21
Kava̱ꞌa Ndios iin no̱ñóꞌo̱ sa̱á xíꞌín induú sa̱á
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ iin induú sa̱á xíꞌín iin no̱ñóꞌo̱ sa̱á, dá chi̱ induú mií no̱ó xíꞌín no̱ñóꞌo̱ mií no̱ó ni̱ ya̱ꞌa vaan kuaꞌa̱n, ta ko̱ó ka̱ va ta̱ñoꞌo̱ nákaa̱. Dá ni̱ xini mií yuꞌu̱, Juan, ña̱ kúú ñoo Jerusalén sa̱á, ña̱ kúú ñoo ii̱. Ta ni̱ xinii̱ ko̱nooan ve̱i ña nda̱ induú ni̱ kee mií Ndios, ta luu ni̱ kenduua̱n miíán táto̱ꞌon kée iin ñáꞌa̱ ni̱ kenduu mií ve̱i natiin yíi̱a̱n. Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi ni̱ ka̱yuꞌú iin na nda̱ induú, ta kaá na̱:
―Kande̱ꞌé, ña̱ xaa̱n kúú veꞌe ño̱ꞌo Ndios, ta viti íian noo̱ ndéi ña̱yuu na̱, dá chi̱ koo na xíꞌín ña̱yuu na̱, ta kakuu na na̱ ñoo mií Ndios, ta kanoo mií Ndios tein na, ta kakuu na Ndios noo̱ ná. Ta dánayaa Ndios ndírnoo̱ ña̱yuu na̱. Ta o̱ ku̱ú ka̱ na̱, ta ni o̱ kúndaꞌí ka̱ ini na̱, ta o̱ kuáki ka̱ na̱, ta o̱ ndóꞌo ka̱ nío̱ ná, dá chi̱ ndidaá ña̱ꞌa sa̱ ndoꞌo na tá sata̱ ni̱ ke̱xoo vaan.
Dá ni̱ kaa na̱ ió dándáki noo̱ téi̱ ñoó:
―Kande̱ꞌé ndó, yuꞌu̱ kúú na̱ ndésa̱á ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa.
Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín yuꞌu̱:
―Taa ndidaá ña̱ yóꞌo, dá chi̱ ndinoꞌo ña̱ ndaa̱ kía̱n káꞌi̱n, ta miía̱n ndaa̱ kooan.
Ta ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín yuꞌu̱:
―Sa̱ ni̱ kuu va viti. Yuꞌu̱ kúú to̱ꞌon mií no̱ó xíꞌín to̱ꞌon noo̱ ndíꞌi, ta kúúí na̱ míí saꞌa̱ xíꞌín na̱ noo̱ ndíꞌi. Tá ió iin káa na̱ íchi̱ ini, nakíi̱ na̱ no̱ó yuꞌu̱, dá ki̱ꞌo oon yuꞌu̱ ta̱kui̱í kána ndita koꞌo na, kirá xíꞌo ña̱ kataki chíchí ná. Ta ndi ndáa na̱ ni̱ ka̱ndeé ni̱ xi̱nkuei, no̱ón kúú na̱ natiin ndidaá táꞌa̱n ña̱ va̱ꞌa no̱ó yuꞌu̱, dá chi̱ yuꞌu̱ kakuu Ndios noo̱ ná, ta mií ná kakuu de̱ꞌe no̱ó yuꞌu̱. Tído ña̱yuu ko̱ ndéé iní, xíꞌín na̱ ko̱ kándísa yuꞌu̱, xíꞌín na̱ kée ña̱ kaꞌan noo̱, xíꞌín na̱ saꞌání ndi̱i, xíꞌín na̱ kée kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o yíi̱ ná, xíꞌín na̱ ta̱dí, xíꞌín na̱ ndáño̱ꞌo yoko̱ xíꞌín ndidaá na̱ to̱ꞌón, no̱ón kúú na̱ ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ ña̱ kañoꞌo na ini ta̱kui̱í kúú ñoꞌó ita̱ xíꞌín azufre. Ña̱ yóꞌo dándáki ña̱ kuu na̱ taꞌándá kúú uu̱ ―kaá Ndios.
Kava̱ꞌa Ndios iin ñoo Jerusalén sa̱á
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kixi iin ángel nákaa̱ tein ndin usa̱ ángel ni̱ sa̱ neꞌe ndin usa̱ copa ni̱ chití ni̱ sa̱ ñoꞌo ta̱ndóꞌó sa̱ ni̱ ya̱ꞌa ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Nakíi̱ chí yóꞌo diꞌa, dá koꞌi̱n dánaꞌi̱ noo̱o̱n na̱ koꞌo̱n tandaꞌa̱, na̱ kakuu ñadiꞌí na̱ kúú léko ñoó.
10 Dá ndáka na̱ kúú Espíritu Ndios yuꞌu̱ ni̱ saꞌa̱n na̱ dini̱ iin yúku̱ káꞌano dikó íin ñoó, dá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin ñoo káꞌano nda̱ꞌo noo̱í, ta ñoo ñoó kúú ñoo ii̱, ña̱ kúú ñoo Jerusalén, ña̱ kía̱n ko̱noo ve̱i nda̱ induú ni̱ kee Ndios. 11 Ta ndato oon ví náyeꞌe̱ ndaa ñoo ñoó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato náyeꞌe̱ ndaa mií Ndios. Ta nádío̱n ña̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo nádío̱n yuu̱ ndato xíxi dío̱n, ta ndéꞌán táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé yuu̱ naní jaspe, chi̱ yéꞌa̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo yéꞌe̱ yuu̱ ta̱tá. 12 Ta ndíka̱ nda̱ꞌo náo̱ ni̱ kao̱ noo ñoo ñoó, ta dikó nda̱ꞌo ña, ta uxi̱ uu̱ kúú yéꞌán, ta ndíta iin iin ángel yéꞌán, ta iin rá iin yéꞌán ñoó tándaa iin rá iin kuu̱ ndin uxi̱ uu̱ de̱ꞌe ta̱a naní Israel. 13 Ta chí xoo noo̱ xínko̱o ndi̱ndii ñóꞌo oni̱ yéꞌán, ta chí xoo norte ñóꞌo taꞌani oni̱ yéꞌán, ta chí xoo sur ñóꞌo taꞌani oni̱ yéꞌán, ta chí xoo noo̱ sá nóo ndi̱ndii ñóꞌo taꞌani oni̱ yéꞌán. 14 Ta uxi̱ uu̱ kúú yuu̱ saꞌa̱ náo̱ ñoo ñoó, ta iin rá iin yuu̱ saꞌa̱ náo̱ ñoó tándaa iin iin kuu̱ na̱ kúú apóstol, na̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín na̱ kúú léko.
15 Ta néꞌe ángel ñoó iin vara oro, dá chiki̱ꞌó na̱ ñoo ñoó, xíꞌín yéꞌán xíꞌín náo̱ ñá. 16 Ta komi̱ xoo kúú ñoo ñoó, ta ña̱ ndíka̱a̱n xíꞌín ña̱ káni̱án, iin nóó vá ndáaan. Dá ni̱ chi̱ki̱ꞌó na̱ ñá xíꞌín vara oro ñoó, ta uu̱ mil komi̱ ciento kilómetro kúú ña̱ káni̱án, ta uu̱ mil komi̱ ciento kilómetro kúú ña̱ di̱kóa̱n, ta uu̱ mil komi̱ ciento kilómetro kúú ña̱ ndíka̱a̱n. 17 Ta ni̱ chi̱ki̱ꞌó na̱ náo̱ ñá, ta kíán oni̱ diko uxi̱ komi̱ metro táto̱ꞌon ki̱ꞌo chíki̱ꞌó ña̱yuu, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱ki̱ꞌó ñaá ángel ñoó. 18 Ta yuu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa náo̱ ñoó kúú yuu̱ naní jaspe. Tído mií ñoo ñoó ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín oro ndinoꞌo, ta dío̱n ña̱ táto̱ꞌon ndato dío̱n yuu̱ ta̱tá. 19 Ta yuu̱ saꞌa̱ náo̱ ñoó ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ luu ndáa, ta yuu̱ saꞌa̱ náo̱ mií no̱ó ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní jaspe, ta ña̱ kúú uu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní zafiro, ta ña̱ kúú oni̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní ágata, ta ña̱ kúú komi̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní esmeralda, 20 ta ña̱ kúú oꞌo̱n ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní ónice, ta ña̱ kúú iño̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní cornalina, ta ña̱ kúú usa̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní crisólito, ta ña̱ kúú ona̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní berilo, ta ña̱ kúú ii̱n ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní topacio, ta ña̱ kúú uxi̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní crisopraso, ta ña̱ kúú uxi̱ iin ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní jacinto, ta ña̱ kúú uxi̱ uu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱ naní amatista. 21 Ta uxi̱ uu̱ yéꞌé ñoó ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín uxi̱ uu̱ perla, sa̱ꞌá ño̱ó iin rá iin yéꞌé ñoó kúú iin perla. Ta keí oro kúú keí ñóꞌo ñoo ñoó, ta yéꞌa̱n táto̱ꞌon yéꞌe̱ yuu̱ ta̱tá.
22 Ta ni iin tóꞌón veꞌe ño̱ꞌo ko̱ ní xiníi̱ íin ñoo ñoó, dá chi̱ satoꞌo yo̱ Ndios, na̱ kándéé kée ndidaá ña̱ꞌa, no̱ón vá kúú veꞌe ño̱ꞌo ió ñoo ñoó, xíꞌín na̱ kúú léko. 23 Ta ko̱ xínñóꞌó taꞌon ñoo ñoó ndi̱ndii, ni yoo̱, dá katoo̱n, dá chi̱ mií vá Ndios dáyeꞌe̱ sa̱ꞌá ña̱ ndato téí na̱, ta mií léko ñoó kúú ñóꞌo̱ dátoo̱n iin níí ñoo ñoó. 24 Ta ña̱yuu ni̱ ka̱ki ndéi iin rá iin nación kanoo noo̱ náyeꞌe̱ ndaa ñoo ñoó, ta ndidaá táꞌa̱n ña̱ kui̱ká xíꞌín ña̱ñóꞌó naki̱ꞌo ta̱ sa̱ kuu rey no̱ñóꞌo̱ yóꞌo noo̱ ñoo ñoó. 25 Ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ nda̱dí yéꞌán, dá chi̱ ni iin kuu̱ ka̱ o̱ kuaá ñoó. 26 Ta kaneꞌe na ndidaá ña̱ kui̱ká xíꞌín ña̱ñóꞌó ni̱ sa̱ komí iin rá iin nación koꞌo̱n na̱ naki̱ꞌo naa̱n noo̱ ñoo ñoó. 27 Ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ yakó o̱ kúu ku̱ꞌu ñoo ñoó, ni na̱ kée ña̱ kini, ni na̱ to̱ꞌón. Sa̱va̱ꞌa na̱ kataki chíchí kándodó kuu̱ noo̱ libro na̱ kúú léko, no̱ón vá kúú na̱ kuu ndu̱ꞌu ñoo ñoó.