9
Tá ni̱ tuu ángel kúú oꞌo̱n ñoó trompeta na̱, dá ni̱ xinii̱ iin ti̱ñoo̱ ni̱ yaa̱ nda̱ induú, ta ni̱ xino̱ ri̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱, ta ni̱ na̱tiin rí ndaꞌá ka̱a ña̱ sónó yúꞌu̱ yái̱ ko̱nó, ña̱ ko̱ó noo̱ sá tuu. Dá ni̱ sonó rí yúꞌu̱ yái̱ ñoó, ta kúú ni̱ ka̱nkuei ñoꞌo̱ma̱ ko̱kaa kuaꞌa̱n induú táto̱ꞌon ki̱ꞌo kána ñoꞌo̱ma̱ yúꞌu̱ iin xito̱ káꞌano. Ta kúú ni̱ da̱ꞌi va no̱ó ndi̱ndii ni̱ kee ñoꞌo̱ma̱ ñoó, chi̱ iin níí ni̱ na̱ka̱ꞌani ña. Ta tein ñoꞌo̱ma̱ ñoó ni̱ ka̱nkuei ti̱ka kanoo rí iin níí kúú no̱ñóꞌo̱. Ta ni̱ niꞌi̱ ri̱ choon ña̱ kía̱n kee rí táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ti̱dóꞌo̱ma̱ ndéi no̱ñóꞌo̱. Ta ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ ri̱ ña̱ ná dáꞌa ni kendava̱ꞌa rí xíꞌín ita, ni yuku̱ kuíi̱, ni yíto̱ káa no̱ñóꞌo̱. Sa̱va̱ꞌa ni̱ niꞌi̱ ri̱ choon ña̱ kendava̱ꞌa rí xíꞌín ña̱yuu ko̱ó sello Ndios tándaa taan. Ta ko̱ ní taꞌa̱nda̱ taꞌon choon noo̱ ri̱ ña̱ kía̱n kaꞌání ri̱ ña̱yuu. Sa̱va̱ꞌa choon ni̱ niꞌi̱ ri̱ kía̱n kendava̱ꞌa rí xíꞌín ná oꞌo̱n toon yoo̱, ta dárꞌuꞌu̱ ñaá rí táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ti̱dóꞌo̱ma̱ dárꞌuꞌu̱ ri̱ ña̱yuu xíꞌín ío̱n ndóꞌo̱ ri̱. Ta katoó ña̱yuu kuu na̱ daá ñóó, tído o̱ ku̱ú taꞌon na. Ta va̱ꞌará ndaꞌí ná kaꞌán ná kuu na̱, tído o̱ ku̱ú taꞌon na.
Ta táto̱ꞌon ndáa kuéi̱, kirí sa̱ ió nduu kandodó ra̱ na̱á, ki̱ꞌo dión ndáa ti̱ka ñoó. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa corona oro, ki̱ꞌo dión ndáa ña̱ kandodó dini̱ ri̱. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa no̱ó ña̱yuu, ki̱ꞌo dión ndáa noo̱ ri̱. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo náni̱ idí dini̱ na̱ ñáꞌa̱, ki̱ꞌo dión náni̱ idí dini̱ ri̱. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa no̱ꞌo ndikaꞌa, ki̱ꞌo dión ndáa no̱ꞌo rí. Táto̱ꞌon iin ka̱a kía̱n ndadí yuꞌú ndíká ri̱. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo níꞌi xído̱ taxí táꞌan kuaꞌa̱ kuéi̱ ñoꞌo carreta kuaꞌa̱n ri̱ xíꞌín ta̱ kuaꞌa̱n na̱á, ki̱ꞌo dión níꞌi xído̱ oon kée ndixi̱ ri̱. 10 Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa ndóꞌo̱ ti̱dóꞌo̱ma̱, ki̱ꞌo dión ndáa ndóꞌo̱ ri̱, dá chi̱ ió ío̱n ñá. Ta ni̱ na̱tiin rí choon ña̱ xíꞌín ndóꞌo̱ ri̱ dárꞌuꞌu̱ kaꞌí ri̱ ña̱yuu oꞌo̱n toon yoo̱. 11 Ta mií ángel dándáki nda̱ ma̱á ini yái̱ konó ñoó kúú satoꞌo ri̱, ta Abadón naníán xíꞌín to̱ꞌon hebreo, ta xíꞌín to̱ꞌon griego naníán Apolión. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa, ña̱ dánaá ñaá.
12 Ni̱ ya̱ꞌa va iin ta̱ndóꞌó, tído ve̱i uu̱ ka̱a̱n.
13 Tá ni̱ tuu ángel kúú iño̱ ñoó trompeta na̱, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi tachi̱ iin ña̱yuu, ta tachi̱ yóꞌo ni̱ kixi chí me̱ꞌí ndin komi̱ ndíki̱ ndíta iin iin tito̱ noo̱ náa̱ oro íin noo̱ Ndios, 14 ta ni̱ kaaa̱n xíꞌín ángel kúú iño̱, na̱ ni̱ tuu trompeta ñoó:
―Kuaꞌán ndasón ndin komi̱ ángel ndíko̱ yuꞌú yu̱ta káꞌano naní Eufrates ―kaáa̱n.
15 Dá ni̱ ndaxí ndin komi̱ ángel ndíko̱ ñoó, ta ángel yóꞌo kía̱n sa̱ daá ió nduu ndáti kasandaá hora yóꞌo, xíꞌín kuu̱ yóꞌo, xíꞌín yoo̱ yóꞌo, xíꞌín kuia̱ yóꞌo, dá kaꞌáníán iin taꞌándá ña̱yuu no̱ó oni̱ taꞌándá na̱. 16 Ta ña̱ yóꞌo ndáka iin tuꞌu káꞌano soldado kándodó kuéi̱. Ta ni̱ sei̱do̱ꞌo yuꞌu̱ ña̱ kúú rá uu̱ ciento millón soldado. 17 Ta ña̱ yóꞌo ni̱ xinii̱ ni̱ kee Ndios, ta ndidaá kuéi̱ ñoó xíꞌín ndidaá ta̱ kándodó ri̱ níꞌino doꞌo̱no̱ ka̱a, ta ndéꞌán táto̱ꞌon ndéꞌé ñoꞌó ita̱. Ta ndíꞌí taꞌanian táto̱ꞌon ndéꞌé yuu̱ ndato naní zafiro. Ta kuaán taꞌanian táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé azufre. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáa dini̱ ndikaꞌa, ki̱ꞌo dión ndáa dini̱ kuéi̱ ñoó. Ta ini yúꞌu̱ ri̱ kánkuei ñoꞌó ita̱, xíꞌín ñoꞌo̱ma̱ xíꞌín azufre. 18 Ta ni̱ xiꞌi̱ iin taꞌándá ña̱yuu no̱ó oni̱ taꞌándá na̱ ni̱ kee ñoꞌó ita̱ xíꞌín ñoꞌo̱ma̱ xíꞌín azufre, táꞌa̱n ña̱ ni̱ ka̱nkuei yúꞌu̱ kuéi̱ ñoó. 19 Ta xíꞌín ndée̱ yúꞌu̱ ri̱, ta xíꞌín ndée̱ ndóꞌo̱ ri̱ dárkueꞌe̱ ri̱ ña̱yuu, dá chi̱ táto̱ꞌon ndáa dini̱ koo̱, dión ndáa dini̱ ndóꞌo̱ ri̱, ta xíꞌín ña̱ yóꞌo dárkueꞌe̱ ri̱ ña̱yuu.
20 Ta ña̱yuu, na̱ ko̱ ní xiꞌi̱ ni̱ kee ndin oni̱ ta̱ndóꞌó yóꞌo, ko̱ ní xíin ii̱ vá ná nandikó iní na̱, ta dánkoo na ña̱ kini kée na, ni ko̱ ní dándíꞌi na ña̱ kía̱n kandaño̱ꞌo na ña̱ uꞌu̱, ta ko̱ ní dándíꞌi na ña̱ kía̱n kandaño̱ꞌo na yoko̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín oro, xíꞌín plata, xíꞌín bronze, xíꞌín yuu̱ o xíꞌín yíto̱, va̱ꞌará ko̱ túu noo̱án, va̱ꞌará ko̱ tái̱ do̱ꞌan, va̱ꞌará ko̱ kándaa̱a̱n, tído ndáño̱ꞌo ii̱ vá náa̱n. 21 Ta ko̱ ní nándikó iní na̱ sa̱ꞌá ña̱ saꞌání ná ndi̱i, ta ni sa̱ꞌá ña̱ kétadí na̱ xíꞌín ña̱yuu, ta ni sa̱ꞌá ña̱ kídi̱ na̱ xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o yíi̱ ná, ta ni sa̱ꞌá ña̱ kíꞌin kuíꞌíná ná.