Carta Cha Xihna Ri Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ñáyɨvɨ Ñuu Corinto Cha Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu tyaá ra Pablo noo tutu chi ñáyɨvɨ ñuu Corinto cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Pablo, nacana̱ Nyoo chii vatyi cuñí ra cha cuvi noo apóstol ra Jesucristo, o cuñí chi catyí vatyi tachi ra chii nacaque tyiño ra. Yuhu chihin ra Sóstenes yañi yo saquichí ndi noo carta ihya chi ndo cha nyicú ndo vehe ñuhu cuenda Nyoo cha nyaá ñuu Corinto. Ñáyɨvɨ chi Nyoo cuví ndo vityin, cha cuenda cha ndu ɨɨ̱n ri ndo chihin ra Cristo Jesús. Nyoo nacana̱ ra chi ndo vatyi nanduvi ndo noo ñáyɨvɨ vaha cuenda ra, chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha sacahnú chi Sutu Mañi yo Jesucristo tandɨhɨ ri ityi. Vatyi cuví ra Nyoo cuenda ñu ta cuenda maa yo ñandɨhɨ. Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo na nasoco ra chi ndo, ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo.
Yoso caa nasocó Nyoo chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra
Tyicuan ri nacuhvé tyahvi nyoo chi Nyoo cha catyi maa ndo, vatyi chaha̱ ra cha vaha chi ndo cuenda ra Cristo Jesús. Ta cha ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Cristo, Nyoo chahá ra tunyee iñi ra chi ndo tacuhva cuvi cahán ndo tuhun ra. Ta chahá ra cha chiñi tuñi vaha chi ndo. Ta tandɨhɨ cha catyi̱ chi ndo, tuhun ra Cristo, cuahán chino cava ñayɨvɨ̱ ndo vityin. Yucuan chaha ñahri cha cumañí chi ndo. Chahá Nyoo tandɨhɨ cha vaha chi ndo cha nɨ ri ca cha nyatú ndo quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo Jesucristo. Nyoo cusaha cuenda ra chi ndo nyacua nya naa ñayɨvɨ̱ tacuhva yori cuví catyi ñáá cha catyi chi ndo quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo Jesucristo. Nyoo tyicuan ri sacuví ra tari cuhva catyi ra. Ta maa ra cuví ra nacana̱ chi ndo tyi cu ɨɨn ri ndo chihin Sehe ra, ra Jesucristo, Sutu Mañi yo.
Tatu yɨhɨ́ yo cuenda Sutu Mañi yo, ña vaha cha cusɨɨn yo
10 Yañi, chiquén chi ndo chihin sɨvɨ Sutu Mañi yo Jesucristo, na ɨɨn ri cuvi ndo ta ma cusɨɨn ndo. Ta ɨɨn ri cuhva ca̱ca xiñi ndo. Ta ɨɨn ri tuhun quɨ̱hɨ iñi ndo. 11 Catyí chi ndo tyehe caa, yañi, tyi catyi̱ ñáyɨvɨ chi ra Cloé chii, vatyi iyó tɨsɨhɨ nu nyicú ndo. 12 Vatyi nyoho sɨɨn sɨɨn cuhva cahán ndo. Noo ndo catyí ndo: “Yuhu, cuenda ra Pablo yɨhí.” Inga ndo catyí ndo: “Yuhu, cuenda ra Apolos yɨhí.” Inga ndo catyí ndo: “Yuhu, cuenda ra Pedro yɨhí.” Inga ndo catyí ndo: “Yuhu cuenda ra Cristo yɨhí.” 13 ¿Atu tahvi̱ sava ra Cristo? ¿Atu chihi̱ yuhu ra Pablo nu cruzi cha catyi ndo? ¿Atu condutya̱ ndo chihin sɨvɨ yuhu? Ñima. 14 Tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi yuhu ña sacondutye̱ chi ni noo nyoho. Soco noo ri sacondutye̱ chi ra Crispo ri chihin ra Gayo ri. 15 Tyicuan caa ta ni noo ndo ta ma cuvi catyi ndo vatyi condutya̱ ndo chihin sɨvi. 16 Aan, ta suri sacondutya̱ tiqui chi ñáyɨvɨ chi ra Estéfanas. Soco ña nɨcohón iñi cha sacondutye chi inga ndo. 17 Vatyi ra Cristo ña tachi̱ ra chii tyi sacondutye. Soco tachi̱ ra tyiño chii vatyi cahin tuhun ra yoso caa sacacú ra chi yo. Soco ña cahín chihin cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya, coto catyi ñáyɨvɨ chii tyi ñahri yahvi nyaá cha chihi̱ ra Cristo cuenda cuatyi yo.
Vaha ca cha chiñi tuñi Nyoo ta ñima ca cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya
18 Tuhun cha chihi̱ ra Cristo nu cruzi cha catyi cuatyi yo, ñima ri tuhun cuví cuan cha cuenda chi ñáyɨvɨ cha cunaa nu cuví anyaya. Soco cha cuenda chi maa yo cha cuví yo ñáyɨvɨ cacú añima, tunyee iñi cha chahá Nyoo chi yo cuvi cuan. 19 Vatyi tyicuan caa tucu catyí maa tuhun Nyoo:
Cusanai cha chiñi tuñi ra cuñí maa tyi chitó xaan.
Ta cha chitó xaan ra chiñi tuñi cutave ɨɨn chiyo xiin, catyí Nyoo.
20 Ñahri tuhun cha chitó xaan ra chiñi tuñi, ta ra sacuaha, ta ra chitó xaan nacahan ñáá ndɨhɨ tuhun iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi cha chiñi tuñi cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, cha ñima ri tuhun nasaha̱ Nyoo chi cuan. 21 Nyoo chihin cha chiñi tuñi ra tyaá ra cuhva vatyi ma cuvi cohon nuu ñáyɨvɨ chi ra chihin cha chiñi tuñi cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, soco tyaá ra cuhva vatyi sacacú ra chi ñu chinó iñi tuhun cha cahan noo ñáyɨvɨ nuu ñu. Vasɨ ñima ri tuhun cuví tuhun cuan cha cuenda ñu cha ña ñohó nuu chi Nyoo.
22 Vatyi ñáyɨvɨ Israel cuñí ñu nyehe ñu milagru. Ta ñu Grecia maa maa ri maa cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya nanducú ñu. 23 Soco yoó sacotó yo tuhun ra Cristo, ra chihi̱ nu cruzi. Ta ñáyɨvɨ Israel cahán nuu ñu chiñí ñu tuhun ihya. Ta ñu cha ñima ñu Israel cuví, cuñí maa ñu tyi tuhun cha ñima ri tuhun cuví ihya. 24 Soco cha cuenda chi ñu nacana̱ Nyoo, an cuví ri ñu ñu Israel, o ñu Grecia, ra Cristo cuví tunyee iñi ta cha chiñi tuñi Nyoo. 25 Vatyi cuñí maa ñáyɨvɨ vatyi noo cha ñima ri tuhun cuví cha sacuvi̱ Nyoo. Soco chiñi tuñi xaan ca Nyoo ta ñima ca ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta cuñí maa ñayɨvɨ tyi ña ñihí fuerza Nyoo. Soco ican cuan cuví fuerza cha ñihi ca cha nuu fuerza tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 26 Yañi, cuñí chi coto ndo vatyi Nyoo nacana̱ ra chi ndo vasɨ maa ri ñáyɨvɨ soho cuví ndo, ta mañi ndo cuví ndo ñáyɨvɨ tyayɨɨ o ñáyɨvɨ chitó xaan cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya. 27 Soco Nyoo nacachi̱ vaha ra chi ñáyɨvɨ soho. Vatyi cuhvá ñu tɨcahan nuu chi ñu cuñí maa tyi chiñi tuñi xaan. Ta nacachi̱ vaha ra chi ñáyɨvɨ ñahri fuerza vatyi cuhva ñu tɨcahan nuu chi ñu cuñí maa tyi iyó xaan fuerza. 28 Nyoo nacachi̱ vaha ra chi ñáyɨvɨ ndahvi cha cuñí maa ñáyɨvɨ tyi ña chiñuhú ñu. Nacachi̱ ra chi ñáyɨvɨ cha ña cuñí nyehe ñáyɨvɨ chii, vatyi sanocuee ra chi ra cuví tyiño nahnu. 29 Tyicuan caa sacuvi̱ Nyoo tacuhva tyi yori sacahnú chii nuu ra. 30 Soco maa maa Nyoo sacu ɨɨ̱n ri ra chi yo chihin ra Cristo Jesús. Ta sacuvi̱ ra tyi ra Cristo cuhva ra cha chiñi tuñi chi yo, ta sacuvaha̱ ra chi yo ta sandundɨɨ̱ ra chi yo nuu Nyoo vatyi tyiyahvi̱ ra chihin nɨñɨ ra cha catyi cuatyi yo, tacuhva cuvi cacu yo. 31 Yucuan chaha sacuví yo tari cuhva catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Tatu yóó cha cuñí cuyaa, vaha na cuyaa maa soco chihin Nyoo.”