3
Ña tahán chi cunyicon yo chi noo ra yañi yo, chi Nyoo na cunyicon yo
Soco yañi, quɨvɨ cuan ña cuvi̱ cahin chihin ndo tari cahín chihin ñu saquehén ityi Tatyi Ii Nyoo chi, soco cahi̱n chihin ndo tari cahín chihin ñu ni nachino iñi chi Nyoo, tari cha vatyi ni nyihi ndo chihin tuhun ra Cristo cuví cuan. Cahi̱n chihin ndo chihin tuhun cha ña yɨɨ ri cutuñi iñi ndo. Tari chahá yo sɨcuɨ coho cha lee cha ta cuvi ca cachi nyayu, tyicuan caa sacuví chihin ndo. Vatyi nyoho, quɨvɨ cuan ta cuvi ca chi ndo. ¡Ta ni vityin ta ta cuvi ca chi ndo! Vatyi ni chicá ca xiñi ndo cuhva chicá xiñi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Nyiyó iñi ndo. Iyó tɨsɨhɨ nu nyicú ndo. Cacusɨɨn ndo. Ni chicá ca xiñi ndo tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta nyacuví ndo tari nyacuví ñáyɨvɨ cha ña ñohó nuu Nyoo. Vatyi yɨhɨ́ ndo catyí ndo: “Yuhu cuenda ra Pablo yɨhí.” Ta inga ndo catyí ndo: “Yuhu cuenda ra Apolos yɨhí.” Cuñí chi catyí tyi nyacuví ndo tari nyacuví ñáyɨvɨ ña ñohó nuu chi Nyoo.
Vatyi ¿yóó ra cuví yuhu, ra Pablo? Ta ¿yóó ra cuví ra Apolos? vatyi cañí tahan ndo cha catyi ndi. Vatyi noo ra casacotó tuhun Nyoo chi ndo cuví ndi. Ta yucuan chaha nachino iñi ndo chi Sutu Mañi yo. Ta noo noo ndi sacuví ndi tyiño cha catyi̱ maa Nyoo tyi sacuvi ndi. Yuhu tachi̱ chɨtɨ tuhun Nyoo añima ndo. Ta ra Apolos chosó ra. Soco Nyoo sacuahnu̱ ra tuhun ra añima ndo. Ta yucuan chaha nɨ ri ra cha tachí ta nɨ ri ra cha chosó, ñahri ra cuví ra. Soco Nyoo cuví ra tandɨhɨ. Vatyi maa ra sacuahnú ra tuhun ra añima ndo. Ra cha tachí ta ra cha chosó, ɨɨn ri ra cuví ra. Ta cuñihi ra nu vaha sahá Nyoo yoso cuhva tyiño sahá noo noo ra. Ta tyicuan caa nyuhu, sahatyiñó ndi soco tyiño nuu Nyoo. Ta nyoho cuví ndo tari noo ñuhú nu sahá tyiño Nyoo.
Cuví tucu ndo tari noo vehe cha cuahán savaha Nyoo. 10 Catyi̱ Nyoo tyi yuhu cuví tari noo ra cuví nuu cha sama vehe. Vatyi chaqui̱n cuhva vehe cuan ta tyihi̱ chaha chi ñuhú. Ta inga ra samá ityi sɨquɨ. Soco cuñí chi sahá ra cuenda yoso cuhva samá ra sɨquɨ cuan. 11 Ta yori cuví cacun inga cuhva vatyi cha caá cuhva cuan. Vatyi suri maa ra Jesucristo cuví cuhva cuan. 12 Ta sɨquɨ cuhva cuan cuví sama yo chihin xuhun cuaan, chihin xuhun cuichin, chihin yuu tyaquɨ, o chihin vitu, o chihin tuñama o chihin ndaha numa. 13 Soco quɨvɨ cutuñi chi ñáyɨvɨ, cunyehe ra Cristo tyiño saha̱ noo noo yo. Vatyi cuquichi ra chihin ñuhu̱. Ta ñuhu̱ cuan cucahmi chi nya cha ña vaha. 14 Ta tatu yɨhɨ́ ñu sacuvi̱ ñu tyiño vaha, ma cayu chi. Cuñihi ñu cha cuhva Nyoo chi ñu. 15 Soco tatu tyiño sahá ñu ta ndɨɨ cayu, cunaa tandɨhɨ tyiño sahá ñu. Cacu maa ñu soco tari noo ra cha cuyatyi ca quita nu ñuhu̱. Vatyi chiin cuii ri ca ta cayu ra.
16 ¿Atu ña chitó ndo vatyi vehe ñuhu Nyoo cuví chi ndo, ta Tatyi Ii Nyoo iyó ra añima ndo? 17 Tatu nya noo ñu satɨvɨ́ vehe ñuhu Nyoo, Nyoo cusanaa ra chi ñu, vatyi vehe ñuhu Nyoo, cha ii cuví. Ta vehe ñuhu cuan ican cuví maa yo.
18 Ni noo ndo ta ma sandavi ñaha ndo chi ndo. Tatu nya nyoho cuñí maa ndo tyi chitó xaan ndo cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya, ndahvi sa̱ha ndo chi ndo tari noo ra cha ña chitó maa. Tyicuan ta Nyoo cuhva ca ra cha chiñi tuñi vaha chi ndo. 19 Vatyi cha chiñi tuñi ñayɨvɨ̱ ihya cuví chi noo cha ñima ri tuhun nuu Nyoo. Vatyi tuhun Nyoo catyí chi: “Nyoo sanacavá ra chi ra chitó, suri maa nu trampa cha savaha̱ ra.” 20 Ta catyí tucu chi: “Sutu Mañi yo chitó ra vatyi cha chicá xiñi noo ra chitó, cha ñima ri tuhun cuví.” 21 Yucuan chaha ni noo ndo ña tahán chi sacahnú ndo chi ndo tatu nyicón ndo chi noo rayɨɨ. Vatyi tandɨhɨ cha iyó ta chi maa ndo cuví, tyi maa Nyoo chaha̱ ra chi ndo. 22 Yuhu ra Pablo, ra Apolos, ra Pedro, maa Nyoo chaha̱ ra chi ndi chi ndo tyi nacatyí ndi tuhun ra chi ndo. Ta ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ñayɨvɨ̱ iyó yo, tuhun chihi, cha cuví vityin, cha cuvi nu cuahan ca chi, tandɨhɨ ta chi maa ndo cuví. 23 Ta sɨɨn ri, maa ndo, chi ra Cristo cuví chi ndo, ta ra Cristo, chi Nyoo cuví chi ra.