6
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús sello ñoó
Ta ni̱ xinii̱ ni̱ saꞌanda na̱ kúú léko ñoó iin sello ndadí yúꞌu̱ libro ñoó. Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n iin ña̱ ta̱kí ñoó, ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ꞌi káyuꞌú dai̱, ki̱ꞌo dión ni̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n, ta kaáa̱n:
―Nakíi̱.
Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n dión, dá ni̱ xinii̱ ni̱ keta iin kuéi̱ ku̱xí ve̱i rí, ta kánóo iin ta̱a sata̱ ri̱, ta néꞌe ra iin kúxi̱. Ta ni̱ na̱tiin ra iin corona, ta kúú rá iin ta̱a ni̱ ka̱ndeé, ta kuaꞌa̱n ra̱ kandeé rá cháá ka̱.
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú uu̱, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n iin ka̱ ña̱ ta̱kí ñoó:
―Nakíi̱.
Dá ni̱ keta iin ka̱ kuéi̱ ve̱i rí, ta kúú rí iin kuéi̱ kua̱ꞌá. Ta kánóo iin ta̱a sata̱ ri̱, ta ni̱ na̱tiin ra choon ña̱ kía̱n di̱tá rá ña̱ ndéi va̱ꞌa ña̱yuu ndéi ñayuú, dá kasáꞌá kaꞌání táꞌan iin rá iin na. Ta ni̱ niꞌi̱ rá iin espada káꞌano.
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú oni̱, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n ña̱ ta̱kí kúú oni̱ ñoó:
―Nakíi̱.
Dá ni̱ xinii̱ íin iin kuéi̱ nde̱i̱ꞌí, ta kánóo iin ta̱a sata̱ ri̱, ta néꞌe ra noo̱ chíki̱ꞌó ra̱ ndi ki̱ꞌo ve̱e ña̱ꞌa. Dá ni̱ seídóꞌi tachi̱ iin na̱ ni̱ kaꞌa̱n tein ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó, ta kaáa̱n diꞌa:
―Iin kilo va tirió niꞌi̱ ná saꞌa̱ choon kée na iin níí kuu̱, ta oni̱ kilo va cebada niꞌi̱ ná saꞌa̱ choon kée na iin níí kuu̱. Tído ná dáꞌa ni dándáa yoꞌó ya̱ꞌi sití xíꞌín vino.
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú komi̱, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n ña̱ ta̱kí kúú noo̱ ndíꞌi ñoó:
―Nakíi̱.
Dá ni̱ xinii̱ ve̱i iin kuéi̱ xiꞌi̱ kuaan, ta kánóo iin ta̱a sata̱ ri̱, ta naní rá Kueꞌe̱ Dee̱n Saꞌání Ndi̱i. Ta sata̱ mií rá ve̱i iin ka̱ ra̱ naní Yái̱ Ndi̱i. Ta ni̱ na̱tiin ra choon ña̱ kía̱n kaꞌání rá iin ña̱yuu noo̱ iin iin komi̱ ná. Dao na kaꞌání rá xíꞌín espada, dao ka̱ na̱ kaꞌání rá xíꞌín do̱ko, dao ka̱ na̱ kaꞌání rá xíꞌín kueꞌe̱, ta dao ka̱ na̱ kaꞌání rá xíꞌín kirí dee̱n ndéi no̱ñóꞌo̱.
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú oꞌo̱n, dá ni̱ xinii̱ ña̱ ti̱xi noo̱ náa̱ ñoó ñóꞌo nío̱ ndidaá na̱ ni̱ xiꞌi̱ sa̱ꞌá ña̱ kándísa na to̱ꞌon Ndios xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ sa̱ káꞌa̱n na̱ ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu. 10 Ta káyuꞌú ndidaá na̱ yóꞌo, ta kaá na̱ xíꞌín Ndios:
―Mií ní kúú na̱ néꞌe choon káꞌano cháá ka̱, mií ní kuu na̱ ii̱, na̱ ndaa̱, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá oon keyíko̱ ní saꞌa̱ ndúꞌu̱, dá nakiꞌin ya̱ꞌi ní sa̱ꞌá nii̱ ndúꞌu̱, kirá ni̱ sata na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱? ―kaá na̱.
11 Dá ni̱ niꞌi̱ ná dáꞌo̱n ku̱xí kandixi na, ta ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ ná ña̱ ná naniꞌi̱ ndée̱ ná lúꞌu̱ ka̱ tiempo nda̱ ná kuu ndidaá na̱ kánian kuu sa̱ꞌá ña̱ kándísa na to̱ꞌon Ndios, na̱ kúú ña̱yuu xínkuáchí noo̱ Ndios táto̱ꞌon ni̱ kee mií ná.
12 Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ni̱ saꞌanda na̱ sello kúú iño̱ ñoó. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ta̱an, ta ni̱ ndu̱nde̱i̱ꞌí ndi̱ndii táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndeiꞌí dáꞌo̱n ndíxi na tá xíꞌi̱ ndi̱i noo̱ ná, ta yoo̱ ni̱ ndu̱kua̱ꞌá nii̱. 13 Ta nda̱ no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ kue̱i ti̱ñoo̱ ñóꞌo induú, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuéi ti̱ño̱ꞌó nda̱ no̱ñóꞌo̱ kée tachi̱. 14 Ta ni̱ na̱tuu̱ induú táto̱ꞌon ki̱ꞌo nátuu̱ iin yúu̱ tá ko̱ xínñóꞌó ka̱ na̱án. Ta ndidaá yúku̱ ndíta no̱ñóꞌo̱, ta ndidaá yúku̱ ndíta ini ta̱ñoꞌo̱ ni̱ na̱da̱on ña, ta ko̱ ndíta ka̱a̱n xoo no̱ó ni̱ sa̱ nditaan. 15 Ta ni̱ taxí táꞌan ndidaá rey ndéi no̱ñóꞌo̱, xíꞌín ndidaá na̱ ndáya̱ꞌi, xíꞌín ndidaá na̱ kui̱ká, xíꞌín ndidaá ta̱ dándáki soldado, xíꞌín ndidaá na̱ náꞌano, xíꞌín ndidaá na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo, xíꞌín ndidaá na̱ ko̱ó satoꞌo, ta ni̱ chi̱de̱ꞌé ná mií ná ini káo̱ náꞌano, xíꞌín ti̱xi yuu̱ náꞌano tánee ndi̱ka yúku̱, 16 dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín yúku̱ ñoó, xíꞌín káo̱ ñoó:
―Kue̱i ndó kodó ndó sata̱ ndúꞌu̱, ta dáda̱ꞌi ndó nduꞌu̱ no̱ó na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ káa, xíꞌín no̱ó na̱ kúú léko káa, chi̱ xído̱ ini na̱ xiní na̱ nduꞌu̱, 17 chi̱ viti kía̱n sa̱ ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ xído̱ nda̱ꞌo ini na̱, ¿ta ndá yoo ví ki̱ꞌo ndeé iní kuita noo̱ ná?