2
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Éfeso
’Taa ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kúú kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Éfeso, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Na̱ ñóꞌo ndin usa̱ ti̱ñoo̱ noo̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa, na̱ xíonoo tein ndin usa̱ candelero oro ñoó kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndoꞌó, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ ña̱ ndíꞌi ini ndo̱ kéchóon ndó, ta náꞌá taꞌanii ña̱ xíꞌo ndeé iní ndo̱ no̱ó ta̱ndóꞌó ndóꞌo ndó. Ta náꞌá taꞌanii ña̱ kékini ini ndo̱ xiní ndo̱ ña̱yuu kíni. Ta xírndodó ndó ta̱a kaá kúú apóstol, tído ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú rá, ta kándaa̱ ini ndo̱ ña̱ kúú rá ta̱ to̱ꞌón. Ta ndóꞌo nío̱ ndo̱, ta xíꞌo ndeé iní ndo̱, ta ndíꞌi ini ndo̱ kéchóon ndó noo̱ yúꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, ta ko̱ sá tuu taꞌon ndó. Tído káꞌa̱n kua̱chii noo̱ ndo̱ saꞌa̱ iin ña̱ꞌa, chi̱ ko̱ kóni̱ ka̱ ndo̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱ nda̱ míí saꞌa̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ndisaa̱ ini ndo̱ ndeí ni̱ kue̱i ndó no̱ó ña̱ ko̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, ta nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kée ndó dión. Ta nandió kuéi ndó kee ndó ña̱ va̱ꞌa táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kee ndó nda̱ míí saꞌa̱. Dá chi̱ tá ko̱ó, dá kía̱n saa̱ yachi̱i̱ noo̱ ndéi ndó, ta di̱tá vá yuꞌu̱ candelero ndo̱ noo̱ íian. Tído iin ña̱ va̱ꞌa kée ndó kíán ña̱ kékini ini ndo̱ xiní ndo̱ ña̱ kée na̱ kúú kuendá nicolaítas, ta ki̱ꞌo dión taꞌani ndóꞌo yuꞌu̱ xíꞌín ná. Ta na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia. Ta no̱ó na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌoi ña̱ keí ná kui̱ꞌi kána noo̱ yíto̱, yiró xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Ta yíto̱ yóꞌo kúú ra̱ íin me̱ꞌí noo̱ ndato káa noo̱ ió Ndios.”
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Esmirna
’Ta taa taꞌani ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Esmirna, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Na̱ kúú míí saꞌa̱, na̱ kúú noo̱ ndíꞌi, na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta ni̱ na̱taki na̱ kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndoꞌó, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ táto̱ꞌon kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín ndó. Ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúndaꞌí ndo̱ ñayuú yóꞌo, va̱ꞌará na̱ kui̱ká vá kúú ndó noo̱ Ndios. Ta náꞌá taꞌanii ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa na̱ kaá kúú na̱ Israel xíꞌín ndó, tído ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú ná, dá chi̱ kúú ná iin tuꞌu ndíta xíꞌín ña̱ uꞌu̱. 10 O̱ sa̱ yu̱ꞌú ndo̱ ndidaá ña̱ ve̱i ndoꞌo ndó. Ta kaá taꞌani yuꞌu̱ xíꞌín ndó ña̱ koꞌo̱n taꞌani ña̱ uꞌu̱ taán dao ndoꞌó veꞌe ka̱a, dá kexíxian xíꞌín ndó, ta uxi̱ kuu̱ kendava̱ꞌan xíꞌín ndó. Kandita ndaa̱ ndo̱ xíꞌíín nda̱ noo̱ kuu ndo̱ sa̱ꞌí, dá kía̱n ki̱ꞌoi iin corona noo̱ ndo̱, ña̱ kúú ña̱ kataki chíchí ndó. 11 Ta na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia. Ta no̱ó na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, no̱ón kúú na̱ o̱ ku̱ú taꞌon taꞌándá kúú uu̱.”
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Pérgamo
12 ’Ta taa taꞌani ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Pérgamo, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Na̱ tánee espada yúꞌu̱, ña̱ dee̱n ndi nduú xoo, mií ná kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: 13 Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndó, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ ña̱ ndéi ndó mií ñoo noo̱ dándáki ña̱ uꞌu̱. Tído ndíta toon ii̱ vá ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta ko̱ ní dánkoo taꞌon ndó ña̱ kándéé iní ndo̱ yuꞌu̱, va̱ꞌará ni̱ xini xíꞌín noo̱ ndo̱ ni̱ saꞌání ña̱yuu Antipas, táꞌa̱n ra̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon ndaa̱ to̱ꞌin no̱ó ña̱yuu. Dión ni̱ ndoꞌo ra ñoo ña̱ uꞌu̱ xaa̱n. 14 Tído káꞌa̱n kua̱chi yuꞌu̱ noo̱ ndo̱ saꞌa̱ dao ña̱ꞌa, dá chi̱ ñóꞌo dao na̱ kúú kuendá Balaam tein ndoꞌó. Ta sa̱ náꞌá vá ndó ña̱ ta̱a yóꞌo sa̱ da̱náꞌa̱ noo̱ Balac ndi kee ra kexíxi ra xíꞌín na̱ ñoo Israel, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ya̱ꞌa na ni̱ seí ná ko̱ño kíti̱, ña̱ dóko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱ ná, ta ni̱ ya̱ꞌa taꞌani na ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú yíi̱ ná, xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱. 15 Ta ñóꞌo taꞌani na̱ kúú kuendá nicolaítas tein ndó, ta kékini ini yuꞌu̱ xiníi̱ ña̱ dánaꞌa̱ na̱. 16 Sa̱ꞌá ño̱ó nandikó kíi̱ ini ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, dá chi̱ tá ko̱ó, yachi̱ va saa̱ yuꞌu̱ noo̱ ndéi ndó, dá kaꞌáníí ña̱yuu yóꞌo xíꞌín espada tánee yúꞌí. 17 Ta na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia. Ta no̱ó na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, koꞌi̱n ki̱ꞌoi maná, ña̱ ió de̱ꞌé induú, keí ná, ta ki̱ꞌo taꞌanii iin yuu̱ kuxí lóꞌo̱ noo̱ iin rá iin na, ta noo̱ yuu̱ ñoó kandaꞌa̱ iin kuu̱ sa̱á. Ta ni iin tóꞌón taꞌon dao ka̱ ña̱yuu o̱ kánaꞌá ndá kuu̱ kíán, sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón na̱ ni̱ na̱tiin ña kanaꞌá.”
Tándaꞌá Juan to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá na̱ ndéi ñoo Tiatira
18 ’Ta taa ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón noo̱ iin ka̱ tuti, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ángel kómí choon sa̱tá ña̱yuu kúú kuendá yuꞌu̱ ndéi ñoo Tiatira, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná: “Na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, na̱ tóo̱n nduchí nóó táto̱ꞌon tóo̱n ñoꞌó ita̱ kéi̱, na̱ yéꞌe̱ saꞌa̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo yéꞌe̱ ka̱a kuaán ni̱ da̱ndúti̱ ra̱, no̱ón kúú na̱ kaá diꞌa xíꞌín ndó: 19 Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndidaá ña̱ kée ndó, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ ña̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, ña̱ kándéé iní ndo̱ yuꞌu̱, ña̱ xínkuáchí ndó no̱ó yuꞌu̱, ña̱ xíꞌo ndeé ini ndo̱ noo̱ ndidaá ña̱ꞌa. Ta va̱ꞌa ka̱ ví kéchóon ndó noo̱ yúꞌu̱ viti o̱ du̱ú tá míí saꞌa̱. 20 Tído káꞌa̱n kua̱chi yuꞌu̱ noo̱ ndo̱ saꞌa̱ dao ña̱ꞌa, dá chi̱ sónó ndó noo̱ Jezabel, ñá kúú profeta to̱ꞌón, ñá kía̱n dánaꞌa̱n noo̱ ndo̱. Ta sónó taꞌani ndó ña̱ dándaꞌí ñáꞌa̱ yóꞌo ta̱ xínkuáchí noo̱í, dá ya̱ꞌa ra kee ra kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí ra̱. Ta dándaꞌí taꞌanián ra̱, dá ya̱ꞌa ra seí ra̱ ko̱ño kíti̱, kirí dóko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱. 21 Ta ni̱ sonóí ña̱ kía̱n ná nandikó inía̱n, tído ko̱ kóni̱ taꞌan vaán nandikó inía̱n, chi̱ kée ii̱ váán kua̱chi xíꞌín ta̱a ko̱ kúú yíi̱a̱n. 22 Sa̱ꞌá ño̱ó koꞌi̱n dánkao ñaáí noo̱ xíto kanduꞌa̱n ndoꞌán kueꞌe̱, ta ki̱ꞌo taꞌanii ña̱ ndoꞌo nío̱ ndidaá ra̱ kée kua̱chi xíꞌán tá ná o̱ nándikó iní ra̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ra xíꞌán. 23 Ta koꞌi̱n dárkueꞌi̱ ndidaá na̱ ndíta xíꞌán, dá kuu na̱. Ta ndidaá ña̱yuu kúú kuendá yuꞌu̱ ná kandaa̱ ini ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ kátóni̱ ini ndi nákani ini ña̱yuu xíꞌín ña̱ kátoó na̱ kee na, ta ná chiya̱ꞌavii iin rá iin ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa choon ni̱ kee na.
24 ’“Tído dao ka̱ ndo̱ꞌó ndéi ñoo Tiatira, ko̱ tái̱ taꞌon ndó sa̱ꞌá ña̱ kée na̱ kúú kuendá Jezabel, ta ko̱ kándísa ndó ña̱ chínaní ña̱yuu ña̱ ndi̱chí xíꞌo ña̱ uꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ saꞌándá ka̱i̱ ni iin ka̱ choon noo̱ ndo̱. 25 Sa̱va̱ꞌa ña̱ kóni̱i̱ kíán koo ini ndo̱ kuita toon ndó xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ yuꞌu̱ nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tukui. 26 Ta no̱ó na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ xi̱nkuei nda̱ noo̱ ndíꞌi, táꞌa̱n na̱ sa̱ kee ña̱ kóni̱ yuꞌu̱ nda̱ noo̱ ndíꞌi kuií, no̱ón kúú na̱ koꞌo̱n yuꞌu̱ ki̱ꞌoi choon noo̱, dá dándáki na iin rá iin ñoo ñayuú yóꞌo. 27 Ta xíꞌín vara ka̱a dándáki na ñoo ñoó, ta koꞌo̱n na̱ dákuáchi naa̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo cháchi ki̱di ñóꞌo̱, chi̱ ki̱ꞌoi choon noo̱ ná táto̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo tatái̱ choon noo̱ miíí, 28 ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi iin ki̱mi ndato tóo̱n naꞌa̱ noo̱ ná. 29 Sa̱ꞌá ño̱ó, na̱ ió do̱ꞌo, ná kueídóꞌo na ña̱ káꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ xíꞌín iin rá iin veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia.”