3
Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent jadɨgojk
Meets mɨguꞌuktøjktɨ, ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn myɨmajtsk nøky midi mee ndanɨja̱ꞌa̱yɨp. Nayɨdeꞌents meets ɨxya̱m ndanɨjayɨ sa̱m jawyeen, jøts ku meets xꞌejxka̱pt ja tɨɨwyɨnma̱a̱ꞌñ midi nga̱jpxpatpy. Jadeꞌen ø nwa̱ꞌa̱ñ ku meets xja̱ꞌmyatst ja Dios kyugajpxy sa̱ ja yꞌayuujk tyikwa̱a̱ñ pøn ja Dios tø ñadyamɨyøxyɨdɨ, jøts nayɨdeꞌen xja̱ꞌmyajtsmɨdɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyutujk pøn yiknɨtsoojkp, sa̱m øøts tø nnɨgajpxy pøn ja kyudanaabyɨꞌa̱jttɨp.
Jawyeen ɨdøꞌøn tyimbya̱a̱tꞌatyɨ meets xnɨja̱wɨt ya̱ꞌa̱t: ku wyɨnaty myenɨ kyɨda̱knɨ ja tɨɨdyuꞌunɨn, wɨnets ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy kyaxøꞌøktɨt midi tyaxeꞌektɨp tukɨꞌɨyɨ ja Dios yjaꞌ, jøts nugo tnɨdsøønɨdɨt midi axøøk wyɨnma̱a̱ꞌnjyøtpy myøøtꞌa̱jttɨp, jøts yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨt: “¿Sa̱mts ɨdøꞌøn ja Cristo yꞌayuujk tø yja̱jtnɨ kuts ɨdøꞌøn ja tijy wyɨmbett jadɨgojk? ¿Wɨndemnɨmts ɨdøꞌøn ja yja̱tt? Jabɨ nɨtits kyamiñ kyaja̱ꞌa̱ty, jadeꞌeñɨm yꞌity sa̱yɨm ja nꞌa̱pteety tyikna̱xtøø.” Kyaja̱ꞌmyajtstɨp ɨdøꞌøn yøꞌ ku na̱xwiiꞌñɨt kawɨna̱a̱k ojk tø yjadɨgach, jabɨ wɨndiꞌixyɨpxɨ ja tsa̱jp ejtnɨ jøts ja na̱a̱jx pyɨdsɨɨmñɨm nøøjøtpy, Dios Teety yꞌanaꞌamɨngøjxp. Kyaja̱ꞌmyajtstɨp ɨdøꞌøn nayɨdeꞌen ku ja Dios kawɨna̱a̱k xøøw anaduuꞌ tkejxy, jøts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jadeꞌen kyudɨgøøgyøxtøø. Yꞌawixyꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn yøꞌ, jawaanɨ møj ja ayoꞌon midi wyɨnaty memp sa̱m ja køꞌøm tø ttanɨbɨkta̱jkɨñɨ ku tnajtskaxɨt ja jønyow. Jaꞌabɨ jøøn ɨdøꞌøn yiktøøyɨdɨp ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn ña̱xy.
Mnɨja̱ꞌwɨp meets nayɨdeꞌen ku kaꞌap ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja xøøw ja jumøjt tmøjpɨkta̱ꞌa̱ky, jadeꞌen ja tꞌixy ja tuꞌukpɨ xøøw sa̱m ja tukmilbɨ jumøjt. Kidi meets mwɨnmay sa̱m wɨna̱a̱gɨn wya̱ꞌa̱ndɨ ku ja nugo tya̱a̱ꞌnɨ ku kyamiñ jadɨgojk sa̱m ja kyajpxy tø tpɨkta̱ꞌa̱ky, møk ɨdøꞌøn tyuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn ja tyikmajada̱ꞌa̱ky jøts ja jadɨneꞌen xmaaꞌkxujkyɨm. Jaꞌ chøjkpy jøts kaꞌap pøn nugo wyɨndɨgøꞌøty jøts ja ndsɨna̱a̱ꞌyɨn nyiktɨga̱jtsɨnt.
10 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jotkumonɨ ja tyɨɨdyuꞌunɨn tmøøtja̱ꞌa̱tt, jadeꞌen sa̱m maaꞌtspaꞌan adsuꞌjkyɨ koots myiñ ya̱m nɨti kyayikjøpꞌixy. Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱ꞌa̱tt jadeꞌen, wɨnets ɨdøꞌøn tsa̱jp pyømemgaꞌakt ku ja kyudɨgøꞌøyɨn tø myenɨ. Wɨnets tyøøbyøjkøxnɨdɨt tukꞌojkyɨ ja tøøꞌkxpɨ tsama̱mbɨ midi jam tsa̱jpwemp, jøts yø na̱xwiiꞌñɨt tukɨꞌɨyɨ tyɨgøøñɨt jønyow agujkpy.
11 Jabɨ jadeꞌenxɨ døꞌøn ja ayoꞌon ña̱xkɨda̱ꞌa̱kt ya̱ na̱xwiiñ, ¡jadits adøm ɨdøꞌøn nganadyamɨyojxaꞌant ja Dios! 12 Yikyɨɨjyɨdɨ ja mxøøw ja mjumøjt jøts ja yjaꞌ xyikmayɨdɨt, jøts jadeꞌen chojkɨt ja xøøw ja jumøjt ku wyɨnaty kyudɨgøøgyixy jønyow agujkp tukɨꞌɨyɨ midi jam tsa̱jpwemp jøts ya̱ na̱xwiiñ; 13 jaꞌats ɨdøꞌøn adøm nꞌawejxɨndɨp ja jembyɨ tsa̱jp ja jembyɨ na̱a̱jx midi ja Dios tø tnɨꞌadsowɨ køꞌøm, ma̱ døꞌøn nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy ja yꞌøybɨ ja tyɨɨbyɨ ttuꞌundɨt.
14 Paty meets mɨguꞌuktøjktɨ, ku ya̱ꞌa̱t xjøpꞌijxyꞌa̱ttɨt, tum jaꞌ meets mduꞌump midi ja Dios chøjkpy, tsoktɨ ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn, nɨxem nɨya̱m mnamyayɨdɨ jøts jadeꞌen ja Dios mba̱a̱dɨyɨdɨt nɨti pøky nɨti kadyeey. 15 Ja̱ꞌgyukɨdɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tsojk kyamiñ, paty ɨdøꞌøn ja ttuñ jøts nyikmøjaꞌant nyikmayaꞌant ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn, ja tyuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yiknɨgaxɨꞌkpy. Nayɨdeꞌen meets ɨdøꞌøn tø mdanɨja̱ꞌa̱yɨmɨdɨ yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌyɨn ja Pablo, adøm nmɨguꞌuk, ku tyiktuñ ja ja̱ꞌgyukɨn midi ja Dios tø myøꞌøyɨ. 16 Tum ya̱ꞌa̱tpɨ ɨxpøjkɨn ɨdøꞌøn kya̱jpxꞌijtpy ma̱ ja nøky ja ja̱a̱ꞌy ttanɨjayɨ, øy ɨdøꞌøn ja muum tsep ku nja̱ꞌgyukɨwya̱ꞌa̱nɨnt, jaa døꞌøn ja kaja̱ꞌgyukɨbɨdɨ, jøts pøn ja yjanchja̱ꞌwɨn kamøkta̱ktɨpnɨm tum wenk ɨdøꞌøn ja ɨxpøjkɨn ja tjuuttɨ, kaꞌap jadeꞌen ja Pablo yjawa̱ꞌa̱ñ ñøkyjøtpy. Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja ttumɨdɨ tukɨꞌɨyɨ ja Dios kyajpxy kyøꞌømgudɨgøꞌøyɨngøjxptɨ.
17 Paty mee mɨguꞌuktøjktɨ, jabɨ mnɨja̱ꞌwɨñɨdɨpxɨ meets ya̱ꞌa̱t tukɨꞌɨyɨ. Nayꞌejxꞌetɨdɨ jøts kaꞌ xpabøktɨt sa̱ yøꞌ ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ, ku ta̱a̱gyøjxp myikpøjkɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja mjanchja̱ꞌwɨn. 18 Neꞌegɨ jaꞌ pawɨnmaydɨ sa̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ja tyɨyꞌa̱jtɨn xnɨja̱ꞌwɨyɨdɨ. Yikmøjɨdɨ ja tsojkɨn ja paꞌayoꞌowɨn midi ja yiknɨtsokpɨ tø xmøꞌøyɨm, pøn ja yꞌøyꞌa̱jtɨn myøjꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp ejtp. Jadeꞌents ɨdøꞌøn yja̱tt.