4
Ma sacahnu yo chi yo ta ni chi noo yañi yo
Cuñí chi vatyi nyehé ndo chi ndi tari noo ra sahá tyiño chihin ra Cristo. Vatyi tyaa̱ Nyoo tyiño chi ndi vatyi sañaha ndi tuhun xehe ra cha ña chitó ñáyɨvɨ nu quichi̱ chi. Ta cuñí chi vatyi nyuhu cha cuví ndi musu Nyoo nyita ri quichahá ndi tandɨhɨ cha catyí ra chi ndi. Soco cha cuenda yuhu, ña quichahí tatu cahán ndo chii. O tatu cutuñí chii nuu noo ra cuví tyiño, ñahri cuende. Ta nɨ ri mai ta ña catyí tyi vahi. Vasɨ tuví iñi mai tyi ñahri ca cuatyi, soco ña cuñí chi catyí vatyi ñahri cuatyi nuu Nyoo. Vatyi nuu maa Sutu Mañi yo cucutuñí chi yo. Ican tuhun, nyoho ma cahan ndo chi ndi. Cua̱tu ndo quɨvɨ quichi ra Cristo. Ta maa ra cutava nu ndichin cha ñohó xehe nu ñaa iñi. Vatyi cusanatuvi ra cha caá añima noo noo yo. Tyicuan ta Nyoo cutyiyahvi ra yoso cuhva sacuvi̱ noo noo yo.
Yañi, cahín tuhun ihya chihin ndo cuenda cha vaha chi maa ndo. Vatyi nyehé ndo cuhva iyé, ta cuhva iyó ra Apolos. Vatyi ña cahnu sahá ndi chi ndi. Ta tyicuan caa tucu maa ndo, cu̱tuhva ndo sacuvi ndo tari catyí nu tutu Nyoo: Ma cahnu sa̱ha ndo chi ndo. Ta ñima chi noo ri ra cuñi ndo. Soco ɨnuu ri cuhva cu̱ñi ndo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ni noo ndo ta ña cahnu ca ra cuví ndo ican saha inga ndo. Vatyi cha iyó chi ndo maa ri maa cha chahá Nyoo cuví. Yucuan chaha ña tahán chi cha sacahnú ndo chi ndo, vatyi ñima maa ndo ñihi̱.
Cha cuhva cha cuñí maa ndo vatyi tandɨhɨ tuhun Nyoo chitó ndo, ta ñahri ca cha cumañí chi ndo. Ta cuñí maa ndo tyi Rey cuví ndo. Ta ña chiñuhú ca nyuhu chi ndo, cuñí maa ndo. Vaha tyehe ta tyicuan caa, tacuhva vatyi cuvi tucu nyuhu rey chihin ndo. Nyuhu cha cuví ndi apóstol, tari maa cha sandoo̱ Nyoo chi ndi nya chata ca, cahvi iñi. Vatyi nyehé xaan ndi tɨndoho. Cuví ndi tari noo ra iyó cuatyi, ta tari quɨvɨ cha yahá policía chihin ndi ityi cahnu vatyi tacuhva tyi nyehe ñáyɨvɨ ta ángel chi ndi. 10 Sahá ñáyɨvɨ tyi ra tondo cuví ndi cha cuenda ra Cristo. Ta nyoho cuñí maa ndo tyi chitó xaan ndo tuhun ra Cristo. Nyuhu cuví ndi tari noo ra cha ñahri fuerza, cha nɨ ri ca cha nyoho cuñí maa ndo tyi cuaha xaan fuerza ndo iyó. Tasɨ cuñí nyehe ñáyɨvɨ chi ndi, ta chi nyoho sahá ñu ñáyɨvɨ. 11 Nya vityin, nyehé ndi tɨndoho. Chisocó ndi. Ityi ndi ndutya. Cumañí sahma ndi. Ñahrí vehe ndi iyó. Ta ñáyɨvɨ, tasɨ́ iñi ñu chi ndi. 12 Ta chitatú ndi cha sahá tyiño ndi chihin ndaha ndi. Cahán ñáyɨvɨ chi ndi. Soco nacahán ndi chihin cha vaha nu cahan ñu. Chicá nyicon ñu chi ndi soco cunyeé ndi. 13 Cahán ña vaha ñu sɨquɨ ndi. Soco ña yatyín iñi ndi, vita ri chaha ndi tuhun chi ñu. Sahá ñu tari noo mihin chi ndi. Sahá ñu tari noo cha ña chiñuhú ca chi ñáyɨvɨ chi ndi. Tyicuan caa sacuví ñu nyacua nya vityin.
14 Sacuhín tuhun ihya chi ndo, soco ñima tɨcahan nuu chahí chi ndo. Soco chahí tuhun chi ndo tari chahí tuhun chi sehi tyi cuñí chi ndo. 15 Soco vasɨ uchi mil ra sacuahá sañahá tuhun ra Cristo chi ndo, soco ña cuaha sutu ndo iyó. Yuhu cuví sutu ndo cha cuenda tuhun ra Cristo Jesús. Vatyi sañahí chi ndo yoso caa cacú añima ndo. 16 Ta tyicuan caa catyí chi ndo na cu̱nyicon ndo cuhva iyé.
17 Yucuan chaha tachí chi ra Timoteo, sehi cuenda Sutu Mañi yo, nu nyicu ndo. Nɨɨ xaan iñi ra nyicón ra chi Nyoo. Ta cuñí xain chi ra. Maa ra cuasanɨcohon ra iñi ndo yoso cuhva iyé, vatyi chinó iñi chi ra Cristo. Cusañaha ra chi ndo yoso cuhva sañahí tandɨhɨ ri vehe ñuhu. 18 Yɨhɨ́ nyoho cahnu sahá ndo chi ndo. Cuñí maa ndo vatyi ma cuhun que nu nyicú ndo. 19 Soco tyaí cuhva tyi cunyehi nu nyicu ndo cha numi ri, tatu Sutu Mañi yo ta cuñí ra. Tyicuan ta cunyehi tatu ndicha cha iyó fuerza Nyoo chi ra cahnu sahá chii chiña, o tatu cacahán ri maa ra. 20 Vatyi tatu ndicha cha chahá ra cha cunyacá ñaha Nyoo chi ra, ma cahan ri ra. Soco cuatuvi iñi yo vatyi nyaá fuerza Nyoo chihin ra. 21 ¿Ñáá cha cuñí nyoho vii? ¿Atu cha quichi tachi tuñi chi ndo, o cha quichi nyehi chi ndo chihin cha vita iñi?