11
Diꞌa ni̱ ndoꞌo uu̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ Ndios
Dá ni̱ niꞌi̱ yuꞌu̱ iin ndoo̱, ta káa rá táto̱ꞌon káa iin vara chíki̱ꞌó na̱. Dá ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱í, chi̱ kaá na̱ xíꞌíín:
―Kuaꞌán chiki̱ꞌóo̱n veꞌe ño̱ꞌo Ndios, xíꞌín noo̱ náa̱, ta nakaꞌávón ndidaá kúú na̱ ndéi ndáño̱ꞌo Ndios. Tído ná dáꞌa ni chiki̱ꞌóo̱n yéꞌé sata̱ véꞌe, dá chi̱ na̱ tu̱kú, na̱ ko̱ kúú ña̱yuu Ndios, ni̱ na̱tiin yéꞌé sata̱ véꞌe, ta koꞌo̱n na̱ koni xíxi na ñoo ii̱ ñoó tein uu̱ diko uu̱ yoo̱. Ta koꞌi̱n tandaꞌí uu̱ ta̱a xíꞌo ndaa̱ kuendá sa̱ꞌí, dá kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ña̱yuu saꞌa̱ ndidaá ña̱ koo. Ta dión kee ra iin mil uu̱ ciento oni̱ diko kuu̱, ta kandixi ndaꞌí ra̱.
Ta ndin nduú ta̱a yóꞌo kúú ndin nduú yíto̱ olivo, ta kúú taꞌani ra ndin nduú candelero ndíta tóo̱n noo̱ Ndios, na̱ kúú satoꞌo ñayuú yóꞌo. Tá ió iin káa na kaꞌán kendava̱ꞌa xíꞌín rá, ta kúú kankuei ñoꞌó ita̱ yúꞌu̱ rá, dá dándúta ra ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá. Ta ndi ndáa mií na̱ kóni̱ kendava̱ꞌa xíꞌín rá, ki̱ꞌo dión taꞌani kánian kuu na̱. Ta ta̱a yóꞌo kakomí choon ña̱ kía̱n kadi ra̱ induú, dá o̱ kóon dai̱ xíꞌín ndidaá tein kuu̱ dánaꞌa̱ ra̱ saꞌa̱ ndí ki̱án koo. Ta kaneꞌe ra choon ña̱ ndee ra ta̱kui̱í nii̱, ta kaneꞌe taꞌani ra choon ña̱ dándóꞌo ra nío̱ ña̱yuu ndidaá taꞌándá káꞌán mií rá.
Tá ná dándíꞌi ra choon ni̱ niꞌi̱ rá, dá keta kíti̱ tondó káꞌano yuꞌú yái̱ ko̱nó ñoó, ta na̱á ri̱ xíꞌín ndin nduú ta̱a yóꞌo, dá kandeé rí xíꞌín rá, ta kaꞌání ñaá rí. Ta yikí ko̱ño ra̱ kandei noo̱ yáꞌi ñoo káꞌano, táꞌa̱n ña̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín Sodoma xíꞌín Egipto. Ta ñoo yóꞌo taꞌani kúú no̱ó ni̱ chi̱rkaa na satoꞌo yo̱ Jesús ndi̱ka cruz. Ta na̱ ndéi ndidaá ñoo náꞌano xíꞌín ndidaá ñoo kuálí, xíꞌín na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱, xíꞌín na̱ ndéi ndidaá nación koni kandei yikí ko̱ño ra̱ noo̱ yáꞌi ñoó oni̱ kuu̱ dao, ta ko̱ íin konó ña̱ ndu̱xian. 10 Ta kadii̱ nda̱ꞌo ini ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ ra̱, ta kee na iin víko̱ káꞌano, ta dasá táꞌan na ña̱ꞌa noo̱ ná, dá chi̱ ni̱ ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ na̱ ndéi ñayuú yóꞌo ni̱ kee ndin nduú profeta ñoó.
11 Tído tá ná ya̱ꞌa oni̱ kuu̱ dao, dá nataki ndin nduú ra̱ kee Ndios, ta kúú ndakuei va ra. Ta kúú yu̱ꞌú nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo tá ná koni na̱ ña̱ ni̱ na̱taki ra̱. 12 Dá kueídóꞌo ra tachi̱ iin na̱ kaꞌa̱n ni̱ꞌi chí induú, ta diꞌa kaaa̱n xíꞌín rá:
―Kuaꞌán kaa ndó naꞌa kíi̱ ndo̱.
Ta sata̱ iin viko̱ kaa ra koꞌo̱n ra̱ induú, ta ndidaá na̱ xiní uꞌu̱ ñaá koni xíꞌín noo̱ ná ña̱ dión koo. 13 Ta mií hora daá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ta̱an, ta noo̱ iin iin ciento veꞌe ndíta ñoó, koon uxi̱a̱n, ta kuu usa̱ toon mil ña̱yuu. Ta dao ka̱ ña̱yuu kando̱o ñoó, yu̱ꞌú nda̱ꞌo na kee ña̱ kuu ñoó, dá kasáꞌá ná kekáꞌano na Ndios, na̱ ió induú.
14 Dión ni̱ kuu, dá ni̱ ya̱ꞌa ta̱ndóꞌó kúú uu̱, tído ve̱i iin ka̱a̱n, ña̱ kúú oni̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tuu ángel kúú usa̱ ñoó trompeta na̱
15 Tá ni̱ tuu ángel kúú usa̱ ñoó trompeta na̱, ta kúú tái̱ ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú kua̱ꞌá tachi̱ chí induú, ta kaáa̱n:
Ni̱ na̱tiin Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, xíꞌín Cristo ndidaá choon,
ta dándáki kuií na̱.
16 Dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ndin oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano ndéi díi̱n Ndios noo̱ ió na̱ dándáki na, ta ni̱ xino̱ taan ra̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱ ndáño̱ꞌo ñaá rá, 17 ta kaá ra̱:
Náki̱ꞌo ndu ndivéꞌe noo̱ ní, satoꞌo Ndios,
mií ní kúú na̱ kándéé kée ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa,
ta mií ní kúú ní, ta mií ní ni̱ sa̱ kuu ní, ta mií ní kúú na̱ kasaa̱.
Ndivéꞌe ní, dá chi̱ mií ní kúú na̱ ni̱ na̱tiin ndiꞌi choon viti,
ta ni̱ ka̱sáꞌá dándáki ní.
18 Ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini ndidaá nación,
tído viti kía̱n ni̱ ka̱sáa̱ ña̱ xído̱ ini mií ní,
dá chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ keyíko̱ ní sa̱ꞌá ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱.
Ta koꞌo̱n ní kemáni̱ ní profeta, táꞌa̱n na̱ sa̱ xinkuáchí noo̱ ní,
ta kemáni̱ taꞌani ní ndidaá ña̱yuu mií ní,
xíꞌín ndidaá ka̱ na̱ yu̱ꞌú niꞌini ñaá,
á mií ná kuálí ná o á mií ná náꞌano na.
Ta sa̱ ni̱ kasa̱ndaá taꞌani kuu̱ dánaá ní na̱ kéndava̱ꞌa xíꞌín no̱ñóꞌo̱.
19 Dá ni̱ nono̱ yéꞌé veꞌe ño̱ꞌo Ndios induú, ta túu íin iin sato̱, kirá dándáki ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o Ndios kemáni̱ ná ña̱yuu na̱. Ta ni̱ sa̱ kui̱ta tasa, ta tái̱ káꞌa̱n ña̱yuu, ta níꞌi xído̱ kúu kaꞌandi, ta ni̱ ka̱sáꞌá táan, ta náꞌano nda̱ꞌo ñíñí ni̱ ka̱sáꞌá kóon.