̱ño sa̱á, ña̱ kúú kuendá induú. Ki̱ꞌo dión, dá nandixi ndu iin yikí ko̱ño sa̱á, dá o̱ kóo vichí ndú. Ta nani ndíxi ndu yikí ko̱ño yóꞌo, ndaꞌí tána ndu, dá chi̱ ko̱ kóni̱ taꞌon ndu kando̱o vichí ndú. Diꞌa kóni̱ ndu̱ ña̱ nandixi ndu iin yikí ko̱ño sa̱á, dá kía̱n naá yikí ko̱ño xíꞌi̱ yóꞌo, dá niꞌi̱ ndú iin yikí ko̱ño ña̱ kataki chíchí. Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ saki ña̱ dión kee na xíꞌín ndú, ta ni̱ xi̱ꞌo na Espíritu ná noo̱ ndú, dá ná kandaa̱ ini ndu̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ dión kee na xíꞌín ndú.
Sa̱ꞌá ño̱ó daá ió ta̱ndeé iní ndu̱ no̱ó ña̱ yóꞌo, ta náꞌá ndú ña̱ xía̱n nani ndíxi ii̱ ndú yikí ko̱ño yóꞌo, xíká vá ndíta ndu noo̱ ió satoꞌo yo̱ Jesús. Xíonoo ndu xíꞌín ña̱ kándéé iní ndu̱ ña̱ ki̱ꞌo dión kíán, ta ko̱ ndíꞌi ini ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ xiní ndu̱ xíꞌín noo̱ ndú. Tído kándéé káꞌano ini ndu̱ ña̱ dión koo, sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ cháá ka̱ ndu̱ dánkoo ndu yikí ko̱ño yóꞌo, dá kuu nakui̱ta ndu noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ndíꞌi ini ndu̱, á mií ndú ndéi xíká ndú noo̱ ná o á mií ndú sa̱ ndíta ndu noo̱ ná, ña̱ kóni̱ ndu̱ kíán nataꞌan ini na̱ xiní na̱ ña̱ kée ndu. 10 Dá chi̱ miía̱n ndúsa̱ nakui̱ta ndidaá táꞌa̱n yó noo̱ Cristo Jesús, noo̱ koo na keyíko̱ na̱, dá natiin iin rá iin yó ya̱ꞌi sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee yó nani ni̱ sa̱ ndixi yó yikí ko̱ño yóꞌo, á mií yó ni̱ kee yó ña̱ va̱ꞌa, o á mií yó ni̱ kee yó ña̱ kini.
Ni̱ xi̱ꞌo Ndios choon noo̱ ndú ña̱ dánákiꞌin táꞌan va̱ꞌa ndu ña̱yuu xíꞌín Ndios
11 Ta sa̱ꞌá ña̱ náꞌá ndú ña̱ kánian yu̱ꞌú niꞌini yó na̱ kúú satoꞌo yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ndíꞌi ini ndu̱ dáxino̱ ini ndu̱ ña̱yuu, dá kandísa na ña̱ ndaa̱ dánaꞌa̱ ndu̱. Ta mií Ndios kúú na̱ náꞌá va̱ꞌa táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú ndú, ta kándéé iní ndu̱ ña̱ ki̱ꞌo dión taꞌani kátóni̱ ini ndo̱. 12 Tído ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ nandió kuéi ndu chinaní va̱ꞌa ndu mií ndú noo̱ ndo̱, diꞌa kóni̱ ndu̱ ña̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kaꞌa̱n va̱ꞌa ndó saꞌa̱ ndúꞌu̱, dá kía̱n nónó noo̱ ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱yuu kátoó chíndaya̱ꞌii mií sa̱ꞌá ña̱ luu káꞌa̱n na̱, tído yakó nda̱ꞌo nío̱ ná. 13 Chi̱ tá káꞌán dao ndó ña̱ lóko̱ kúú ndú, dá kía̱n lóko̱ va kúú ndú sa̱ꞌá Ndios, tá dáá. Tído tá káꞌán ndó ña̱ kéndísáꞌano ndu, dá kía̱n ña̱ va̱ꞌa mií vá ndó kíán. 14 Ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Cristo saꞌa̱ ndú, ta ño̱ó kía̱n kédaá, sa̱ꞌá ño̱ó ndíꞌi ini ndu̱ kéchóon ndu noo̱ ná, chi̱ náꞌá ndú ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ mií ná saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xiꞌi̱ ndidaá ña̱yuu. 15 Ni̱ xiꞌi̱ Jesús saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kía̱n ná dáꞌa ka̱ ni kandei yó keeá ña̱ kóni̱ mií yó. Diꞌa kánian kandei yó kee yó ña̱ kóni̱ na̱ ni̱ xiꞌi̱ saꞌa̱ yo̱, ta ni̱ na̱taki na̱.
16 Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ nákani ka̱ ini ndu̱ sa̱ꞌá ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo nákani ini ña̱yuu ko̱ náꞌá Ndios. Ta va̱ꞌará ni̱ sa̱ kaꞌán ndú ña̱ iin ta̱a oon ni̱ sa̱ kuu Cristo, tído viti ko̱ nákani ka̱ ini ndu̱ dión saꞌa̱ ná. 17 Dá chi̱ ndi ndáa miíó ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Cristo, ni̱ nduu na iin ña̱yuu sa̱á. Ta ndidaá ña̱ ni̱ sa̱ kuu na tá sata̱ ni̱ ka̱ndo̱o vaan, ta ndidaá ñá ni̱ nduu sa̱á. 18 Ta ndidaá ña̱ yóꞌo kée mií Ndios, na̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa xíꞌín yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo. Ta ni̱ xi̱ꞌo na choon no̱ó nduꞌu̱ ña̱ kía̱n dánaꞌa̱ ndu̱ no̱ó ña̱yuu ndi kee na, dá nakiꞌin táꞌan va̱ꞌa Ndios xíꞌín ná. 19 Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo, sa̱ꞌá ño̱ó kuu nakiꞌin táꞌan va̱ꞌa Ndios xíꞌín ña̱yuu, chi̱ ko̱ taó kuendá taꞌon ka̱ na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ña̱yuu. Ta ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó ndu̱ ña̱ dánaꞌa̱ ndu̱ no̱ó ña̱yuu ndi kee na, dá nakiꞌin táꞌan va̱ꞌa Ndios xíꞌín ná. 20 Ta nduꞌu̱ kúú na̱ ni̱ chi̱kata Cristo kaneꞌe ndu to̱ꞌon na no̱ó ña̱yuu, sa̱ꞌá ño̱ó kéchóon Ndios nduꞌu̱, dá káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ña̱yuu. Sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ ndo̱ꞌó xíꞌín kuu̱ Cristo ña̱ koo ini ndo̱ nakiꞌin táꞌan va̱ꞌa ndó xíꞌín Ndios. 21 Ta Cristo kúú na̱ ko̱ ní ya̱ꞌa taꞌon kee kua̱chi, tído ni̱ na̱kuido na kua̱chi yó, dión, dá ni̱ ka̱ndo̱o yó kúú yó ña̱yuu ko̱ó kua̱chi noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na dión.