17
Kuaꞌa̱n iin ángel dándóꞌo na nío̱ iin ñáꞌa̱ díkó mií no̱ó ta̱a
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kii iin ángel tein ndin usa̱ ángel, na̱ ni̱ sa̱ neꞌe usa̱ copa ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Nakíi̱ chí yóꞌo, dá ná dánaꞌi̱ noo̱o̱n ndí kee Ndios dándóꞌo na nío̱ ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ xíxi kée díkó mií no̱ó ta̱a, ñá ió no̱ó ta̱kui̱í kuaꞌa̱. Xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó ni̱ ya̱ꞌa ndidaá rey ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ kee ra kua̱chi, ta ndidaá na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ da̱xíni mií ná xíꞌín ndidaá kua̱chi kéeán ―kaá na̱.
Dá xíꞌín ña̱xintóni̱í ndáka na yuꞌu̱ kuaꞌa̱n na̱ iin no̱ñóꞌo̱ i̱chí. Ta ñoó ni̱ xinii̱ kánóo iin ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ sata̱ iin kíti̱ chi̱káꞌano, ta kuaꞌá nii̱ ndéꞌé rí, ta iin níí ñíi̱ ri̱ ni̱ na̱taꞌan tándaa to̱ꞌon kini ña̱ kía̱n káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Ndios. Ta usa̱ kúú dini̱ ri̱, ta uxi̱ kúú ndíki̱ ri̱. Ta ndíxi ñáꞌa̱ ñoó dáꞌo̱n ndíꞌí, ña̱ dáka̱ táꞌan xíꞌín ña̱ kua̱ꞌá tóo̱n, ta ni̱ na̱taꞌan iin níí ñíi̱a̱n ñóꞌo ña̱ꞌa oro, xíꞌín yuu̱ luu ndáa xíꞌín perla. Ta tánee iin copa oro ndáꞌa̱n, ta ni̱ chití inia̱n ñóꞌo ndidaá ña̱ kini xíꞌín ndidaá ña̱ kaꞌan noo̱ kéeán xíꞌín ra̱ ko̱ kúú yíi̱a̱n. Ta taan ñáꞌa̱ yóꞌo ndáꞌa̱ iin kuu̱, ta ni ko̱ íin kátóni̱ ini ndi kóni̱ kaaa̱n. Ta diꞌa kuaꞌa̱n kuu̱ yóꞌo: “Káꞌano nda̱ꞌo ñoo Babilonia, ña̱ kúú naná ndidaá na̱ ñáꞌa̱ díkó mií, xíꞌín naná ndidaá ña̱ kini kuaꞌa̱n ió no̱ñóꞌo̱.”
Ta ni̱ xinii̱ ña̱ xíni ñáꞌa̱ ñoó, chi̱ ni̱ da̱xínián miíán xíꞌín nii̱ na̱ kúú ña̱yuu Ndios, xíꞌín nii̱ na̱ ni̱ xiꞌi̱ saꞌa̱ Jesús. Ta kúú ni̱ naá vá iníi̱ tá ni̱ xinii̱ ñá, chi̱ iin ña̱ꞌa naá inío̱ kía̱n kéeán.
Dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín yuꞌu̱:
―¿Ndiva̱ꞌa naá inóo̱n? Viti kía̱n ná koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌón ndi kuaꞌa̱n sa̱ꞌá ñáꞌa̱ káa, xíꞌín saꞌa̱ kíti̱ chi̱káꞌano kánóoán káa, xíꞌín saꞌa̱ ndin usa̱ dini̱ ri̱ xíꞌín saꞌa̱ ndin uxi̱ ndíki̱ ri̱. Ta ko̱ íin taꞌon náꞌá ña̱ koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌón. Táꞌa̱n kirí ni̱ xino̱n káa sa̱ taki ri̱, tído ko̱ takí ka̱ ri̱ viti. Vati̱ xía̱n daá, keta ii̱ ri̱ ini yái̱ konó, no̱ó ko̱ó noo̱ sá tuu. Ndiꞌi ví, dá dánaá ñaá Ndios. Ta ndidaá ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, na̱ ko̱ kándodó kuu̱ noo̱ libro nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú yóꞌo, táꞌa̱n libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí, no̱ón kúú na̱ naá iní tá ná koni na̱ ña̱ kee kíti̱ ñoó, dá chi̱ ni̱ sa̱ taki ri̱, ta ko̱ takí ka̱ ri̱ viti, tído nataki tuku va rí.
’Ta ña̱ yóꞌo xínñóꞌó ña̱xintóni̱, dá kandaa̱ ino̱n ndi dándákian. Ndin usa̱ dini̱ ri̱ kúú usa̱ yúku̱, ta dini̱ yúku̱ ñoó ió ñáꞌa̱ káa. 10 Ta kúú taꞌanian usa̱ rey. Ta sa̱ ni̱ kue̱i va oꞌo̱n rey yóꞌo, ta viti dándáki iin ra, ta iin ka̱ ra̱ kámani̱ natiin ra choon. Tído tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, cháá nda̱ꞌo tiempo kánian dándáki ra. 11 Ta mií kíti̱ ni̱ sa̱ taki ñoó, ta ko̱ takí ka̱ ri̱ viti, kirí yóꞌo̱ kúú rey kúú ona̱, chi̱ nákaa̱ ri̱ tein ndin usa̱ rey yóꞌo, ta naá ri̱ kee Ndios.
12 ’Ta ndin uxi̱ ndíki̱ ni̱ xino̱n káa kúú uxi̱ rey, ta ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon natiin ra choon. Tído nda̱dá iin hora va kaneꞌe ra choon xíꞌín kíti̱ chi̱káꞌano káa. 13 Ta iin tóꞌón vá nakani ini ndin uxi̱ rey ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó naki̱ꞌo ra choon néꞌe ra noo̱ ndáꞌa̱ kíti̱ chi̱káꞌano ñoó. 14 Ta rey yóꞌo xíꞌín kíti̱ yóꞌo na̱á xíꞌín na̱ kúú léko Ndios, tído kandeé vá léko xíꞌín rá, dá chi̱ mií ná kúú satoꞌo noo̱ ndidaá satoꞌo, ta mií ná kúú rey noo̱ ndidaá rey. Ta na̱ ndíta xoo na̱ kúú na̱ ni̱ kana mií ná xíꞌín na̱ ni̱ ka̱xi mií ná, xíꞌín na̱ ndíta toon xíꞌín ná.
15 Ta ni̱ kaa taꞌani ángel ñoó xíꞌín yuꞌu̱:
―Ta̱kui̱í ni̱ xino̱n ñóꞌo noo̱ ió ñáꞌa̱ díkó mií ñoó, kúú ndidaá táꞌa̱n ñoo, xíꞌín ña̱yuu kuaꞌa̱, xíꞌín iin rá iin nación, xíꞌín na̱ káꞌa̱n iin rá iin yúꞌu̱. 16 Ta ndin uxi̱ ndíki̱ ni̱ xino̱n dini̱ kíti̱ ñoó, xíꞌín mií rí kúú ra̱ koni uꞌu̱ ñáꞌa̱ díkó mií no̱ó ta̱a ñoó, ta dánkoo ndaꞌí ñaá rá, ta taxí vichí ñaá rá, ta keí yi̱ꞌí ra̱ ko̱ñoa̱n, ta chiñóꞌo̱ ñaá rá. 17 Dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱káa̱ Ndios ini ra̱ ña̱ kía̱n kee ra ña̱ kóni̱ mií ná. Sa̱ꞌá ño̱ó nakiꞌin táꞌan ña̱ nakani ini ra̱, dá naki̱ꞌo ra choon néꞌe ra noo̱ ndáꞌa̱ kíti̱ chi̱káꞌano ñoó, dá ná xi̱nko̱o to̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n to̱ꞌon Ndios. 18 Ta ñáꞌa̱ ni̱ xino̱n káa kúú ñoo káꞌano, ña̱ kía̱n kómí choon sata̱ ndidaá rey dándáki no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.