7
Karndaa sello taan iin ciento uu̱ diko komi̱ mil na̱ Israel
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ndíta komi̱ ángel ndin komi̱ xoo tachi̱ no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. Ta ndin komi̱ ángel yóꞌo ndíta chítuu tachi̱, dá ná o̱ kána ka̱a̱n no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, ni no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ni noo̱ ni iin yíto̱. Ta ni̱ xini taꞌanii iin ka̱ ángel ko̱kaa ve̱i chí xoo noo̱ xíno ndi̱ndii, ta néꞌe na sello Ndios ta̱kí. Dá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú ná noo̱ ndin komi̱ ángel, na̱ ni̱ na̱tiin choon ña̱ kía̱n kendava̱ꞌa na xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, xíꞌín ta̱ñoꞌo̱. Ña̱ yóꞌo ni̱ ka̱yuꞌú ángel ñoó:
―O̱ sa̱ kéndava̱ꞌa ndó xíꞌín no̱ñóꞌo̱ xaa̱n, ni ta̱ñoꞌo̱ xaa̱n, ni yíto̱ xaa̱n xía̱n nani ko̱ ñáꞌa̱ kani ndu sello taan na̱ xínkuáchí noo̱ Ndios yo̱.
Ta ni̱ seídóꞌo taꞌani yuꞌu̱ ndidaá kúú na̱ ni̱ niꞌi̱ sello ñoó. Ta kúú ná iin ciento uu̱ diko komi̱ mil na̱ ñoo Israel, ta ni̱ kii na ti̱xi ndin uxi̱ uu̱ de̱ꞌe ta̱a naní Israel. Dá chi̱ tein na̱ veꞌe Judá uxi̱ uu̱ mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Rubén uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Gad, uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Aser uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Neftalí uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Manasés uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Simeón uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Leví uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Isacar uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Zabulón uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe José uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello, ta tein na̱ veꞌe Benjamín uxi̱ uu̱ taꞌani mil na̱ ni̱ ña̱ni sello.
Ndíxi kuxí kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil ña̱yuu, ta ndíta na kékáꞌano na Ndios
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ndíta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu, ta ko̱ íin taꞌon kandeé kaꞌi na, dá chi̱ kúú ná ña̱yuu ni̱ kii ndidaá nación, na̱ ni̱ kii ndidaá ñoo kuálí, xíꞌín ñoo náꞌano, na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ndíta no̱ó na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ ñoó, xíꞌín no̱ó na̱ kúú léko ñoó. Ta ndíxi kuxí na̱, ta tánee ñoo̱ ndáꞌa̱ ná. 10 Ta ña̱ yóꞌo káyuꞌú ná ndíta na:
Iin tóꞌón na̱ kándéé dáka̱ki ñaá kúú Ndios yo̱, na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ káa,
xíꞌín na̱ kúú léko káa.
11 Ta ni̱ kao̱ noo ndidaá táꞌa̱n ángel, xíꞌín ndidaá ta̱ sáꞌano ñoó, xíꞌín ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó ndíta na saꞌa̱ téi̱ noo̱ ió Ndios dándáki na. Ta ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ná noo̱ téi̱ ñoó, ta ni̱ ka̱sáꞌá ná ndáño̱ꞌo na Ndios, 12 ta kaá na̱:
Dión ná koo, tatá Ndios.
Ná natiin ní to̱ꞌon va̱ꞌa, xíꞌín to̱ꞌon ndato,
xíꞌín ña̱ ndi̱chí, xíꞌín ndivéꞌe, xíꞌín ña̱ñóꞌó,
xíꞌín ndidaá choon, xíꞌín ndée̱ viti,
ta daá kuití dión ná koo.
13 Dá ni̱ kaa iin ta̱ sáꞌano ñoó xíꞌín yuꞌu̱:
―¿Ndá yoo kúú na̱ ndíxi dáꞌo̱n ku̱xí káa, ta ndeí ni̱ kii na̱ káa?
14 Dá ni̱ kaai̱ xíꞌín rá:
―Mií ní náꞌá, tatá.
Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌíín:
―Na̱ káa kúú na̱ ni̱ ka̱nkuei ni̱ kii tein ta̱ndóꞌó kini. Ta ni̱ na̱kata na dáꞌo̱n ná xíꞌín nii̱ na̱ kúú léko, dá ni̱ ndu̱ku̱xí kachi̱án. 15 Sa̱ꞌá ño̱ó ndíta na noo̱ ió Ndios dándáki na, ta nduú ñoó xínkuáchí ná noo̱ ná ini veꞌe ño̱ꞌo na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó mií Ndios, na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ káa, kúú na̱ koo xíꞌín ná, ta kandaka va̱ꞌa ñaá ná. 16 Ta o̱ kíxi ka̱ ña̱ kuiko na, ta ni o̱ íchi̱ ka̱ na̱ ta̱kui̱í, ta ni o̱ ndíi̱ ka̱ na̱ kee ndi̱ndii, ta ni o̱ kóo iꞌíní ka̱ koni na̱, 17 dá chi̱ mií vá na̱ kúú léko íin me̱ꞌí no̱ó na̱ ió dándáki káa kandaka na ña̱yuu yóꞌo, ta kandaka ñaá ná koꞌo̱n na̱ koꞌo na noo̱ kána ndita ta̱kui̱í, kirá xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó. Ta nadáyaa mií Ndios ndidaá ndírnoo̱ ná ―kaá ta̱ sáꞌano ñoó xíꞌíi̱n.