6
Ta viti nduꞌu̱ kúú na̱ kéchóon xíꞌín Cristo, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n niꞌini ndu noo̱ ndo̱ ña̱ ná dáꞌa ni koo ini ndo̱ natiin oon ndó ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios xíꞌín ndó. Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:
Mií kuu̱ ni̱ ka̱xii, kuu̱ dáá ni̱ seídóꞌi ndo̱ꞌó.
Chi̱ tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ ni̱ da̱kákii ndo̱ꞌó,
kuu̱ dáá ni̱ chi̱ndeéí ndo̱ꞌó.
Ta kuu̱ víti kúú kuu̱ ni̱ ka̱xi Ndios, chi̱ mií kuu̱ víti kóni̱ na̱ dáka̱ki na ndo̱ꞌó.
Ta ni iin tóꞌón ña̱ꞌa nóo ko̱ yáꞌa ndu kee ndu noo̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu, dá kía̱n ná o̱ níꞌi̱ ná ndi koo kaꞌa̱n ndava̱ꞌa na saꞌa̱ choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ ndú. Diꞌa náꞌa̱ ndu̱ mií ndú noo̱ ndidaá ña̱ kée ndu ña̱ kúú ndú na̱ kéchóon ndaa̱ noo̱ Ndios, dá chi̱ xíꞌo ndeé nda̱ꞌo ini ndu̱, va̱ꞌará ndóꞌo ndu ta̱ndóꞌó saꞌa̱ choon kée ndu, o va̱ꞌará kámani̱ ña̱ꞌa noo̱ ndú, ta dión taꞌani kée ndu tá ndóꞌo nío̱ ndú. Ta xíꞌo ndeé taꞌani ini ndu̱ va̱ꞌará káni na nduꞌu̱, o va̱ꞌará sadí na̱ nduꞌu̱ veꞌe ka̱a, o va̱ꞌará kua̱ꞌá ña̱yuu ndákuei naá xíꞌín ndú, o va̱ꞌará choon ndeé nda̱ꞌo kée ndu, o va̱ꞌará ko̱ kídi̱ ndu̱ dao sa̱kuaá, o va̱ꞌará ko̱ níꞌi̱ ndú ña̱ꞌa kasáꞌan ndu dao taꞌándá. Ta noo̱ choon kée ndu, vii kée ndu, ta kéchóon ndu ña̱ ndi̱chí xíꞌo Ndios, ta ió kueé ini ndu̱, ta va̱ꞌa ini ndu̱, ta xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱ Ndios kéchóon ndu, ta kúꞌu̱ ndisa ini ndu̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, ta dánaꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon ndaa̱, ta xíꞌín ndée̱ mií Ndios kée ndu ndidaá ña̱ꞌa, ta néꞌe ndu ña̱ kúú ña̱ ndaa̱ xíꞌín ndáꞌa̱ kuáꞌa ndu̱, xíꞌín ndáꞌa̱ íti ndu̱, dá chindeé ndú mií ndú. Ió dao ña̱yuu xíꞌo ña̱ñóꞌó noo̱ ndú, ta ió dao ka̱ na̱ ko̱ó ña̱ñóꞌó ná noo̱ ndú. Ta dao na chínaní kini na nduꞌu̱, ta dao ka̱ na̱ chínaní va̱ꞌa ñaá ná. Ta va̱ꞌará chínaní tóꞌón ná nduꞌu̱, tído na̱ ndaa̱ va kúú ndú. Ta ió dao ña̱yuu kée na ña̱ ko̱ nákoni na̱ nduꞌu̱, tído náꞌá vá ná nduꞌu̱. Sa̱ ndi̱i va kúú ndú xiní ndu̱, tído takí ii̱ vá ndú. Ta va̱ꞌará kéndava̱ꞌa kini na xíꞌín nduꞌu̱, tído ko̱ xíꞌi̱ taꞌon ndu. 10 Ta va̱ꞌará ndúkú ña̱yuu ña̱ kandei ndaꞌí ndu̱, tído daá kádii̱ iní ndu̱. Ta va̱ꞌará kúndaꞌí ndu̱, tído diꞌa ndekuíká ndú ña̱yuu xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Ta va̱ꞌará ni ña̱ꞌa taꞌon ko̱ó noo̱ ndú, tído diꞌa kómí ndú ndidaá ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱.
11 Ni̱ nono̱ yúꞌu̱ ndú ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ ndu̱ xíꞌín ndó, na̱ ñoo Corinto xaa̱n, ta ndinoꞌo ini ndú xíꞌín nío̱ ndú ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ndó. 12 Ko̱ ní sadí ndu̱ nío̱ ndú noo̱ ndo̱ꞌó, mií diꞌa ndó kúú na̱ ni̱ sadi nío̱ ndo̱ no̱ó nduꞌu̱. 13 Ta kóni̱ ndu̱ ña̱ kee ndó xíꞌín ndú táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee ndu xíꞌín ndó, sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ ndo̱ táto̱ꞌon kée iin tatá xíꞌín de̱ꞌe ra ña̱ konó taꞌani ndó nío̱ ndo̱ noo̱ ndúꞌu̱.
Yóó kúú veꞌe ño̱ꞌo Ndios ta̱kí
14 O̱ sa̱ kóo ini ndo̱ nakiꞌin táꞌan nóó ndó xíꞌín ña̱yuu ko̱ kándísa Jesús. Dá chi̱, ¿á nákiꞌin táꞌan nóó ña̱ ndaa̱ xíꞌín ña̱ ko̱ ndáa̱, káꞌán ndó? Ta, ¿á nákiꞌin táꞌan nóó noo̱ tóo̱n xíꞌín noo̱ íin naá? 15 Ta, ¿á kuu nakiꞌin táꞌan nóó Cristo xíꞌín ña̱ uꞌu̱? Ta, ¿á kuu nakiꞌin táꞌan nóó iin na̱ kándísa Jesús xíꞌín iin na̱ ko̱ kándísa? 16 Ta, ¿á kuu nakiꞌin táꞌan nóó veꞌe ño̱ꞌo Ndios ta̱kí xíꞌín ña̱ kúú yoko̱, káꞌán ndó? Ta yóó kúú veꞌe ño̱ꞌo noo̱ ió Ndios ta̱kí, chi̱ diꞌa kaá mií ná noo̱ tuti ii̱ ná:
Kooi xíꞌín ná, ta kanooi tein na.
Ta yuꞌu̱ kakuu Ndios noo̱ ná,
ta mií ná kakuu na̱ ñooi̱.
17 Ta sa̱ꞌá ña̱ dión kíán, sa̱ꞌá ño̱ó kaá taꞌani na diꞌa:
Kankuei ndó tein ña̱yuu ko̱ kándísa xaa̱n,
ta kuxoo ndó kuaꞌán ndo̱, kaá Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱.
Ta ni o̱ sa̱ káko̱ꞌon ndáꞌa̱ ndo̱ ña̱ kini kée na,
dá kía̱n natiin va̱ꞌi ndo̱ꞌó.
18 Ta yuꞌu̱ ná kakuu tatá noo̱ ndo̱,
ta ndoꞌó ná kakuu de̱ꞌe yií yuꞌu̱ xíꞌín de̱ꞌe diꞌíi̱,
kaá Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, na̱ kómí ndidaá táꞌa̱n choon.