8
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús sello kúú usa̱
Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú usa̱ ñoó, ta kúú tádi̱ óon ni̱ kuu induú noo̱ ió Ndios táto̱ꞌon ti̱xi dao hora. Ndiꞌi, dá kúú ni̱ xinii̱ ndíta usa̱ ángel noo̱ ió Ndios, ta iin rá iin na ni̱ niꞌi̱ iin trompeta. Dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ka̱ ángel, ta ni̱ sa̱ kuíi̱n na̱ noo̱ náa̱, ta néꞌe na iin copa oro noo̱ kéi̱ du̱sa ni̱ saa̱ na̱. Ta ni̱ niꞌi̱ ná kua̱ꞌá nda̱ꞌo du̱sa, dá dákíꞌin táꞌan na ña̱ xíꞌín ña̱ xíka̱ ña̱yuu Ndios noo̱ mií ná, dá kei̱ ña̱ noo̱ náa̱ oro ñoó, ña̱ íin no̱ó na̱ ió dándáki ñoó. Ta ini copa néꞌe ángel yóꞌo kána ñoꞌo̱ma̱ du̱sa xíꞌín ña̱ xíka̱ ña̱yuu Ndios noo̱ ná ko̱kaaan kuaꞌa̱n noo̱ ió mií Ndios. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ da̱kútí ná copa yóꞌo xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱ noo̱ náa̱ ñoó. Ta nda̱ induú ni̱ da̱kána na ña̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱, ta kúú ni̱ kaꞌandi, ta tái̱ káꞌa̱n ña̱yuu, kúú ni̱ sa̱ kui̱ta tasa, ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ta̱an.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tuu ángel ñoó usa̱ trompeta
Ta ndin usa̱ ángel ñoó ni̱ na̱kui̱ta nduu xíꞌín usa̱ trompeta ñoó, ta kuaꞌa̱n na̱ tuu na̱ ró.
Tá ni̱ tuu ángel mií no̱ó ñoó trompeta na̱, kúú ni̱ koon ñíñí xíꞌín ñoꞌó kéi̱ néꞌe táꞌan xíꞌín nii̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱. Ná keeá kuendá ña̱ oni̱ taꞌándá kúú yíto̱ káa no̱ñóꞌo̱, ta iin taꞌándá ra̱ ni̱ kei̱, ta uu̱ taꞌándá ra̱ ko̱ ní kéi̱. Ta ni̱ kei̱ ndiꞌi yukú kuíi̱.
Ta ni̱ tuu ángel kúú uu̱ ñoó trompeta na̱. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa iin yúku̱ ñóꞌó kéi̱ ita̱, dión káa ña̱ ni̱ ka̱nkao no̱ó ta̱ñoꞌo̱. Ta iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá ta̱ñoꞌo̱ ñoó ni̱ nduu nii̱. Ta iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá kirí ñóꞌo ini ta̱ñoꞌo̱ ni̱ xiꞌi̱, ta iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá barco ni̱ naá.
10 Ta ni̱ tuu ángel kúú oni̱ ñoó trompeta na̱. Ta nda̱ induú ni̱ ka̱nkao iin ti̱ñoo̱ kéi̱ ita̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱, ta kéi̱ ri̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kéi̱ iin tirñoꞌó. Ta ni̱ ka̱nkao rí noo̱ iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá yu̱ta, xíꞌín noo̱ iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá noo̱ kána ta̱kui̱í. 11 Ta ti̱ñoo̱ yóꞌo kúú rí naní Ova̱. Ta iin taꞌándá noo̱ oni̱ taꞌándá ta̱kui̱í ñóꞌo no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ nduu ova̱. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱ ni̱ kee ta̱kui̱í ñoó, dá chi̱ ni̱ nduu ova̱ ra̱.
12 Dá ni̱ tuu ángel kúú komi̱ ñoó trompeta na̱, ta kúú ni̱ ndaꞌo̱ va iin táꞌí ndi̱ndii, ta tóo̱n ii̱ vá uu̱ táꞌí ñá. Ta dión taꞌani ni̱ ndoꞌo yoo̱ xíꞌín ti̱ñoo̱, chi̱ ni̱ ndaꞌo̱ taꞌani iin táꞌí rí. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kuíi̱n naá iin taꞌándá nduú noo̱ oni̱ taꞌándáa̱n, ta dión taꞌani ni̱ kuu sa̱kuaá.
13 Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌí, ta kúú ni̱ xinii̱ iin ángel tánee na xíonoo na nda̱ me̱ꞌí induú, ta ni̱ seídóꞌi ña̱ ni̱ꞌi ni̱ ka̱yuꞌú ná:
―¡Ndaꞌí kúu ví na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱! ¡Ndaꞌí kúu ví ná! ¡Ndeé ví ndaꞌí ndoꞌo na tá ná tuu ndin oni̱ ka̱ ángel yóꞌo trompeta na̱!