3
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Sardis
’Ta taa taꞌani ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kúú kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Sardis, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Na̱ kómí ndin usa̱ espíritu Ndios, na̱ ñóꞌo ndin usa̱ ti̱ñoo̱ noo̱ ndáꞌa̱, no̱ón kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndó, ta náꞌá taꞌanii ña̱ kaá ña̱yuu ña̱ takí ndo̱ xíꞌín ña̱ kándísa ndó, tído ko̱ ta̱kí taꞌon ndó noo̱ yúꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kañoꞌo ini ndo̱, ta kandaa ndo̱ ña̱ kuaꞌa̱n naá noo̱ ndo̱, dá ná o̱ na̱á chíchíán, dá chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ ko̱ kéndísáꞌano taꞌon ka̱ ndo̱ noo̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ na̱ kee ndó. Kuaꞌán ndo̱ ndisaa̱ ini ndo̱ ndá ki̱án ni̱ na̱tiin ndó, ta ndá ki̱án ni̱ seídóꞌo ndó, ta kuaꞌán ndo̱ kee ndó ña̱, ta nandikó iní ndo̱, chi̱ ni̱ ya̱ꞌa ndó noo̱ Ndios. Kandei nduu ndo̱, dá chi̱ tá ko̱ó, dá kía̱n saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó táto̱ꞌon kée iin ta̱ kui̱ꞌíná, ta natiin ndakánai ndo̱ꞌó. Tído ndéi taꞌani dao ña̱yuu ñoo Sardis xaa̱n, ta ko̱ ní dáyako̱ taꞌon na dáꞌo̱n ná, chi̱ ko̱ ní dáyako̱ na̱ mií ná xíꞌín kua̱chi. Sa̱ꞌá ño̱ó kandii na dáꞌo̱n ku̱xí kanoo na xíꞌín yuꞌu̱, dá chi̱ ió íchi̱ ná koo na dión sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sa̱ ndaa na̱ mií ná. Ta ndi ndáa na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, no̱ón kúú na̱ nandixi dáꞌo̱n ku̱xí, ta o̱ dándóo taꞌon yuꞌu̱ kuu̱ ná noo̱ libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí, ta nakoni yuꞌu̱ na̱, ña̱ kúú ná ña̱yuu miíí, noo̱ tatái̱ Ndios xíꞌín noo̱ ángel kéchóon noo̱ ná. Na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia.”
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndeí ñoo Filadelfia
’Ta taa taꞌani ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá na̱ kúú kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Filadelfia, ta kaao̱n xíꞌín ná: “Diꞌa káꞌa̱n na̱ ii̱, na̱ kúú na̱ ndaa̱, na̱ kómí ndaꞌá ka̱a rey David, na̱ sónó, ta ko̱ íin taꞌon kandeé kadi, na̱ sadí, ta ko̱ íin taꞌon kandeé konó, no̱ón kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: Ta sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó kaái̱ xíꞌín ndó ña̱ sa̱ ni̱ nono̱ vá yéꞌé noo̱ ndo̱, ta ko̱ íin taꞌon kandeé kadi ña̱. Náꞌí ña̱ cháá vá ndakí ndo̱, tído ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín to̱ꞌin, ta ko̱ ní ndata̱ ndo̱ saꞌa̱ yúꞌu̱. Kanaꞌá ndó ña̱ koꞌi̱n naki̱ꞌoi na̱ kúú kuendá ña̱ uꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ ndo̱, táꞌa̱n na̱ kaá ña̱ kúú ná na̱ Israel, tído ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú ná, ña̱yuu to̱ꞌón vá kúú ná. Ta tandaꞌí na̱ kasaa̱ na̱ kakui̱ta xi̱tí ná no̱ó saꞌa̱ ndo̱, ta nakoni na̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱. 10 Ni̱ kee ndó choon ni̱ saꞌandai̱ noo̱ ndo̱, chi̱ xíꞌo ndeé iní ndo̱ ndíta toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó kandaa va̱ꞌa mií yuꞌu̱ ndo̱ꞌó no̱ó ta̱ndóꞌó kini ve̱i no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, chi̱ xíꞌín ta̱ndóꞌó yóꞌo koꞌi̱n korndodóí ndidaá ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱. 11 Yachi̱ vá saa̱i̱. Kuaꞌán ndo̱ tiin toon ndó ña̱ ndaa̱ kándísa ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni kandeé dao ka̱ na̱ nakiꞌin na corona kánian niꞌi̱ ndo̱. 12 Ta na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, na̱ yóꞌo kúú na̱ koꞌo̱n yuꞌu̱ chikatai kakuu na táto̱ꞌon iin diꞌi̱n kandita katuu veꞌe ño̱ꞌo Ndios, ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kándo̱o na sata̱ véꞌe. Ta sata̱ mií ná koꞌi̱n taai kuu̱ Ndios xíꞌín kuu̱ ñoo Ndios, ña̱ kúú ñoo Jerusalén sa̱á, ña̱ kía̱n ko̱noo ve̱i nda̱ induú noo̱ ió Ndios, ta taa taꞌanii kuu̱ sa̱á kakomí miíí sata̱ ná. 13 Na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia.”
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Laodicea
14 ’Ta taa taꞌani ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kúú kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Laodicea, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Mií na̱ dáxi̱nko̱o to̱ꞌon Ndios, no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini na̱, ta káꞌa̱n na̱ ndinoꞌo ña̱ ndaa̱, ta kúú ná yo̱ꞌo ndidaá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo ni̱ kee Ndios, na̱ yóꞌo kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: 15 Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndó, ta ko̱ víxi ndó xíꞌín to̱ꞌin, ta ni ko̱ íꞌíní ndó xíꞌán. Va̱ꞌa ka̱a̱n iin íchi̱ ná koo vi̱xi ndó, o iin íchi̱ ná koo iꞌíní ndó xíꞌán. 16 Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ vaá óon yíꞌi yókó ndó xíꞌín to̱ꞌin, sa̱ꞌá ño̱ó koꞌi̱n ndusai ndo̱ꞌó, chi̱ ko̱ víxi ndó, ta ni ko̱ íꞌíní ndó xíꞌán. 17 Dión kaái̱ xíꞌín ndó, dá chi̱ kaá ndo̱ ña̱ kúú ndó na̱ kui̱ká, ña̱ ni̱ ka̱ndeé ndó ni̱ kekuíká ndó mií ndó, ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ kámani̱ noo̱ ndo̱, kaá ndo̱. Tído ko̱ xíꞌo taꞌon ndó kuendá ña̱ kúú ndó na̱ ndéi ndava̱ꞌa, na̱ noo̱ ndóꞌo̱, na̱ kúndaꞌí, na̱ kóꞌó noo̱, na̱ ndáa vichí. 18 Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n niꞌinii yuꞌu̱ noo̱ ndo̱ ña̱ kuiin ndó oro ndinoꞌo, ña̱ ni̱ xirndodó ná xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, noo̱ yúꞌu̱, dá kakuu ndisa ndó na̱ kui̱ká, ta kuiin taꞌani ndó dáꞌo̱n ku̱xí noo̱ yúꞌu̱ kandixi ndó, dá dáda̱ꞌi ndó mií ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni kakaꞌan noo̱ ndo̱ ña̱ ndáa vichí ndó, ta taán ndo̱ tata nduchí nóó ndo̱, dá ná natu̱u cháá noo̱ ndo̱. 19 Dá chi̱ dána̱ni va yuꞌu̱ na̱ kúꞌu̱ ini yuꞌu̱ saꞌa̱, ta ndaá yúꞌu̱ vá yuꞌu̱ na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán ndo̱ ndinoꞌo ini ndo̱ ndiko̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa, ta nandikó iní ndo̱, chi̱ ni̱ ya̱ꞌa ndó noo̱ yúꞌu̱. 20 Yóꞌo íin dákásáí yéꞌé ndó, ta ndi ndáa ndo̱ ni̱ seídóꞌo noo̱ káꞌi̱n, ta ni̱ sonó ndó yéꞌé ndó, dá kía̱n ku̱ꞌi veꞌe ndó, ta kadíni yuꞌu̱ xíꞌín ndó, ta ndoꞌó kadíni xíꞌín yuꞌu̱. 21 Ta no̱ó na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ kía̱n kandei dáó ná xíꞌín yuꞌu̱ noo̱ iói̱ dándákii, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ka̱ndeé yuꞌu̱ ni̱ xi̱nko̱oi, dá ni̱ sa̱ ko̱o nduúi̱ xíꞌín tatái̱ Ndios noo̱ ió na̱ dándáki na. 22 Na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia.”