4
Kékáꞌano na̱ ndéi induú tatá Ndios
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ni̱ nono̱ iin yéꞌé chí induú, ta tachi̱, ña̱ ni̱ sei̱do̱ꞌi míí saꞌa̱, ña̱ kía̱n níꞌi táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ꞌi káꞌa̱n trompeta, ño̱ó ni̱ kaa tuku xíꞌíín:
―Kuaꞌán kaa, nakíi̱, dá ná koꞌi̱n dánaꞌi̱ noo̱o̱n ndidaá ña̱ ve̱i koo cháá ka̱ chí noo̱ ―kaáa̱n.
Ta kúú iin kuití vá ni̱ na̱kutíí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios. Ta chí induú ni̱ xinii̱ íin iin téi̱ ta̱ néꞌe choon, ta noo̱ téi̱ ñoó ió iin na̱ dándáki. Táto̱ꞌon ndéꞌé yuu̱ ndato naní jaspe xíꞌín yuu̱ ndato naní cornalina, ki̱ꞌo dión ndéꞌé ñíi̱ na̱ ió dándáki ñoó. Ta íin iin chi̱yángí noo̱ ió na̱, ta chi̱yángí ñoó ndéꞌé táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé yuu̱ kuíi̱ ndato naní esmeralda. Ta noo̱ íin téi̱ noo̱ ió na̱ dándáki ñoó ni̱ kao̱ noo oko̱ komi̱ téi̱ noo̱ ndéi oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano, ni̱ xini yuꞌu̱, ta ndíxi ra dáꞌo̱n ku̱xí kachi̱, ta kándodó corona oro dini̱ rá. Ta téi̱ íin me̱ꞌí ñoó kánkuei tasa, ta níꞌi xído̱ kúu kaꞌándí, ta tái̱ ndátóꞌón kua̱ꞌá ña̱yuu. Ta saꞌa̱ mií téi̱ yóꞌo ndíta usa̱ ñóꞌo̱ tóo̱a̱n, ta ña̱ yóꞌo kúú ndin usa̱ espíritu Ndios.
Ta noo̱ íin téi̱ yóꞌo ndéꞌé táto̱ꞌon ndéꞌé ta̱ñoꞌo̱ dío̱n táto̱ꞌon dío̱n yuu̱ ta̱tá, ta yéꞌe̱ ra̱ táto̱ꞌon yéꞌe̱ iin yuu̱ dío̱n ndato naní cristal. Ta díi̱n téi̱ yóꞌo ndíta komi̱ ña̱ꞌa takí, ta iin níí ñíi̱án tándaa nduchí nóóa̱n, chi̱ tándaaa̱n chí sata̱án, chí noo̱án. Táꞌa̱n ña̱ mií no̱ó ñoó káa táto̱ꞌon káa iin ndikaꞌa, ta ña̱ kúú uu̱ ñoó káa táto̱ꞌon káa iin chikerró, ta ña̱ kúú oni̱ ñoó káa noo̱án táto̱ꞌon káa noo̱ iin ta̱a, ta ña̱ kúú komi̱ ñoó káa táto̱ꞌon káa iin kirí yaꞌa̱ tánee noo̱ táchi̱. Ta iño̱ kúú ndixi̱ iin rá iin ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó, ta iin níí ndixi̱án tándaa nduchí nóóa̱n. Ta ko̱ sá tuu taꞌan vaan nduú ni ñoó ña̱ kía̱n káꞌa̱n diꞌa:
Na̱ ii̱, na̱ ii̱, na̱ ii̱ kúú Ndios,
na̱ kúú satoꞌo yo̱, ta mií ná kúú Ndios, na̱ kándéé kée ndidaá ña̱ꞌa.
Ta mií ná ni̱ sa̱ kuu na, ta mií ná kúú ná, ta mií ná kúú na̱ kasaa̱.
Ta daá kékáꞌano ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ ñoó, ta xíꞌoan ña̱ñóꞌó noo̱ ná, ta náki̱ꞌoan ndivéꞌe noo̱ na̱ daá takí kuií. Ta iin rá iin taꞌándá káꞌa̱n dión, 10 dá sa̱ kui̱ta xi̱tí ndin oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano ñoó noo̱ sáꞌa̱ na̱ ió noo̱ téi̱ ñoó, ta kékáꞌano ra na̱ daá takí kuií, ta taó ra̱ corona kándodó dini̱ rá chindei ra noo̱ sáꞌa̱ ná, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:
11 Satoꞌo ndu̱, ió íchi̱ ní ña̱ kía̱n kekáꞌano na mií ní,
ña̱ kía̱n ki̱ꞌo na ña̱ñóꞌó noo̱ ní, ña̱ kía̱n natiin ní ndidaá táꞌa̱n choon,
dá chi̱ mií ní ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa.
Ta sa̱ꞌá ña̱ dión ni̱ koni̱ mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó ió ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa,
ta sa̱ꞌá ño̱ó taꞌani ni̱ ndaki ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa ni̱ kee ní.