10
Kárxóo iin ángel ndakí, ta tárnee iin libro lóꞌo̱ ndáꞌa̱ ná
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ko̱noo iin ka̱ ángel ndakí nda̱ꞌo ve̱i na nda̱ induú, ta ni̱ kii na tein iin viko̱, ta íin iin chi̱yángí dini̱ ná. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé ndi̱ndii, ki̱ꞌo dión ndéꞌé noo̱ ná. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé ñóꞌo̱ sáꞌano ita̱, ki̱ꞌo dión ndéꞌé saꞌa̱ ná. Ta tárnee iin libro lóꞌo̱ ndáꞌa̱ ná, ta nónó noo̱án. Ta xíꞌín saꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱ séi̱n na̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ta xíꞌín saꞌa̱ xoo íti na̱ séi̱n na̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo káyuꞌú ndikaꞌa to̱ndó, ki̱ꞌo dión ni̱ ka̱yuꞌú ná. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ka̱yuꞌú ná, dá ni̱ kaꞌandi usa̱ taꞌándá. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌandi ñoó, dá kuaꞌa̱n yuꞌu̱ taai ndi kóni̱ kaa ña̱ ni̱ kaꞌandi ñoó. Tído ni̱ sei̱do̱ꞌi iin tachi̱ na̱ ni̱ kaꞌa̱n xíꞌíín nda̱ induú, ta kaáa̱n:
―Ná dáꞌa ni taaón ndi kóni̱ kaa ña̱ ni̱ kaꞌandi káa. Va̱ꞌa ka̱a̱n ná koo de̱ꞌé nian noo̱ mííón.
Dá ni̱ xinii̱ ni̱ nda̱neꞌe ángel íin séi̱n no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó xíꞌín no̱ñóꞌo̱ i̱chí ñoó ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱ chí induú diꞌa, dá ni̱ na̱chi̱naꞌá ná Ndios, na̱ daá takí kuií, na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱, xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa ió noo̱án, ña̱ o̱ kándati ka̱ na̱ cháá ka̱ tiempo, dá chi̱ tá ná kasandaá kuu̱ kasáꞌá tuu ángel kúú usa̱ ñoó trompeta na̱, dá natu̱u ndidaá ña̱ sa̱ io de̱ꞌé ni̱ kee mií Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaa na̱ xíꞌín profeta, táꞌa̱n na̱ sa̱ xino kuáchí noo̱ ná, kaá ángel ñoó.
Ta mií tachi̱ na̱ ni̱ seídóꞌi ni̱ kaꞌa̱n xíꞌíín nda̱ induú, ño̱ó kía̱n ni̱ kaꞌa̱n tuku xíꞌíín, ta kaáa̱n:
―Kuaꞌán kiꞌón libro lóꞌo̱ nónó noo̱ tánee ndáꞌa̱ ángel íin séi̱n no̱ó ta̱ñoꞌo̱ xíꞌín no̱ñóꞌo̱ i̱chí káa.
Dá ni̱ keei kuaꞌi̱n noo̱ íin ángel ñoó. Dá ni̱ kaai̱ xíꞌín ná ña̱ ná tei na libro lóꞌo̱ ñoó noo̱í. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Jóꞌon, keí ñá viti, dá ná kankao ova̱ ña̱ ini ti̱són, tído kankao vidi̱a̱n táto̱ꞌon vidi̱ ndu̱dí ini yúꞌo̱n ―kaá na̱.
10 Dá ni̱ na̱tiiin libro lóꞌo̱ tánee ndáꞌa̱ ángel ñoó. Dá ni̱ seíí ña̱. Ta kúú ni̱ ka̱nkao vidi̱a̱n ini yúꞌí táto̱ꞌon ki̱ꞌo vidi̱ ndu̱dí, tído ini ti̱xi ni̱ ka̱nkao ova̱ ña̱. 11 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Miía̱n ndúsa̱ kánian kasto̱ꞌón xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá ndí ki̱án ndoꞌo kua̱ꞌá nda̱ꞌo ñoo xíꞌín nación, xíꞌín na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱, xíꞌín rey dándáki ñaá.