19
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi tái̱ káꞌa̱n kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu chí induú, ta kaá na̱:
¡Aleluya, na̱ káꞌano kúú Ndios, satoꞌo mií yó!
Mií ná kúú na̱ dáka̱ki ñaá,
mií ná natiin ña̱ñóꞌó xíꞌín to̱ꞌon ndato xíꞌín ndidaá choon,
dá chi̱ kéyíko̱ ndaa̱ na̱, ta kéyíko̱ va̱ꞌa na saꞌa̱ iin rá iin ña̱yuu,
sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ keyíko̱ na̱ sa̱ꞌá ña̱ kini ni̱ kee ñáꞌa̱ xíxi kée díkó mií no̱ó ta̱a,
dá chi̱ ni̱ da̱túúán ndidaá ña̱yuu ndéi no̱ñóꞌo̱,
sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ya̱ꞌa na ni̱ kee na kua̱chi.
Ta ni̱ na̱kiꞌin ya̱ꞌi Ndios noo̱ ñáꞌa̱ ñoó
sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sataa̱n nii̱ ña̱yuu sa̱ xino kuáchí noo̱ ná.
Dá ni̱ kaa tuku ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:
―¡Aleluya! Chi̱ ñoꞌo̱ma̱ tóón kána noo̱ kéi̱ ñoo káꞌano ñoó. Ta daá kuití kana ña.
Ta ndin oko̱ komi̱ ta̱ sáꞌano ñoó xíꞌín ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí, dá ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo na Ndios, na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ ñoó, ta kaá na̱:
―¡Dión ná koo! ¡Aleluya!
Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ nda̱ noo̱ ió Ndios dándáki na noo̱ téi̱ ñoó, ta kaá na̱:
Ndidaá táꞌa̱n ndo̱ꞌó, na̱ xínkuáchí noo̱ Ndios, kekáꞌano ndó Ndios.
Ta kekáꞌano taꞌani ñaá ndo̱ꞌó, na̱ yuꞌú niꞌini ñaá,
á mií ndó yatá ndó, o á mií ndó kuálí ndó.
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ sei̱do̱ꞌi tái̱ káꞌa̱n kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu, ta noo̱ káꞌa̱n na̱ níꞌi táto̱ꞌon ki̱ꞌo níꞌi xído̱ xíka ta̱kui̱í ini yu̱ta, ta níꞌi taꞌani táto̱ꞌon ki̱ꞌo níꞌi tá káyuꞌú dai̱, ta kaá na̱:
Aleluya, dá chi̱ dándáki satoꞌo yo̱ Ndios,
na̱ kándéé kée ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa.
Ná kadii̱ inío̱, ta ná kandei dii̱ yo̱, ta naki̱ꞌo yó ña̱ñóꞌó noo̱ ná,
dá chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ tandaꞌa̱ na̱ kúú léko xíꞌín ñadiꞌí na̱,
ta sa̱ io nduu va ñadiꞌí na̱ ña̱ kía̱n tandaꞌa̱ ná xíꞌín ná.
Chi̱ ni̱ na̱tiin ñadiꞌí na̱ dáꞌo̱n táyíí ndáa, ta ndato kuxí ña̱, ta ndato yéꞌa̱n.
Dá chi̱ ña̱ dándáki dáꞌo̱n táyíí ndáa ñoó kúú ndidaá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee ña̱yuu Ndios.
Ndikáꞌán ví na̱ koꞌo̱n kadíni víko̱ noo̱ tandaꞌa̱ na̱ kúú léko
Dá ni̱ kaꞌa̱n ángel ñoó xíꞌín yuꞌu̱:
―Taa ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón: “Ndikáꞌán ví na̱ ni̱ na̱kana Ndios koꞌo̱n kadíni víko̱ noo̱ tandaꞌa̱ na̱ kúú léko.”
Dá ni̱ kaa taꞌani na xíꞌíín:
―Miía̱n ndaa̱ kuiti to̱ꞌon mií Ndios kía̱n káꞌi̱n xíꞌón ―kaá na̱.
10 Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíí noo̱ ná, dá ni̱ kaꞌín kandaño̱ꞌi na̱. Tído ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Ná dáꞌa ni keeón dión, dá chi̱ iin ta̱ xíno kuáchí dáó xíꞌín vóón noo̱ Ndios kúú yuꞌu̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée dao ka̱ ñano̱n, na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ Jesús. Kuaꞌán kandaño̱ꞌo iin tóꞌón dini̱ Ndios. Chi̱ to̱ꞌon ndaa̱ Jesús kía̱n dátoo̱n ña̱xintóni̱ profeta, dá káꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ ve̱i koo.
Yóꞌo ni̱ ka̱rxóo iin na̱ kánóo iin kuéi̱ ku̱xí
11 Dá ni̱ xinii̱ ni̱ nono̱ induú, ta kúú ni̱ xinii̱ iin kuéi̱ ku̱xí, ta kánóo iin ta̱a sata̱ ri̱, ta naní ná, Na̱ Kéndúsáꞌano, Na̱ Ndaa̱. Dión naní ná, dá chi̱ kéyíko̱ ndaa̱ na̱, ta ko̱ na̱á ndava̱ꞌa na xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu. 12 Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé ñoꞌó ita̱, ki̱ꞌo dión ndéꞌé nduchí nóó na̱. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo corona kándodó dini̱ ná. Ta néꞌe na iin kuu̱, tído ko̱ íin taꞌon kátóni̱ ini ndi kóni̱ kaa kuu̱ ñoó, sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón mií vá ná náꞌá. 13 Ta ndíxi na iin dáꞌo̱n ni̱ na̱kuchi nii̱. Ta naní ná, To̱ꞌon Mií Ndios. 14 Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo tuꞌu soldado Ndios ndéi induú tákuei ra ve̱i ra sa̱tá na̱ kánóo kuéi̱ ku̱xí ñoó. Táyíí nda̱ꞌo ndáa dáꞌo̱n ndato kuxí ndíxi ra ve̱i ra, ta kándodó taꞌani ra kuéi̱ ku̱xí ve̱i ra sata̱ ná. 15 Tárnee iin espada dee̱n yúꞌu̱ ná dárkueꞌe̱ na̱ ña̱yuu ndéi iin rá iin nación xíꞌán. Ta xíꞌín vara ka̱a dándáki ñaá ná. Ta mií ná koꞌóní uva xíꞌín saꞌa̱ ná, dá kana ndúta̱ ri̱. Ta kirá yóꞌo̱ dándáki ña̱ xído̱ nda̱ꞌo ini Ndios, na̱ kándéé kée ndidaá ña̱ꞌa. 16 Ta dáꞌo̱n ndíxi na ndáꞌa̱ iin kuu̱, ta di̱ꞌin na viti ndáꞌa̱ ña̱. Ta kuu̱ yóꞌo kaá diꞌa: “Rey noo̱ ndidaá kúú rey, Satoꞌo noo̱ ndidaá kúú satoꞌo.”
17 Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ íin iin ka̱ ángel no̱ó ndi̱ndii, dá ni̱ ka̱yuꞌú ángel ñoó, dá kaá na̱ xíꞌín ndidaá laa tánee me̱ꞌí induú:
―Nakíi̱ ndidaá ndoꞌó nditútí ndiꞌi ndó kadíni va̱ꞌa ndó ko̱ño kee Ndios, 18 dá chi̱ koꞌo̱n na̱ ki̱ꞌo na ko̱ño rey keí ndo̱, xíꞌín ko̱ño ta̱ dándáki soldado, xíꞌín ko̱ño ta̱ ndakí xíꞌín ko̱ño kuéi̱ xíꞌín ko̱ño ra̱ ni̱ sa̱ ndodó rí, xíꞌín ko̱ño ndi ndáa mií vá ña̱yuu, á mií ná kúú ná satoꞌo o mií ná kúú ná na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ satoꞌo, á mií ná kuálí ná o á mií ná náꞌano na.
19 Ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ kíti̱ chi̱káꞌano ñoó xíꞌín ndidaá rey dándáki no̱ñóꞌo̱ yóꞌo xíꞌín soldado ra̱. Ndidaá ta̱a yóꞌo ni̱ ndi̱tútí na̱á xíꞌín na̱ kánóo sata̱ kuéi̱ ku̱xí ñoó, xíꞌín soldado Ndios ve̱i xíꞌín ná ñoó. 20 Dá ví ni̱ ka̱nkao kíti̱ chi̱káꞌano ñoó xíꞌín profeta to̱ꞌón ñoó noo̱ ndáꞌa̱ ná. Ta profeta ñoó kúú ra̱ sa̱ kandeé sa̱ kee ña̱ náꞌano no̱ó ña̱yuu ni̱ kee kíti̱ káꞌano ñoó, ta dión sa̱ da̱ndaꞌí ra̱ na̱ ni̱ na̱tiin tóni̱ kíti̱ ñoó, ta ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo na naꞌáná ri̱. Dá ni̱ da̱kána niꞌini Ndios kíti̱ ñoó xíꞌín profeta to̱ꞌón ñoó ini ta̱kui̱í kúú ñoꞌó ita̱ xíꞌín azufre. 21 Ta dao ka̱ ta̱a ñoó ni̱ xiꞌi̱ ni̱ kee espada tánee yúꞌu̱ na̱ kánóo kuéi̱ ku̱xí ñoó. Dá ni̱ ndutúꞌu ndidaá laa ni̱ seí ri̱ ko̱ño ta̱a ñoó nda̱ ni̱ ndi̱noo ini ri̱.