12
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱á koo̱ kuaꞌá káꞌano xíꞌín iin ñáꞌa̱
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ iin ka̱ ña̱ꞌa xíxi kuaꞌa̱n chí induú, chi̱ ni̱ xinii̱ iin ta̱ꞌáná ñáꞌa̱, ta dáꞌo̱n ndíxián kúú ndi̱ndii, ta ti̱xi sa̱ꞌa̱n nákaa̱ yoo̱, ta kánóo iin corona ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín uxi̱ uu̱ ti̱ñoo̱ dini̱a̱n. Ta ñóꞌo de̱ꞌán, ta káyuꞌán, chi̱ sáxía̱n ti̱xián, dá chi̱ sa̱ káki de̱ꞌán, sa̱ꞌá ño̱ó ndóꞌo nío̱a̱n. Ta ni̱ xini taꞌanii iin ka̱ ña̱ꞌa káꞌano chí induú, ta ña̱ yóꞌo kúú iin koo̱ kua̱ꞌá káꞌano, ta usa̱ kúú dini̱ ri̱, ta uxi̱ kúú ndíki̱ ri̱, ta iin iin dini̱ ri̱ ñóꞌo tika̱ta̱ kua̱án. Ta xíꞌín ndóꞌo̱ ri̱ ni̱ ya̱kó ri̱ iin táꞌí noo̱ ndin oni̱ táꞌí ti̱ñoo̱ ñóꞌo induú, ta ni̱ da̱kuéi ñaá rí nda̱ no̱ñóꞌo̱. Ta ni̱ sa̱rtuu koo̱ káꞌano yóꞌo mií no̱ó ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ sa̱ kuaꞌa̱n kaki de̱ꞌe ñoó, dá kokó rí de̱ꞌán tá ná kaki xi. Ta kúú ni̱ kaki va de̱ꞌe ñáꞌa̱ yóꞌo, ta kúú xí iin tayií. Ta kasandaá xi̱ dándáki xi ndidaá táꞌa̱n nación xíꞌín vara ka̱a. Tído ni̱ di̱tá níꞌini ñaá Ndios yuꞌú koo̱ ñoó, dá koo xi xíꞌín ná noo̱ ió na̱ dándáki na. Dá ni̱ xino ñáꞌa̱ yóꞌo no̱ó koo̱ ñoó kuaꞌa̱n no̱ñóꞌo̱ i̱chí no̱ó ni̱ kenduu Ndios kooán, ta ñoó koto ñaá ná iin mil uu̱ ciento oni̱ diko kuu̱.
Ni̱ ndiꞌi daá, dá ni̱ kuu iin ña̱ꞌa chí induú, chi̱ ni̱ nda̱kuíi̱n Miguel xíꞌín ndidaá ka̱ ángel ndíta xíꞌín ná, dá ni̱ na̱á na̱ xíꞌín koo̱ káꞌano ñoó, xíꞌín ndidaá ángel kini ndíta xoo mií rí. Tído ko̱ ní kándeé rí na̱á ri̱ xíꞌín ná, ta ko̱ ní niꞌi̱ ka̱ ri̱ noo̱ koo rí xíꞌín ángel ri̱ induú. Dá ni̱ da̱kána na koo̱ káꞌano ñoó kuaꞌa̱n ri̱ nda̱ sata̱ véꞌe, kirí kúú koo̱ sáꞌano, kirí kúú ti̱míꞌá, kirí naní Satanás, ta kirí yóꞌo kúú rí xíonoo dándaꞌí ña̱yuu iin níí kúú ñayuú. Ta ni̱ da̱kána niꞌini na ri̱ ni̱ na̱xino̱ ri̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱ xíꞌín ndidaá ángel ti̱.
10 Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ ka̱yuꞌú iin na chí induú, ta kaá na̱ diꞌa:
―Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá kuu̱ dáka̱ki Ndios ña̱yuu na̱, ta ni̱ na̱tiin na ndidaá ndée̱, ta dándáki na ndidaá kúú ña̱yuu viti. Ta kómí Cristo choon viti, dá chi̱ sa̱ ni̱ da̱kána va na kirí dátai̱ kua̱chi na̱ kándísa xi̱ꞌín yó noo̱ Ndios, táꞌa̱n kirí sa̱ dátai̱ kua̱chi ñaá nduú ñoó. 11 Tído ni̱ ka̱ndeé vá ña̱yuu ñoó xíꞌín rí ni̱ kee nii̱ na̱ kúú léko, kirá ni̱ xita̱ saꞌa̱ ná, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sa̱ xi̱ꞌo ndaa̱ na̱ kuendá sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús, chi̱ ko̱ ní ndi̱ꞌi taꞌon ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ kataki na̱, diꞌa ni̱ xi̱ꞌo na mií ña̱ kía̱n kuu na̱ saꞌa̱ Ndios. 12 Sa̱ꞌá ño̱ó ná kadii̱ iní yo̱ꞌó, induú, ta ná kadii̱ iní ndo̱ꞌó, na̱ ndéi xaa̱n. Tído ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ xaa̱n, xíꞌín ndoꞌó, kirí ñóꞌo ini ta̱ñoꞌo̱ xaa̱n, dá chi̱ xído̱ nda̱ꞌo ini kirí uꞌu̱ ko̱noo rí ko̱saa̱ ri̱ noo̱ ndéi ndó, chi̱ náꞌá rí ña̱ nda̱dá cháá vá kuu̱ koo rí ―kaá na̱.
13 Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini koo̱ káꞌano ñoó ña̱ ni̱ da̱kána ñaá Ndios kuaꞌa̱n ri̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱, dá ni̱ kee rí tákaa rí sata̱ ñáꞌa̱, ñá ni̱ da̱káki tayií lóꞌo̱ ñoó, kuaꞌa̱n ri̱. 14 Dá ni̱ niꞌi̱ ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó uu̱ ndixi̱ náꞌano kirí yaꞌa̱, dá kuu nda̱rneeán koꞌa̱n nda̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí, dá kando̱o koo ñoó, dá kasandaáa̱n no̱ó ni̱ kenduu Ndios kakaa̱ de̱ꞌáa̱n, noo̱ koto ñaá ná oni̱ kuia̱ dao. 15 Dá ni̱ ndusa rí kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱kui̱í sata̱ ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó, dá dátáni ñaá rí, ni̱ kaꞌán rí, dá chi̱ ta̱kui̱í ni̱ ka̱nkuei yúꞌu̱ ri̱ kúú táto̱ꞌon iin yu̱ta. 16 Tído ni̱ chi̱ndeé vá ñaá no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, dá chi̱ ni̱ nono̱ yúꞌán, ta kúú ni̱ xiꞌi ndiꞌan ta̱kui̱í yu̱ta ni̱ ka̱nkuei yúꞌu̱ koo̱ káꞌano ñoó. 17 Ta kúú ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini koo̱ káꞌano ñoó ni̱ xini ri̱ ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee rí kuaꞌa̱n ri̱ na̱á ri̱ xíꞌín ndidaá ka̱ de̱ꞌán, táꞌa̱n na̱ néꞌe va̱ꞌa choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ná, chi̱ na̱ yóꞌo kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ Jesucristo.