2
Pøn ña̱nkyꞌɨxpøjkɨdɨp ja ta̱a̱yꞌa̱jtɨn
Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn Israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌejtmɨdɨ pøn ñadyijyɨ nañɨka̱jpxɨdɨp ja Dios kyugajpxy; nayɨdeꞌen meets ɨdøꞌøn wɨna̱a̱gɨn xnɨta̱a̱yɨbyajtmɨdɨt ja Dios yjaꞌ, pøn ɨdøꞌøn køꞌøm tꞌejxma̱ꞌtnɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm midi tø yiknɨtsøꞌøgyɨdɨ; køꞌøm ɨdøꞌøn ja myøjꞌayoꞌon wyɨnaty tsojk tꞌɨxa̱ꞌa̱dɨ. Namay ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy ja tpabøktɨt ja yꞌaxøøkpɨ tsɨna̱a̱ꞌyɨn, jøts jaꞌagøjxptɨ wenk yiknɨmadya̱ꞌa̱kt ja Dios kyajpxy midi yiknɨtsoojkp. Kuts ja meeñ ja tꞌa̱mɨdɨt tjotpɨdɨt, jadeꞌen meets ɨdøꞌøn mwɨgaadsɨdɨt mwɨbøkɨdɨt, ku o tigati kajpxy mdawɨnda̱a̱yꞌa̱tɨdɨt meengyøjxp; ja̱ꞌa̱tp ɨdøꞌøn ja myøjꞌayoꞌon jaꞌadɨ, nɨti nɨtsoojkɨn, jabɨ jekyɨpxɨ døꞌøn tø yiktanɨbɨkta̱jkɨñɨdɨ ku jadeꞌen yja̱ttɨt.
Kaꞌap ja Dios tmaaꞌkxuujky ja yꞌa̱nkɨlɨstøjktɨ pøn kamɨmadoojɨyɨdɨ, jagam ɨdøꞌøn ja tnajtswojpɨyɨɨꞌñ ma̱ ayoda̱a̱jk jap, jøts jap kubeꞌets kugoots tsumy tꞌawejxtɨ ja tɨɨdyuꞌunɨn. Nɨkaꞌap nayɨdeꞌen ja Dios tmaakxuujkmɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn jekyɨp tsɨnaamyɨdøø ku ja Noé yjujkyꞌa̱jty. Ja kom tuujxɨ døꞌøn tyanɨgajx, jøts jadeꞌen tukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ñɨjaaꞌxnɨ ñɨgomnɨ, jøts jadeꞌen yꞌoꞌjkøjxtøø ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ. Jaꞌayɨ tyiknɨtsøøjky ja nɨwɨxujkpɨ ja̱a̱ꞌy jøts ja Noé pøn ja tɨɨchɨna̱a̱ꞌyɨn tnɨga̱jpx. Nayɨdeꞌen tyikutujkma̱a̱ jøts kyudɨgøꞌødyɨt ja ka̱jp midi txøøwꞌa̱jtøø Sodoma jøts Gomorra, jadeꞌen tyikudɨgøøy, nugo ja̱a̱m tyikta̱a̱ñ, jøts jadeꞌen tꞌejxpajtꞌa̱ttɨt ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikna̱xwa̱ndɨpnɨm. Yiknɨtsoojk neꞌegɨ ja Lot, pøn yꞌijty øyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp jøts pøn nayɨdeꞌen tjanchøꞌødyunja̱ꞌwɨdɨp ja yꞌaxøøk tsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ. Jabom jabom ɨdøꞌøn ja yꞌijty yjotmayꞌøøky ku tꞌixy tnɨja̱wɨ sa̱ jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy yjanchꞌadøꞌøtstøø. Jadeꞌents ɨdøꞌøn, ma̱a̱jyɨp ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jøts ja xpudøjkaꞌant ma̱ ja yigaappɨ yꞌaxøøkpɨ xmɨmajada̱ꞌa̱kwa̱ꞌa̱ñɨm wɨneꞌen adøm tø nadyamɨyojxnaꞌandɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ, jøts nayɨdeꞌen mya̱a̱ꞌmɨyɨ tyikꞌayoꞌomba̱a̱tt øy pøn tundɨgøøbyɨdɨ ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn myiñ kyɨda̱ꞌa̱ky.
10 Yikꞌayoꞌomba̱a̱tp ja Dios jaꞌadɨ døꞌøn pøn køꞌøm ja yꞌaxøøk tsojkɨn tpadundɨp jøts pøn ttekpyaꞌanꞌa̱jttɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyutujk. Namyɨkajxɨdɨp jaꞌ, a̱p tyimñayja̱wɨyɨdɨ; kaꞌ ñadyijyɨ tyimchøꞌøgɨdɨ jøts tkaꞌømyɨga̱jpxtɨ tkaꞌødyejtɨ ja kutujkꞌa̱jtɨn midi jap tsa̱jpjøtpy, 11 ya̱m ja a̱nkɨlɨstøjktɨ nɨti nɨsa̱ kyawa̱ꞌa̱ndɨ jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm wyɨngujkp, jawaanɨ møkts ja neꞌegɨdɨ ja kyutujk.
12 Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn jaꞌadɨ sa̱m ja jɨyujkɨndɨ, nɨti ja̱ꞌgyukɨn tkamøøtꞌa̱ttɨ, nugo ja yjujkyꞌa̱jtɨn yikjujkyꞌatyɨdɨ, jaꞌayɨ tꞌawejxꞌa̱ttɨ sa̱ ja myɨguꞌuk tma̱tstɨt uk yikma̱tstɨt køꞌøm, sa̱ ja oꞌjkɨn tɨgøꞌøyɨn tpa̱a̱ttɨt. Tum wɨmbet ja tmadoojɨdɨ ja Dios yjaꞌ. Kaꞌap ja tjagyapɨ ja madoogukɨn; tyimñayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌooktɨt sa̱m ja jɨyujktɨ nugo ña̱xtɨ, 13 kyuꞌayoꞌomba̱a̱dɨdɨp sa̱m ja myɨguꞌuk tø tyikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨ. Jotkujk ɨdøꞌøn ja tjanchꞌukja̱wɨdɨ ja yꞌøybɨ yjøjkchpɨ midi pojɨn na̱jxp; nugo døꞌøn ja chøꞌødyundɨ ku meets ja mxøduñ møøt, jøts ñadyijyɨ yjanchꞌukna̱nkyjotkujkꞌatyɨdɨ jøts meets ja jadeꞌen xpabøkt.
14 Kaꞌ ɨdøꞌøn ja tøꞌøxyøjk ja nugo tꞌejxtɨt, jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱ttɨp jøts tmøøtꞌa̱ttɨt; kaꞌ ɨdøꞌøn ja pøktyuꞌunɨn yjotnaxyɨdɨ. Ja wɨnꞌøøꞌnɨk jaꞌayɨ tyunkꞌa̱jttɨp jam ma̱ pøn ja yjanchja̱ꞌwɨn kyamøjkɨdɨnɨm; tukɨꞌɨyɨ tnɨwa̱ꞌa̱nwa̱ꞌa̱ngøjxtɨ ti jaty ja myɨguꞌuk yjaꞌa̱jttɨp; ja døꞌøn møk ayoꞌon ja Dios ttukpa̱a̱dɨdɨp. 15 Abiktyuuꞌ ɨdøꞌøn tø tpabøknɨdɨ ku ja tɨɨdyuuꞌ tø tꞌɨxma̱tstɨ. Waꞌ ɨdøꞌøn ja yꞌejxpajtɨn pyaduujnɨdɨp ja Beor mya̱jnk midi Balaam xyøøw, pøn ñadyijyɨ kya̱jpxna̱jx ja Dios yjaꞌ. Ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy, o døꞌøn ja tigati ttunwa̱a̱ñ, jøts jadeꞌen ja meeñjɨnga̱a̱p ta̱a̱gyøjxp tpa̱a̱ty, 16 kunɨm ɨdøꞌøn ja Dios tuꞌuk ja jachuꞌ tyika̱jpxt jøts ja pyøky yiktawɨndsøꞌøty jøts jadeꞌen ja kyujuunꞌa̱jtɨn tkaꞌukyikmajada̱knɨt.
17 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌdyɨ sa̱m tuꞌuk ja tøꞌøts nøømuꞌut nɨ tukxaꞌkx ja ñøø. Nayɨdeꞌen jaꞌadɨ, sa̱m ja poop yoots midi katuup, nugo pyojwɨdity; jap ɨdøꞌøn ja kyastigɨ agootstujpy tø yiktanɨbɨkta̱a̱jkɨñɨdɨ. 18 Jabɨ tum wenkxɨ ja myadya̱ꞌa̱ky jaꞌadɨ, tum ja katumbɨ kyajpxyꞌa̱jttɨp, jøts ja ja̱a̱ꞌy twɨnda̱a̱yꞌa̱ttɨ ku ja yꞌaxøøk wɨnma̱a̱ꞌñ ttukpadundɨ yam ja wyɨnaty na̱mnɨm tø tjaꞌukꞌɨxma̱jtsmɨdɨ jaꞌabɨ tsɨna̱a̱ꞌyɨn. 19 Ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn ja tyaguwa̱ꞌa̱nɨdɨp ma̱ øy sa̱ yꞌadøtsnɨdɨt. Tø ja køꞌøm tnɨmyɨwanja̱jtnɨdɨ jɨyujkɨn ja axøøkpɨ tsɨna̱a̱ꞌyɨn. Ku pøn nugo tyimyikmajada̱ꞌa̱ky yø yjadeꞌembɨ, janch amøñɨ døꞌøn ja tpaduñ øy yja̱wɨ sa̱ tmɨja̱jtnɨ. 20 Jawaanɨ møk ɨdøꞌøn ja ayoꞌon tpa̱a̱ttɨt pøn ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tø tꞌukpa̱a̱ty nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp, jøts jadɨgojk ja kyaꞌøyꞌa̱jtɨn tpadundøjkɨgyojmɨdɨ. 21 Neꞌegɨ øy jeexyɨp tpa̱a̱ty ku jeexyɨp tkanɨja̱wɨdɨ ja tɨɨchɨna̱a̱ꞌyɨn, jøts jadeꞌen jeexyɨp tkaꞌukꞌɨxwejtsnɨ ja Dios kyutujk midi øy midi wa̱ꞌa̱ts, midi wyɨnaty tø yꞌukyikmoꞌodɨ. 22 Jabɨ tøxɨ døꞌøn jaꞌ ayuujk tyɨy ku ja̱a̱ꞌy yꞌukwa̱ꞌa̱ñ ku ja uk ja yꞌɨɨch jadɨgojk tnɨwɨmbity, jøts ku ja kuch midi na̱mdseepnɨm jɨts ja jadɨgojk nay jaayɨ ja moꞌonts tseemujkojmɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn yø ndejɨnt yøꞌøbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ.