6
Ma cacan yo cuatyi chaha noo yañi yo cuenda Nyoo nuu ra cuví tyiño
¿Yoso caa quichi cuvi iñi nyoho chicán ndo cuatyi chaha tahan ndo nuu ra cuví tyiño cha ña yɨhɨ́ cuenda Nyoo chihin ndo, cha nuu cha sacotó ndo chi ra yɨhɨ́ cuenda Nyoo, tacuhva canyehé ra nya ra iyó cuatyi? ¿Atu ña chitó ndo vatyi suri maa ndo cusandaa ndo cuatyi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya nu cuahan ca chi? Ta tatu maa ndo cusandaa ndo cuatyi cuan, ¿atu ma cuvi sandaa ndo noo tyiño cha ñima ri tuhun ihya? ¿Atu ña chitó ndo vatyi nyacua nya ángel ta cutuñi chi ra nuu yo? ¡Ta nyaca cuví noo tuhun luhlu ñayɨvɨ̱ ihya! Yucuan chaha tatu iyó tɨsɨhɨ nu nyicú ndo, ¿ñáá tuhun cuahan ndo nuu ra cuví tyiño cha ña chitó tuhun Nyoo?, ta ñahri tyiño cuví ra cuan vehe ñuhu nu nyicú ndo. Ihya ndicha tuhun catyí chi ndo, na coo chiin tɨcahan nuu nuu ndo. ¿Atu yori ndicha cuii noo ra cuví sandaa noo tyiño yañi yo nu canyicú nyoho chiña? Vatyi cuahan ndo cua cacan ndo cuatyi chaha yañi yo cuenda Nyoo nuu noo ra cuví tyiño cha ña chiño iñi chi Nyoo.
Cha iyó tɨsɨhɨ nu nyicú ndo, ña vaha. Vaha taxin ca cu̱nyee ri ndo tatu sacuvi ñu cha ña vaha chihin ndo. Sa̱ña ndo, na suhu maa ñu cha chii ndo. ¡Soco nyoho suri maa ndo satasɨ́ ndɨhɨ ca iñi ndo chi ñáyɨvɨ, ta nyacua nya cha chii yañi ndo ta suhú ndo!
9-10 ¿Atu ña chitó ndo vatyi ñu quiñi iyó ma quɨhvɨ ñu nu nyacá ñaha Nyoo? Ma sandavi ñaha ndo chi ndo. Ma quɨhvɨ tandɨhɨ ñu iyó ri maa chihin ñusɨhɨ o chihin rayɨɨ cha tyicuan ri caa. Ta nɨ ri ñu cha sacahnú xitohyo, nɨ ri ñáyɨvɨ cha iyó ñasɨhɨ o yɨɨ, ta cavá noo ñu chihin inga ñaha o chihin inga rayɨɨ, ni ra iyó chihin tahan yɨɨ, nɨ ra suhú, ni ra nyiyó iñi cha tyayɨɨ, ni ra chiñí, nɨ ri ñu cuendu, nɨ ri ñu chitó yoso caa sacuví cha quiñi caa, ma ñihi ñu cha vaha nu nyacá ñaha Nyoo. 11 Vatyi tyicuan caa cuvi̱ suhva nyoho. Soco Nyoo cha sandundɨɨ̱ ra añima ndo chihin Tatyi Ii ra. Cha sacuvaha̱ Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo nuu Nyoo.
Coño ñuhu yo cuví vehe ñuhu Nyoo
12 Catyí chi tuhun vatyi libre iyó yo cha sacuví yo tandɨhɨ cha cuñí yo. Cha ndicha cuví. Soco ña tandɨhɨ ta cuví chi cha vaha chi yo. Ndicha libre iyó yo cha sacuví yo tandɨhɨ, soco sa̱ha yo cuenda tatu cha vaha cuví o cha ña vaha. Ta ma cuhva yo cha cunyaca ñaha chi chi yo. 13 Catyí ñáyɨvɨ vatyi chahá Nyoo nyayu cha cuenda chichi yo. Ta chaha̱ ra chichi yo cha cuenda cha cachi yo nyayu. Cha ndicha cuví. Soco nɨnduvi cuan cusanaa Nyoo quɨvɨ naa ñayɨvɨ̱. Ta ña ndicha cha coño ñuhu yo cuví cha cuenda cha sacuvi yo cha ña vaha chihin ñusɨhɨ o chihin rayɨɨ. Vatyi coño ñuhu yo cuenda Sutu Mañi yo cuví. Ta maa Sutu Mañi yo cuví ra cuenda coño ñuhu yo. 14 Tari sanandoto̱ Nyoo chi ra Cristo Jesús, tyicuan caa cusanandoto ra chi yo chihin tunyee iñi ra.
15 ¿Atu ña chitó ndo vatyi tandɨhɨ yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra Cristo nanduvi yo noo coño ñuhu chihin ra? Ta noo noo yo cuví tari suhva ri coño ñuhu ra. ¿Atu quehen yuhu chiin coño ñuhu ra Cristo ta satɨví chihin noo ñaha cata iñi? Ña tahán chi cunyacuvi yuhu tyicuan caa. 16 ¿Atu ña chitó ndo vatyi tatu noo rayɨɨ ndu ɨɨn ri ra chihin noo ñaha cata iñi, noo ri coño ñuhu nanduví ra chihin ña? Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: “Cha nɨnduvi ñu, noo ri nanduvi ñu.” Ta ña tahán chi cu ɨɨn ri ra yɨhɨ́ cuenda Nyoo chihin ñaha cata iñi. 17 Soco tatu noo ñáyɨvɨ nacuhvá cuenda ñu añima ñu chi ra Cristo, yucuan cuví nu quɨhvɨ́ Tatyi Ii ra añima ñu ta noo ri nanduví ñu chihin ra.
18 Sa̱naa ndo iñi ndo tatu quichi cuvi iñi ndo chi ñusɨhɨ o rayɨɨ tatu ñima ñasɨhɨ ndo o ñima yɨɨ ndo cuví. Vatyi tandɨhɨ inga nu cuatyi cha nyacuví ñáyɨvɨ ña satɨvɨ́ chi coño ñuhu ñu. Soco ñu nyacuví cuatyi chihin cha iyó ñu chihin ñusɨhɨ o rayɨɨ cha tyicuan ri caa, satɨvɨ́ ñu coño ñuhu ñu. 19 ¿Atu ña chitó ndo vatyi coño ñuhu yo cuví vehe Tatyi Ii cha chaha̱ Nyoo chi yo, vatyi cunyaa ra chihin yo? Yoó ñima maa yo nyacá ñaha yo chi yo, Nyoo cuví ra nyacá ñaha chi yo. 20 Vatyi Nyoo sata̱ ra chi yo ta yahvi xaan chaha̱ ra chi yo. Yucuan chaha cuñí chi vatyi sacahnú yo chi Nyoo chihin coño ñuhu yo, ta chihin cha chiñi tuñi yo vatyi nɨnduvi cuan, chi maa Nyoo cuví.