5
Nu cutuñi̱ chi noo ra chiyo̱ chihin sɨhɨ queen
Catyí ñu chii vatyi iyó noo nyoho cha iyó ndo chihin sɨhɨ queen ndo. Ihya cuví noo cuatyi cha cahnu xaan, vatyi nɨ ñu ña ñohó nuu chi Nyoo ta ña nyacuví ñu tari nyoho. ¡Ta tyicuan caa ta cahnu sahá ndo chi ndo cha nuu cha cucuihyá iñi ndo! Cuñí chi vatyi ca̱tyi ndo chi ra cha nyacuví cha quiñi caa cuan vatyi ma cutahan ca ra chihin ndo. 3-4 Vasɨ ña nyaí chihin ndo chihin coño ñuhi, soco co̱hon iñi ndo vatyi ñohó iñi tuhun ndo, tari cha nyaá mai chihin ndo cuví cuan. Ta cha sandai̱ tyiño ra cha sacuvi̱ cuatyi cuan chihin sɨvɨ maa Sutu Mañi yo Jesucristo. Cuñí chi tyi ndu ɨɨn ri ndo. Ta sa̱ha ndo tuhun tyi nyaí chihin ndo. Ta cunyaa fuerza maa Sutu Mañi yo Jesús chihin ndo ñandɨhɨ. Tyicuan ta cuñí chi vatyi nacuhva cuenda ndo chi ra cuan chi cuihna, tacuhva natɨvɨ ndɨhɨ coño ñuhu ra. Ta cuhva cuví cacu añima ra quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo Jesucristo.
Ña tahán chi sacahnu ndo chi ndo chihin cha sacuví ndo. Vatyi nyehé ndɨɨ ndo nyacuví ra cuan cha quiñi caa. ¿Atu ña chitó ndo noo tuhun cha catyí chi vatyi chihin chiin ri yuchan iya ta nandaa nanɨɨ yuchan pan? Ta̱va ñehe ndo yuchan iya chahnu cha cuví cha ña vaha cha satɨvɨ́ chi ndo. Tyicuan ta cuvi ndo tari pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́ chihin, cha tuhva yo chachí cha vico pascua. Ta pan cuan, ican cuví ndo vatyi ra Cristo cuví mbee cha chihi cha catyi cuatyi yo. Yucuan chaha tahán chi cachi coo yo cuenda cha chihi̱ maa ra Cristo cha catyi yo. Ta sandoó yo cha quiñi caa cha sacuvi̱ yo ityi chata cha cuví tari yuchan iya chahnu. Ta cahán yo maa maa ri cha ndicha chihin cha nɨɨ iñi yo. Vatyi cuví chi tari pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́.
Nuu inga carta cha yaha̱ saquichi chi ndo, catyi̱ chi ndo vatyi nyoho ma cohon naha ndo tuhun chihin ñu cha sacuví cha iyó ri maa chihin ñusɨhɨ o rayɨɨ. 10 Ta cha catyi̱ chi ndo tyehe caa, ñima cha cuachiyo ndo ɨngaña ri nu nyicú ñu cha iyó chihin rayɨɨ o ñusɨhɨ, ta ñima yɨɨ ñu o ñasɨhɨ ra cuví, o ñu nyiyó iñi, o ñu suhú, o ñu sacahnú xitohyo. Vatyi tatu tyicuan caa, cuñí chi cha quita ndo ɨngaña ri ñuhu ñayɨvɨ̱. 11 Soco cha cuñí catyí chi ndo vatyi ma cohon naha ndo tuhun chihin noo ñu cha catyí vatyi hermano cuví ñu, ta iyó ri maa ñu chihin rayɨɨ o chihin ñusɨhɨ ta ñima yɨɨ ñu o ñasɨhɨ ra cuví, o nyiyó iñi ñu, o sacahnú ñu xitohyo, o cuendu ñu, o chihí ñu ndixi, o suhú ñu. Ñu cha caá tyehe caa, ni cha ma cunyaa ndo cachi ndo chihin ñu. 12-13 Vatyi yoó ña tahán chi sahá yo cuenda chi ra ña ñohó nuu chi Nyoo. Nyoo cuvi ra sahá cuenda chi ñu cuan. Soco nyoho cuñí chi sahá ndo cuenda chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Yucuan chaha tavá ñehe ndo chi ra iyó cuatyi chiña nu nyicu ndo.