20
Dándáki Cristo Jesús iin mil kuia̱
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ko̱noo iin ángel ve̱i na nda̱ induú, ta néꞌe na ndaꞌá ka̱a yéꞌé yái̱ ko̱nó, no̱ó ko̱ó noo̱ sá tuu, ta néꞌe na iin cadena chi̱káni̱ ve̱i na. Dá ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ tiin na kirí kúú koo̱ káꞌano ñoó, kirí naní Satanás, kirí kúú ti̱míꞌá, ta ni̱ soꞌoni na̱ rí xíꞌín cadena néꞌe na ñoó, dá ná kandiko̱ ri̱ iin mil toon kuia̱. Ta ni̱ da̱kána na ri̱ nda̱ ma̱á ini yái̱ ko̱nó ñoó, ta ni̱ sadi na̱ yéꞌán, ta ni̱ kani na sello yéꞌán, dá ná dáꞌa ni konó ni iin tóꞌón ña̱yuu no̱ó ni̱ sadi na̱, dá kía̱n ná dáꞌa ka̱ ni keta rí dándaꞌí ri̱ ni iin ka̱ nación nda̱ ná xi̱nko̱o iin mil kuia̱. Tá ni̱ ndiꞌi, dá kánian ndaxi̱ ri̱ cháá tiempo.
Dá ni̱ xinii̱ ndíta téi̱ ta̱ saꞌándá choon, ta ñoó ni̱ na̱ndei ndidaá na̱ ni̱ na̱tiin choon ña̱ keyíko̱ na̱ sa̱ꞌá ña̱yuu. Ta ni̱ xini taꞌanii nío̱ na̱ ni̱ taꞌa̱nda̱ diko̱ sa̱ꞌá ña̱ sa̱ xíꞌo ndaa̱ na̱ kuendá saꞌa̱ Jesús, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kándísa na to̱ꞌon Ndios. Na̱ yóꞌo kúú na̱ ko̱ ní sá ndáño̱ꞌo kíti̱ chi̱káꞌano ñoó, ta ni naꞌáná ri̱, ta ni tóni̱ ri̱ ko̱ ní ña̱ni taan na̱ ni ndáꞌa̱ ná. Ndidaá na̱ yóꞌo ni̱ na̱taki, ta ni̱ niꞌi̱ ná ña̱ dándáki na xíꞌín Cristo iin mil toon kuia̱. Chi̱ na̱ yóꞌo kúú na̱ mií no̱ó ni̱ na̱taki. Tído dao ka̱ na̱ kúú ndi̱i, o̱ nátaki taꞌon na nda̱ ná xi̱nko̱o iin mil kuia̱. Ndikáꞌán ví na̱ nataki mií no̱ó, ta kakuu taꞌani na na̱ ii̱, dá chi̱ o̱ ko̱ní taꞌon na kuu na̱ taꞌándá kúú uu̱. Diꞌa niꞌi̱ táꞌi̱ ná kakuu na duti̱ mií Ndios xíꞌín duti̱ Cristo, ta dándáki na xíꞌín ná iin mil toon kuia̱.
Diꞌa koo tá dákána Ndios ti̱míꞌá nda̱ ma̱á ini ta̱ñoꞌo̱ noo̱ kéi̱ ita̱ ñóꞌo̱ xíꞌín azufre
Tá ná xi̱nko̱o iin mil toon kuia̱ ñoó, dá ví ndaxi̱ ti̱míꞌá yái̱ ko̱nó noo̱ ndadi niꞌini rí. Dá ví keta rí kanoo rí dándaꞌí ri̱ na̱ ndéi ndidaá nación ñóꞌo ndin komi̱ xoo tachi̱ no̱ñóꞌo̱. Nda̱ noo̱ kúú kuendá Gog xíꞌín nda̱ noo̱ kúú kuendá Magog kanoo rí dándaꞌí ri̱ ña̱yuu, dá nditútí rí na̱, dá koꞌo̱n na̱ xíꞌín rí na̱á ri̱ xíꞌín ña̱yuu Ndios. Táto̱ꞌon kuaꞌa̱ kúú ño̱tí ndéi yuꞌú ta̱ñoꞌo̱, ki̱ꞌo dión ví kuaꞌa̱ kakuu ña̱yuu nditútí rí. Chi̱ ni̱ kii na iin rá iin xoo ñayuú, nda̱ noo̱ xíká cháá ka̱, dá kao̱ noo na ñoo noo̱ ndéi tuꞌu ña̱yuu Ndios, noo̱ kúú ñoo mani̱ noo̱ Ndios. Tído dákóon Ndios ñoꞌó kéi̱ ita̱ sata̱ ná, dá naá ndíꞌi na. 10 Ta ti̱míꞌá, kirí ni̱ da̱ndaꞌí ña̱yuu ñoó, dákána ñaá Ndios koꞌo̱n ri̱ nda̱ ma̱á ini ta̱ñoꞌo̱ noo̱ sáꞌano ita̱ ñóꞌo̱ xíꞌín azufre, noo̱ nákaa̱ kíti̱ chi̱káꞌano ñoó xíꞌín profeta to̱ꞌón ñoó. Ta daá kuití ndoꞌo naní nío̱ ri̱ nduú ñoó xíꞌín profeta ñoó.
Ió Ndios iin téi̱ ku̱xí, ta kéyíko̱ na̱ sa̱ꞌá ña̱yuu
11 Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ iin téi̱ ku̱xí káꞌano, ta ni̱ xini taꞌanii na̱ ió dándáki ñoó. Ta ni̱ naá no̱ñóꞌo̱ xíꞌín induú no̱ó na̱ ió ñoó, ta ni iin tóꞌón taꞌon xíán ko̱ ní nátu̱u ka̱a̱n. 12 Dá ni̱ xinii̱ ndíta ndidaá na̱ ni̱ xiꞌi̱, na̱ ndáya̱ꞌi xíꞌín na̱ ko̱ ndáya̱ꞌi noo̱ Ndios. Dá ví ni̱ nono̱ ndidaá libro ñoó. Ta ni̱ nono̱ taꞌani iin ka̱ libro, ta ña̱ yóꞌo kúú libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná. Dá ví ni̱ keyíko̱ saꞌa̱ iin rá iin na̱ ni̱ xiꞌi̱ ñoó táto̱ꞌon káa rá ió ña̱ kándodó noo̱ dao ka̱ libro ñoó, chi̱ ni̱ keyíko̱ na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na. 13 Ta ni̱ na̱ki̱ꞌo ta̱ñoꞌo̱ ndidaá ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱ ñóꞌo noo̱ ra̱. Ta ni̱ na̱ki̱ꞌo taꞌani ña̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá xíꞌi̱ na̱, ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌán. Ta ni̱ na̱ki̱ꞌo taꞌani yái̱ ndi̱i ndidaá ndi̱i ñóꞌo inia̱n. Dá ví ni̱ keyíko̱ saꞌa̱ iin rá iin na táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa rá ió ña̱ꞌa ni̱ kee na. 14 Ta ña̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá xíꞌi̱ na̱, xíꞌín yái̱ ndi̱i ni̱ sata Ndios ña̱ kuaꞌa̱n ini ta̱kui̱í kúú ñoꞌó ita̱. Ña̱ yóꞌo dándáki ña̱ kuu ña̱yuu ñoó taꞌándá kúú uu̱. 15 Táꞌa̱n na̱ ko̱ kándodó kuu̱ noo̱ libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ñoó, no̱ón kúú na̱ ni̱ da̱kána Ndios ini ta̱kui̱í kúú ñoꞌó ita̱.