13
Diꞌa ni̱ kee uu̱ kirí kini
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ sa̱ kuíi̱n yuꞌu̱ no̱ó ño̱tí yuꞌú ta̱ñoꞌo̱, dá ni̱ xinii̱ ni̱ xi̱nko̱o iin kití dee̱n ve̱i rí no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ta usa̱ kúú dini̱ ri̱, ta uxi̱ kúú ndíki̱ ri̱, ta iin iin ndíki̱ ri̱ ñóꞌo tika̱ta̱ kua̱án, ta iin rá iin dini̱ ri̱ tándaa kuu̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Ndios. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa chitó dee̱n naní leopardo, ki̱ꞌo dión káa kirí kini yóꞌo. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa saꞌa̱ oso, ki̱ꞌo dión ndáa saꞌa̱ ri̱. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌano yúꞌu̱ ndikaꞌa, ki̱ꞌo dión ndáa yúꞌu̱ ri̱. Ta ni̱ na̱ki̱ꞌo mií koo̱ káꞌano ñoó ndée̱ ri̱ noo̱ kíti̱ yóꞌo, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo taꞌani rí téi̱ noo̱ dándáki rí noo̱ ri̱, ta ni̱ xi̱ꞌo taꞌani rí ndidaá táꞌa̱n choon sa̱ neꞌe rí noo̱ ri̱. Ta ni̱ xinii̱ ña̱ ni̱ ta̱rkueꞌe̱ iin dini̱ ri̱, ta kuaꞌa̱n ri̱ kuu ri̱ keean. Tído ni̱ ndu̱va̱ꞌa va dini̱ ri̱ no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ ñoó, ta ko̱ ní xiꞌi̱ taꞌon rí. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ naá téí ini ña̱yuu ni̱ xini na̱, ta ni̱ ka̱sáꞌá ná ndíko̱ na̱ rí. Ta ni̱ ka̱sáꞌá ná ndáño̱ꞌo na koo̱ káꞌano, kirí ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ kíti̱ yóꞌo, ta ni̱ ka̱sáꞌá ndáño̱ꞌo taꞌani na mií rí, ta diꞌa kaá na̱ kékáꞌano na ri̱:
―¿Ndá yoo kándéé kée táto̱ꞌon kée kirí chi̱káꞌano yóꞌo? Ta, ¿ndá yoo kandeé na̱á xíꞌín rí? ―kaá na̱.
Ta ni̱ niꞌi̱ taꞌani rí ña̱ kaꞌa̱n ri̱ ndidaá to̱ꞌon táyíí, dá chindaya̱ꞌi rí mií rí, ta kaꞌa̱n ndava̱ꞌa rí saꞌa̱ Ndios. Ta ni̱ niꞌi̱ ri̱ choon ña̱ dándáki rí uu̱ diko uu̱ toon yoo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá rí káꞌa̱n ndava̱ꞌa rí saꞌa̱ Ndios, ta kénóo rí kuu̱ ná, ta káꞌa̱n ndava̱ꞌa rí saꞌa̱ veꞌe ño̱ꞌo noo̱ ió Ndios, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá na̱ ndéi induú. Ta ni̱ nono̱ noo̱ ri̱ ña̱ kía̱n na̱á ri̱ xíꞌín ña̱yuu Ndios, ta ni̱ nono̱ noo̱ ri̱ ña̱ kandeé rí xíꞌín ná. Ta ni̱ niꞌi̱ taꞌani rí choon ña̱ kía̱n dándáki rí ndidaá ñoo kuálí, xíꞌín ndidaá ñoo náꞌano, xíꞌín na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱, xíꞌín na̱ ndéi ndidaá nación. Ta ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo ni̱ ka̱sáꞌá ndáño̱ꞌo na ri̱, chi̱ nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá saꞌa̱ ñayuú, nda̱ daá vá ko̱ kándodó kuu̱ ná noo̱ libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí. Ta ña̱ yóꞌo kúú libro na̱ kúú léko, na̱ ni̱ saꞌání ná.
Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo ndó noo̱ káꞌi̱n. 10 Dá chi̱ na̱ ni̱ kanian kakaa̱ veꞌe ka̱a, veꞌe ka̱a va kasandaá na̱, ta na̱ ni̱ kanian kuu xíꞌín espada, ki̱ꞌo dión kuu na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kánian kandei nduu ña̱yuu Ndios ndoꞌo nío̱ ná xíꞌín ña̱ ndeé iní na̱, ta kánian kandita toon na xíꞌín ña̱ kándéé iní na̱ Ndios.
11 Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ni̱ xi̱nko̱o iin ka̱ kíti̱ chi̱káꞌano chí ti̱xi ñóꞌo̱ diꞌa, ta uu̱ kúú ndíki̱ ri̱, ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa ndíki̱ borrego, ki̱ꞌo dión ndáaan. Tído táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n koo̱ káꞌano ñoó, ki̱ꞌo dión káꞌa̱n kirí ñoó. 12 Ta néꞌe taꞌani rí choon táto̱ꞌon néꞌe kíti̱ mií no̱ó ñoó, ta noo̱ mií rí kée kirí yóꞌo ndidaá ña̱ꞌa. Ta dákaꞌa̱n ri̱ ndidaá ña̱yuu, dá kandaño̱ꞌo na kirí mií no̱ó ñoó, kirí ni̱ ndaꞌa dini̱ no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ kaꞌí ñoó. 13 Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa náꞌano kée ri, dá chi̱ nda̱ induú dákóon rí ñoꞌó ita̱ noo̱ ndidaá ña̱yuu. 14 Dándaꞌí ri̱ ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱, chi̱ ni̱ niꞌi̱ ri̱ ña̱ kandeé rí kee rí ña̱ náꞌano noo̱ kíti̱ mií no̱ó ñoó. Ta ni̱ saꞌanda ri̱ choon no̱ó na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ ña̱ ná kava̱ꞌa na iin naꞌáná, ña̱ káa táto̱ꞌon káa kirí mií no̱ó ñoó, táꞌa̱n kirí ni̱ ndaꞌa dini̱ no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ kaꞌí xíꞌín espada. 15 Ta ni̱ nono̱ noo̱ ri̱ ña̱ kía̱n ki̱ꞌo rí tachi̱ noo̱ naꞌáná ni̱ ka̱va̱ꞌa ñoó, dá kuu kaꞌa̱n. Ta kómíán choon kaꞌáníán ndidaá ña̱yuu ko̱ kándía kandaño̱ꞌo ñaá. 16 Ta ni̱ saꞌanda ri̱ choon ña̱ ná ña̱ni tóni̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa ndidaá ña̱yuu o taan na̱, ta ko̱ néꞌe ta̱ndíni á mií ná kuálí ná o mií ná yatá ná, á mií ná kuíká ná o mií ná kúndaꞌí na̱, á mií ná kúú ná satoꞌo o na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo. 17 Ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu o̱ kúu kuiin na ña̱ꞌa, ta ni o̱ kúu taꞌon di̱kó náa̱n tá ko̱ó tóni̱ ñoó o kuu̱ ri̱ o número kuu̱ ri̱ tándaa ndáꞌa̱ ná o taan na̱. 18 Yóꞌo kóni̱ ña̱xintóni̱, ta kóni̱ dini̱, dá taó kuendá ndo̱ número kíti̱ chi̱káꞌano yóꞌo, chi̱ número yóꞌo káꞌa̱n saꞌa̱ iin ta̱a, ta número yóꞌo kúú iño̱ ciento oni̱ diko iño̱.