5
Niꞌi̱ Jesús, na̱ kúú léko, iin tuti ndadí xíꞌín sello
Ta ni̱ xini taꞌanii kánóo iin tuti ni̱ na̱tuu̱ noo̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱ ió noo̱ téi̱ ñoó, ta ndi nduú xooa̱n káa to̱ꞌon, ta ndadí yúꞌán xíꞌín usa̱ sello. Ta kúú ni̱ xini taꞌanii iin ángel ndakí nda̱ꞌo, ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo káꞌa̱n na̱:
―¿Ndá yoo ió íchi̱ ña̱ kaꞌanda na̱ ndin usa̱ sello, ta konó ná tuti yóꞌo? ―kaá na̱.
Ta ni iin tóꞌón na̱ ndéi induú, ta ni na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱, ta ni na̱ ndéi ti̱xi ñóꞌo̱ ko̱ ní kándeé konóán, ta ni ko̱ ní kándeé ná kaꞌi naa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndeiꞌi̱ nda̱ꞌo yuꞌu̱, dá chi̱ ko̱ ní nániꞌi̱ ná ni iin tóꞌón na̱ ió íchi̱ ña̱ kía̱n konó ná tuti ñoó, ni ña̱ kaꞌi na ña̱, ni ña̱ kande̱ꞌé náa̱n.
Dá ni̱ kaa iin ta̱ sáꞌano ñoó xíꞌín yuꞌu̱:
―O̱ sa̱ kuákón, dá chi̱ na̱ kúú ndikaꞌa ni̱ kii tein na̱ veꞌe Judá, na̱ ni̱ kii tein na̱ veꞌe David, na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ ka̱ndeé noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, sa̱ꞌá ño̱ó ió íchi̱ ná konó ná tuti káa, ta kaꞌanda na̱ ndin usa̱ sello ndadí yúꞌán.
Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌí, ta yati noo̱ íin téi̱ ñoó, xíꞌín tein ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó, ta me̱ꞌí ta̱ sáꞌano ndéi ñoó ni̱ xinii̱ íin iin na̱ kúú léko. Ta káa na táto̱ꞌon káa kirí ni̱ saꞌání ná. Ta usa̱ kúú ndíki̱ ná, ta usa̱ taꞌani kúú nduchí nóó na̱, ta ña̱ yóꞌo kúú ndin usa̱ Espíritu Ndios ni̱ ta̱ndaꞌá ná kuaꞌa̱n iin níí kúú ñayuú. Dá ni̱ ta̱tuu yati na̱ kúú léko ñoó ni̱ tiin na tuti kánóo noo̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ ñoó.
Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ tiin na libro ñoó, dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó xíꞌín ndin oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano ñoó no̱ó na̱ kúú léko ñoó. Ta ndidaá vá rá néꞌe arpa xíꞌín copa oro ni̱ chití ñóꞌo du̱sa chíñoꞌómá, ta ña̱ yóꞌo kúú to̱ꞌon xíka̱ taꞌi̱ ña̱yuu Ndios noo̱ mií ná. Ta xíta ra iin yaa sa̱á káꞌa̱n diꞌa:
Ió íchi̱ ní natiin ní libro, ta kaꞌanda ní selloa̱n,
chi̱ ni̱ saꞌání rá mií ní, ta xíꞌín nii̱ mií ní ni̱ chi̱ya̱ꞌi ní saꞌa̱ ndúꞌu̱,
dá ni̱ nduu ndu ña̱yuu Ndios.
Chi̱ ni̱ kee ní dión xíꞌín ña̱yuu ni̱ kii iin rá iin tata, xíꞌín na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱, xíꞌín na̱ ndéi iin rá iin ñoo, xíꞌín na̱ ndéi iin rá iin nación.
10 Ta ni̱ kee ní iin rá iin nduꞌu̱ kakuu ndu rey xíꞌín duti̱ noo̱ Ndios,
ta kaneꞌe ndu choon sa̱tá ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱.
11 Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ni̱ kao̱ noo kua̱ꞌá nda̱ꞌo ángel noo̱ ió Ndios dándáki na, xíꞌín noo̱ ndéi ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó, xíꞌín noo̱ ndéi ta̱ sáꞌano ñoó. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil millón kúú ángel ni̱ kao̱ noo ndíta ñoó. 12 Ta ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱:
Ió íchi̱ na̱ kúú léko, na̱ ni̱ saꞌání rá,
ña̱ kía̱n natiin na ndidaá táꞌa̱n choon, xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ kui̱ká,
xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ ndi̱chí, xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ndée̱,
xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó, xíꞌín ndidaá táꞌa̱n to̱ꞌon ndato kekáꞌano ña̱yuu na̱.
13 Ta ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n ndidaá ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios, ña̱ ndéi induú, xíꞌín ña̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ xíꞌín ña̱ ñóꞌo ti̱xi ñóꞌo̱, xíꞌín ña̱ ñóꞌo ini ta̱ñoꞌo̱, xíꞌín ndidaá ka̱ ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios, ta kaáa̱n diꞌa:
Na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ káa xíꞌín na̱ kúú léko káa
kúú na̱ kánian natiin to̱ꞌon xíꞌo ña̱yuu kekáꞌano ñaá ná,
ta ná natiin na ña̱ñóꞌó, xíꞌín to̱ꞌon ndato, xíꞌín ndée̱,
ta daá kuití dión ná koo.
14 Ta diꞌa káꞌa̱n ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó:
―Dión ná koo.
Ta ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ndin oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano ñoó, ta ni̱ xino̱ taan ra̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱ ndáño̱ꞌo ra na̱ daá takí kuií.