2
Tuhun ra Cristo, ra chihi̱ nu cruzi
Soco yañi, quɨvɨ chahi̱n chicahin tuhun Nyoo chihin ndo, ña cahi̱n tuhun cha chiñi tuñi ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Soco maa ri maa tuhun ra Jesucristo, yoso caa chihi̱ ra nu cruzi cha catyi cuatyi yo tyai̱ xiñi ta nacatyi̱ chi ndo. Ta chai̱ nu nyicu ndo tari cha ñahri fuerze. Ta nɨhi̱ chihin cha yuhvi. Ta cuhva cha cahi̱n nuu ndo, ña cahi̱n chihin tuhun tyaquɨ tuhun cha chiñi tuñi tari cahán noo ra chitó xaan. Ñima. Soco chihin fuerza maa Tatyi Ii Nyoo cahi̱n chihin ndo. Tacuhva vatyi nachino iñi ndo chi Nyoo soco cha cuenda fuerza maa Nyoo. Ta ñima cha cuenda cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya.
Nyoo chahá ra cha cohon nuu yo chi ra chihin Tatyi Ii ra
Soco suvita ri tyi cahán ndi tuhun cha chiñi tuñi chihin ñu cha ñihi ca nyaá chihin tuhun Nyoo. Soco cha chiñi tuñi Nyoo, ta ñima cha chiñi tuñi ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, nɨ ri cha chiñi tuñi ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi maa ra cucunaa ra. Soco tuhun xehe cha chiñi tuñi maa Nyoo cahán ndi. Vatyi Nyoo chicumi̱ xehe ra minoo tuhun vaha nya ta ni cumañi chino ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi tyaa̱ ra cuhva tyi cucacu añima yo ta cunyaa yo noo nu vaha chihin ra tyicuan ri maa. Ta tuhun ihya ta cutuñi ca iñi ni noo ra nyacá ñaha ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi tyehe ta cutuñi̱ iñi ra, ma catyaa ra chi Sutu Mañi yo, ra nyacá ñaha gloria, nu cruzi. Soco tari cuhva catyí maa tuhun Nyoo:
Nyoo sanduvaha̱ ra noo cha vaha xaan tyi cuhva ra chi ñáyɨvɨ cha cuñí chi ra.
Ta ni noo ñáyɨvɨ ta nyehe ca ñu, ta ta cuɨñɨ ca ñu, ta ta ndichi ca xiñi ñu yoso cuhva cha vaha cha chahá Nyoo chi yo, catyí tuhun Nyoo.
10 Soco Nyoo chahá ra Tatyi Ii ra vatyi cutuñi iñi yo tuhun ihya. Vatyi Tatyi Ii ra sañahá chi tandɨhɨ chi yo nyacua nya tuhun cha xehe ca cha cumi̱ maa Nyoo.
11 Ma cuvi coto noo ra cha chicá xiñi inga ra. Soco suri maa ra chitó ra cha chicá xiñi maa ra. Ta tyicuan caa tucu noo ri Tatyi Ii Nyoo chitó cha yɨhɨ́ iñi maa Nyoo. 12 Yoó ñima cha chiñi tuñi ñuhu ñayɨvɨ̱ naquehe̱n yo, soco maa Nyoo chaha̱ ra Tatyi Ii ra chi yo vatyi sacoto chi chi yo yoso caa cha tyaquɨ cha chahá Nyoo chi yo. 13 Tuhun cha cahán ndi chihin ndo ihya, tuhun cha sañahá maa Tatyi Ii Nyoo chi ndi cuví. Ñima tuhun cha cutuhva̱ ri maa ndi chihin cha chiñi tuñi xiñi ndi. Nacatyí ndi tuhun cha sañahá Tatyi Ii Nyoo chi ndi chi ñu cha yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo chi.
14 Soco ñu cha ña yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo chi, ña cutuñí iñi ñu ta ña cuñí ñu cuɨñɨ ñu cha sañaha Tatyi Ii Nyoo chi ñu, vatyi cuñí maa ñu tyi tuhun cha ñima ri tuhun cuví cuan. Vatyi ɨɨn ri maa ñu cha yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo cuví cutuñí iñi ñu tuhun cuan. 15 Soco ñu yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo cuví cutuñi iñi ñu. Ta chitó ñu tatu vaha o ña vaha ñáá noo tuhun. Soco ma cuvi catyi inga ñáyɨvɨ tatu vaha o ña vaha cha caá añima maa ñu. 16 Vatyi tuhun Nyoo catyí chi: “Yori chitó tuhun cha chicá xiñi Sutu Mañi yo. Yori cuví sañahá chi Nyoo”, catyí tuhun Nyoo. Soco yoó cha yɨhɨ yo Tatyi Ii Nyoo, chitó yo cha chicá xiñi ra Cristo.