22
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ da̱náꞌa̱ ángel ñoó iin yu̱ta ndato nda̱ꞌo noo̱í. Ta yu̱ta ñoó xíka ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki yo̱, ta ndato yéꞌe̱ ra̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo yéꞌe̱ yuu̱ ta̱tá. Ta ta̱kui̱í yóꞌo kána mií ti̱xi téi̱ noo̱ ió Ndios dándáki na xíꞌín na̱ kúú léko. Ta me̱ꞌí keí nákaa̱ mií ñoo ñoó nákaa̱ yu̱ta ñoó. Ta ndíta yíto̱ ndin nduú xoo yuꞌú yu̱ta ñoó, ta yíto̱ ñoó xíꞌo ña̱ kataki yo̱. Ta iin rá iin yoo̱ xíꞌo rá kui̱ꞌi, chi̱ uxi̱ uu̱ taꞌándá xíꞌo rá kui̱ꞌi noo̱ kuía̱. Ta ndáꞌa̱ yíto̱ ñoó kúú tata̱ nduva̱ꞌa ña̱yuu ndéi iin rá iin nación. Ta ni iin ka̱ chiꞌan o̱ kóo no̱ó ña̱yuu kandei ñoó. Ta ñoó kuiin téi̱ noo̱ koo Ndios dándáki na xíꞌín na̱ kúú léko, ta koni kuáchí ña̱yuu na̱ noo̱ ná. Ta koni túu na noo̱ Ndios, ta kandaꞌa̱ kuu̱ mií Ndios taan na̱. Ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kuaá ñoo ñoó. Ta ni o̱ kónñóꞌó ka̱ na̱ ni iin tóꞌón ñóꞌo̱ katoo̱n noo̱ ná, ni ndi̱ndii, dá chi̱ mií vá Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, katoo̱n noo̱ ná. Ta daá dándáki kuií Ndios.
Sa̱ kuyati va ña̱ nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱
Dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌíín:
―Ña̱ ndaa̱ kúú to̱ꞌon yóꞌo, ta miía̱n ndaa̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó satoꞌo yo̱ Ndios, na̱ kúú Ndios xíꞌo ña̱ kándaa̱ ini na̱ kúú profeta na̱ saꞌa̱ ndí ki̱án koo, no̱ón kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá iin ángel kéchóon noo̱ ná noo̱ yo̱ꞌó, dá dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu mií ná saꞌa̱ ndidaá ña̱ yati ve̱i koo, ña̱ kúú ña̱ kánian koo.
―Kanaꞌón ña̱ sa̱ yati ñóꞌó vá kasaa̱i̱ ―kaá Jesús.
Ndikáꞌán ví na̱ néꞌe va̱ꞌa ndidaá to̱ꞌon nákani libro yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ ve̱i koo.
Ta mií yuꞌu̱, Juan, kúú na̱ ni̱ seídóꞌo ndidaá ña̱ yóꞌo, ta ni̱ xinii̱ xíꞌín noo̱í ña̱. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ seídóꞌi ña̱, ta ni̱ xinii̱ ñá, dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíí kuaꞌi̱n kandaño̱ꞌi ángel, na̱ ni̱ dánaꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo noo̱í. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―Ko̱ó, ná dáꞌa ni keeón dión, dá chi̱ iin na̱ xínkuáchí dáó xíꞌón kúú yuꞌu̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée dao ka̱ ñano̱n, na̱ kúú profeta, xíꞌín to̱ꞌon kée na̱ ndíta toon xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ libro yóꞌo. Kuaꞌán kandaño̱ꞌo iin tóꞌón dini̱ mií Ndios.
10 Ta ni̱ kaa taꞌani na xíꞌíín:
―Ná dáꞌa ni kado̱n libro yóꞌo xíꞌín sello, dá chi̱ sa̱ yati ñóꞌó vá ve̱i koo ña̱ kásto̱ꞌan saꞌa̱. 11 Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ ko̱ kúú ña̱yuu ndaa̱, ta ki̱ꞌo dión ná kakuu ii̱ vá ná. Ta na̱ kúú ña̱yuu kíni, ná kee ii̱ vá ná ña̱ kini. Ta na̱ kéndaa̱, ná kendaa̱ ii̱ vá ná. Ta na̱ ió vii noo̱ Ndios, ná koo vii ii̱ vá ná.
12 ―¡Kanaꞌón ña̱ sa̱ yati ñóꞌó vá kasaa̱i̱! Ta chiya̱ꞌavii iin rá iin ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa choon ni̱ kee na. 13 Yuꞌu̱ kúú to̱ꞌon mií no̱ó xíꞌín to̱ꞌon noo̱ ndíꞌi, ta kúúí na̱ míí saꞌa̱ xíꞌín na̱ noo̱ ndíꞌi. Yuꞌu̱ kúú na̱ míí no̱ó, ta yuꞌu̱ kúú na̱ noo̱ ndíꞌi ―kaá Jesús.
14 Ndikáꞌán ví na̱ ni̱ da̱ndóo dáꞌo̱n ndíxi na, dá chi̱ ió íchi̱ ná ña̱ kía̱n keí ná kui̱ꞌi kána noo̱ yíto̱, kirá xíꞌo ña̱ kataki yo̱. Ta ió taꞌani íchi̱ ná ku̱ꞌu na iin rá iin yéꞌé ñoo ñoó. 15 Tído sata̱ véꞌe va kando̱o ti̱na, xíꞌín na̱ ta̱dí, xíꞌín na̱ kée kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o yíi̱ ná, xíꞌín na̱ saꞌání ndi̱i, xíꞌín na̱ ndáño̱ꞌo yoko̱, xíꞌín ndidaá na̱ kátoó dándaꞌí dao ka̱ ña̱yuu.
16 ―Mií yuꞌu̱, Jesús, kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá iin ángel kéchóon noo̱í, dá ki̱ꞌo ndaa̱ na̱ kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo noo̱ ndidaá na̱ kúú kuendá miíí. Yuꞌu̱ kúú na̱ ni̱ kii tein na̱ veꞌe rey David, ta yuꞌu̱ kúú ti̱ñoo̱ ndato xínko̱o tá kuaꞌa̱n tu̱u ―kaá na̱.
17 Ta kaá na̱ kúú Espíritu Ndios:
―Nakíi̱.
Ta kaá taꞌani yó, na̱ kúú ñadiꞌí Jesús:
―Nakíi̱ ní.
Ta ndoꞌó, na̱ seídóꞌo to̱ꞌon yóꞌo, kaa taꞌani ndó:
―Nakíi̱ ní.
Ta ndoꞌó, na̱ íchi̱ ini, nakíi̱ ndo̱. Ta ndi ndáa ndó káꞌán koꞌo ta̱kui̱í, dá kía̱n koꞌo oon ndó ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki yo̱.
18 Sa̱ kásto̱ꞌin xíꞌín ndidaá táꞌa̱n na̱ seídóꞌo to̱ꞌon tándaa noo̱ libro yóꞌo, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndí ki̱án koo chí noo̱, ña̱ tá ni̱ chi̱ndaa̱ noo̱ ná ni̱ chi̱kodó ná cháá ka̱ to̱ꞌon noo̱ tuti yóꞌo, dá kía̱n tandaꞌá Ndios ndidaá táꞌa̱n kueꞌe̱ kiian noo̱ ná, ña̱ kía̱n káꞌa̱n libro yóꞌo saꞌa̱. 19 Ta tá ni̱ chi̱ndaa̱ noo̱ ná ni̱ di̱tá ná dao to̱ꞌon tándaa noo̱ libro yóꞌo, ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌá ña̱ ve̱i koo, dá kía̱n koꞌo̱n taꞌani Ndios di̱tá ná kuu̱ ná, ña̱ kánóo noo̱ libro noo̱ kándodó kuu̱ na̱ kataki chíchí, ta o̱ kónó ná ña̱ kandei na ñoo ii̱ ñoó, ña̱ káꞌa̱n libro yóꞌo saꞌa̱.
20 Mií na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ña̱ yóꞌo kúú na̱ kaá diꞌa:
―Miía̱n ndaa̱ kuiti yachi̱ va kasaa̱i̱.
¡Dión ná koo! ¡Nakíi̱ ní, Jesús, mií ní na̱ kúú satoꞌo ndu̱!
21 Ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌín iin rá iin ndó. Dión ná koo.