18
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naá ñoo Babilonia
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ko̱noo iin ka̱ ángel ve̱i na nda̱ induú, ta káꞌano nda̱ꞌo choon néꞌe na ve̱i na, ta kúú ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa oon ví no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ kee na, dá chi̱ ndato nda̱ꞌo yéꞌe̱ na̱. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo tái̱ ni̱ ka̱yuꞌú ná, ta kaá na̱:
―Sa̱ ni̱ yaa̱ va ñoo káꞌano Babilonia, sa̱ ni̱ yaa̱ va ñoo káꞌano Babilonia. Ta ni̱ nduuan choꞌo̱ ña̱ uꞌu̱, ta ni̱ nduuan káo̱ noo̱ ñóꞌo ndidaá tachi̱ kini, ta ni̱ nduuan táka̱ ndidaá táꞌa̱n laa kini ndáa, kirí kúú laa ti̱kíni̱. Dión ni̱ ndoꞌo ñoo ñoó, dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌoan vino, kirá kúú kua̱chi kaꞌan noo̱, no̱ó na̱ ndéi iin rá iin nación, dá ni̱ xiꞌi na ra̱. Ta ndidaá rey ñayuú yóꞌo ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi xíꞌín ñoo yóꞌo. Ta ndidaá ta̱a nákaꞌán ndaꞌi̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ni̱ kekuíká rá mií rá, dá chi̱ ni̱ xiin ñoo ñoó ndidaá ña̱ꞌa xínñóꞌán noo̱ rá, dá keean kua̱chi kaꞌan noo̱, dá ndinoo inia̱n.
Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n tachi̱ iin ka̱ na̱ ni̱ kaꞌa̱n chí induú, ta kaá na̱ diꞌa:
―Ndoꞌó, na̱ kúú ña̱yuu miíi̱, kankuei ndó ñoo xaa̱n, dá ná dáꞌa ni kue̱i ndó no̱ó kua̱chi kée na̱ ndéi xaa̱n, dá kía̱n ná dáꞌa ni ndoꞌo nío̱ ndo̱ kee ta̱ndóꞌó ve̱i ndoꞌo ña̱yuu xaa̱n. Dá chi̱ ndidaá kua̱chi kée na ni̱ xi̱nko̱o nda̱ induú, tído viti ndékuendá Ndios saꞌa̱ iin rá iin ña̱ kini kée na. Sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán ndo̱ nandió néꞌe ndó no̱ó na̱ ñoo káa ndidaá ña̱ꞌa ni̱ kee na xíꞌín ndó. Ta noo̱ iin rá iin ña̱ kini ni̱ kee na̱ ñoo ñoó xíꞌín ndó, kuaꞌán ndo̱ kee ndóa̱n uu̱ taꞌándá xíꞌín ná. Ta kuaꞌán taꞌani ndó taán ndo̱ uu̱ taꞌándá ndirá ova̱ cháá ka̱ o̱ du̱ú ndiróón ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ míí ndó, ta naki̱ꞌo ndó ra̱ noo̱án. Ta sa̱ chi̱ndaya̱ꞌi ñoo yóꞌo miíán, ta sa̱ ka̱toóa̱n keeán kua̱chi kaꞌan noo̱. Táto̱ꞌon sa̱ keeán kua̱chi, ki̱ꞌo dión ki̱ꞌo ndó ña̱ ndoꞌo níma̱n, ta ki̱ꞌo dión taꞌani ki̱ꞌo ndó ña̱ ná kuakián. Dá chi̱ sa̱ kuryíí ñoo yóꞌo xíꞌín miíán, ta kaáa̱n: “Yóꞌo iói̱ kúúí iin reina, ta ko̱ kúú taꞌoin iin ña̱ kuáa̱n, ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kuákii.” Ta sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n dión, sa̱ꞌá ño̱ó iin tóꞌón daá vá kuu̱ kasaa̱ kueꞌe̱ sata̱a̱n, ta kuu ndiꞌi de̱ꞌe ñooa̱n, ta ndaꞌí kuakián, ta ndaꞌí kuikoán, ta xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱ ita̱ kei̱ ña̱, dá chi̱ náꞌano nda̱ꞌo ña̱ꞌa kee Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, ta mií ná keyíko̱ sa̱ꞌa̱n.
Ta ndidaá rey dándáki no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi xíꞌín ñoo yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ sa̱ ndei dii̱ xíꞌán, ro̱ón kúú ra̱ kuaki, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ra̱ sa̱ꞌa̱n tá ná koni ra̱ ña̱ íin ndichi ñoꞌo̱ma̱ tóón kéi̱ ña̱. 10 Ta xíká nda̱ꞌo kuita ra sa̱ꞌá ña̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ kéi̱ ñoo ñoó, ta kaa ra̱:
―Ndaꞌí kúu ví ñoo káꞌano Babilonia káa, ndaꞌí kúú víán, ña̱ kúú ñoo ndakí, dá chi̱ iin hora diꞌa ni̱ naá ndíꞌan ni̱ kee Ndios.
11 Ta ndaꞌí kuaki ndidaá ta̱ nákaꞌán ndaꞌi̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ra̱ saꞌa̱ ñoo yóꞌo, dá chi̱ ko̱ íin ka̱ kuiin ña̱ di̱kó rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo sa̱ kee ñoo yóꞌo, 12 dá chi̱ va̱ꞌa ni̱ sa̱ xiian ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín oro, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín plata, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ luu ndáa, xíꞌín perla, xíꞌín dáꞌo̱n táyíí ndáa, xíꞌín dáꞌo̱n kua̱ꞌá to̱ón, xíꞌín dáꞌo̱n seda, xíꞌín dáꞌo̱n kua̱ꞌá nii̱, xíꞌín yíto̱ támi sáꞌa̱n, xíꞌín ndidaá ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín no̱ꞌo yokó elefante, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yíto̱ va̱ꞌa, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ka̱a kua̱án, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ka̱a oon, xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ ndato naní marmol, 13 xíꞌín canela, xíꞌín ndúta̱ támi sáꞌa̱n, xíꞌín du̱sa, xíꞌín du̱ku támi sáꞌa̱n, xíꞌín du̱sa ku̱xí támi sáꞌa̱n, xíꞌín vino, xíꞌín sití, xíꞌín harina ndato, xíꞌín tirió, xíꞌín kirí xío ve̱e, xíꞌín borrego, xíꞌín kuéi̱, xíꞌín carreta, xíꞌín ña̱yuu kéchóon, xíꞌín nío̱ ña̱yuu. 14 Ndidaá kui̱ꞌi va̱ꞌa sa̱ ka̱toó ñoo káa ni̱ kuxíká vá noo̱a̱n viti. Ta ndidaá ña̱ va̱ꞌa xíꞌín ña̱ ndáya̱ꞌi ni̱ kuxíká vá noo̱a̱n, ta ni iin kuu̱ ka̱ o̱ ko̱nía̱n ndidaá ña̱ yóꞌo.
15 Ta ndidaá ta̱ nákaꞌán ndaꞌi̱ xíꞌín ña̱ va̱ꞌa yóꞌo ni̱ kekuíká rá mií rá ni̱ kee ñoo ñoó, dá chi̱ sa̱ xiin va̱ꞌán noo̱ rá. Ta xíká nda̱ꞌo kakui̱ta ra sa̱ꞌá ña̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ kéi̱ ñoo ñoó, ta ndaꞌí kuaki ra, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ra̱, 16 chi̱ kaa ra̱:
―Ndaꞌí kúu ví ñoo káꞌano káa, ndaꞌí kúú ví ñoo sa̱ ndixi dáꞌo̱n táyíí ndáa, xíꞌín dáꞌo̱n kua̱ꞌá to̱ón xíꞌín dáꞌo̱n kua̱ꞌá nii̱, ta ni̱ sa̱ komíán ña̱ꞌa oro xíꞌín yuu̱ luu ndáa xíꞌín perla, ta sa̱ kaa táyííán. 17 Ndaꞌí kúu víán, dá chi̱ iin hora diꞌa ni̱ naá ndíꞌi ña̱ kui̱ká sa̱ komíán ―kaa ra̱.
Ta ndidaá ra̱ dákáka barco xíꞌín ra̱ chíndeé táꞌan xi̱ꞌín rá, xíꞌín ndidaá ka̱ ta̱a kéchóon no̱ó ta̱ñoꞌo̱ kakui̱ta nda̱ noo̱ xíká ñoó 18 kande̱ꞌé rá íin ñoꞌo̱ma̱ tóón kéi̱ ñoo ñoó, dá kaa ra̱:
―Ni iin tóꞌón taꞌon ñoo ko̱ ní kándeé kiꞌin táꞌan xíꞌín ñoo káꞌano káa.
19 Ta chikodó rá ño̱ya̱ká ñóꞌo̱ dini̱ rá, ta kayuꞌú rá, ta kuaki ra, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ra̱, chi̱ kaa ra̱:
―Ndaꞌí kúu ví ñoo káꞌano káa, ndaꞌí kúu víán, chi̱ ñoo káa ni̱ kedaá xíꞌín ndidaá ta̱ kómí barco, dá ni̱ kekuíká rá mií rá xíꞌín ña̱ kui̱ká ió noo̱án. Tído iin hora diꞌa ni̱ naá ñá ―kaa ra̱.
20 Sa̱ꞌá ño̱ó kadii̱ iní ndo̱ꞌó, na̱ ndéi induú, sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo ñoo ñoó dión, ta kadii̱ iní ndo̱ꞌó, na̱ kúú ña̱yuu Ndios, xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú apóstol, xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú profeta, dá chi̱ sa̱ ni̱ da̱ndóꞌo Ndios nío̱ ñoo ñoó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ keeán xíꞌín ndó.
21 Dá ni̱ tiin iin ángel ndakí nda̱ꞌo iin yuu̱ káꞌano, ña̱ káa táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa iin yuu̱ molino. Dá ni̱ da̱kána na ña̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, dá ni̱ kaa na̱:
―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndée̱ téí ni̱ ka̱nkao yuu̱ káa, ki̱ꞌo dión ndoꞌo ñoo káꞌano Babilonia, dá naá ñá, ta ni iin kuu̱ ka̱ o̱ nándió ko̱oan. 22 Ta ni iin kuu̱ ka̱ o̱ kueídóꞌo yó dákáꞌa na̱ ñoo káa yaa xíꞌín arpa, ni o̱ káta ka̱ na̱, ni flauta ni trompeta ka̱ o̱ tu̱ú na̱, ta ni ra̱ ti̱ꞌa káva̱ꞌa ña̱ luu ndáa o̱ kándei ka̱, ta ni ña̱ xído̱ molino o̱ kueídóꞌo ka̱ yo̱ ñoo ñoó. 23 Ta ni ñóꞌo̱ íti̱ ka̱ o̱ kéi̱ ñoo káa, ta ni o̱ kueídóꞌo ka̱ yo̱ kantóꞌón na̱ koꞌo̱n tandaꞌa̱. Dión ndoꞌan, chi̱ ta̱ sa̱ nakaꞌán ndaꞌi̱ sa̱ ndei ñoo ñoó sa̱ kuu ra ta̱a ndáya̱ꞌi no̱ó na̱ ndéi ñayuú yóꞌo, ta ni̱ da̱ndaꞌí na̱ ñoo ñoó ndidaá táꞌa̱n nación xíꞌín ña̱ ta̱dí. 24 Ta ñoo káa sa̱ sati na nii̱ ndidaá profeta xíꞌín nii̱ ña̱yuu Ndios xíꞌín nii̱ ndidaá na̱ ni̱ saꞌání ná ñayuú yóꞌo.