7
Chahá ra Pablo tuhun yoso caa coo ñu tandahá noo ñayɨvɨ̱ vaha
Ta vityin cuacatyi tuhun cha ndaca̱ tuhun ndo chii nu tutu cha sacuhu̱n ndo chii. Ndicha vatyi vaha cha ma tandaha yo. Soco vatyi iyó xaan tuhun cha quichí cuvi iñi ñáyɨvɨ cha coo ñu chihin ñáyɨvɨ cha tyicuan ri caa. Yucuan chaha cuñí chi vatyi tahan tahan rayɨɨ coo noo ñasɨhɨ ra, ta tahan tahan ñusɨhɨ coo noo yɨɨ ñu. Na sacuvi rayɨɨ cuhva tahán chi chihin ñasɨhɨ ra. Ta tyicuan caa tucu maa ñusɨhɨ, na sacuvi ñu cuhva tahán chi chihin yɨɨ ñu. Ñaha sɨhɨ cuan ma cuvi cunyaca ñaha ri maa ña coño ñuhu ña. Vatyi chi yɨɨ ña cuví coño ñuhu ña. Tyicuan caa tucu maa yɨɨ ña, ma cuvi cunyaca ñaha ri maa ra coño ñuhu ra vatyi chi ñasɨhɨ ra cuví coño ñuhu ra. Coto ñaha ma cuhva ndo chi ndo chi tahan ndo. Tatu cuñí ndo nanducu ndo chi Nyoo chihin oración, ɨɨn ri cuhva ca̱ca xiñi nɨnduvi ndo. Ta ma cuhva ndo chi ndo chi tahan ndo suhva quɨvɨ. Yaha cuan tyicuan ta cu̱hva tucu ndo chi ndo chi tahan ndo coto ma cunyee ndo. Ta coto nducu nyehe ra ña vaha chi ndo ta cuhun ndo cunducu ndo inga ñusɨhɨ o inga rayɨɨ. Ta ña vaha cha tyicuan caa.
Cha catyí chi ndo tyehe caa ñima cha catyí tyi tandaha ndo. Ña sanɨñí chi ndo cha tandaha ndo. Soco cuví tandaha ndo tatu cuñí ndo. Cha cuenda chi yuhu, vaha ca coo maa ri maa ndo tari mai. Soco Nyoo sɨɨn sɨɨn fuerza chahá ra chi noo noo yo. Yɨhɨ́ yo chahá ra fuerza chi yo vatyi cuvi coo maa ri maa yo. Ta yɨhɨ́ yo ña chaha ra fuerza cha coo maa ri maa yo.
Chi ñu tyivaa ta chi ñu chihi̱ yɨɨ, chahí tuhun chi ñu. Vaha ca cha ma coo yɨɨ ñu tari mai. Soco tatu ma cunyee ñu cha ma coo yɨɨ ñu, vaha ca cha tandaha ñu ta ñima ca cha quichi ri cuvi iñi ñu tandaha ñu, ta ña tandaha ñu.
10 Soco ñu cha yaha tandaha̱, catyí chi ñu vatyi ma sanandoo ñu chi yɨɨ ñu. Cha ndicha cuví vatyi mandamiento ihya ñima cha ndichí xiñi ri cuví soco maa Sutu Mañi yo catyí. 11 Soco tatu noo ñaha sɨhɨ ta sanandoo̱ ña yɨɨ ña, cuñí chi vatyi ndoo ña cunyaa ña cha ma tandaha ca ña. O naquehen ña chi yɨɨ ña. Ta suri tyicuan caa, ña tahán chi sanandoo rayɨɨ chi ñasɨhɨ ra.
12 Ta cha cuenda chi yuhu catyí chi inga ndo tuhun ihya. Vatyi tatu ñasɨhɨ noo hermano ta ña chinó iñi ña chi Nyoo, soco ndoó ña vaha cha cunyaa ña chihin ra, ñahri ityi iyó chi ra cha sanandoo ra chi ña. 13 O tatu yɨɨ noo hermana, ta ña chinó iñi ra chi Nyoo, soco ndoó ra vaha cha cunyaa ra chihin ña, ñahri ityi iyó chi ña cha sanandoo ña chi ra. 14 Vatyi cha yaha̱ nasoco̱ Nyoo chi rayɨɨ cha ña chinó iñi cuan cha cuenda cha ɨɨn ri cuví ra chihin ñaha cha chinó iñi cuan. Ta cha yaha nasoco tucu Nyoo chi ñaha cha ña chinó iñi chi Nyoo cha cuenda cha ɨɨn ri cuví ña chihin ra chinó iñi. Tatu ña nyacuví ndo tyicuan caa, sehe ndo cucuvi ndotyin tari sehe ñu cha ña chinó iñi chi Nyoo. Soco cha cuenda cha sacuví ndo tyicuan caa, nasocó Nyoo chi sehe ndo. 15 O tatu rayɨɨ o ñusɨhɨ cha ña chinó iñi chi Nyoo, ta cuñí ñu sanandoó ñu chi tahan ñu cha chinó iñi chi Nyoo, na sanandoo maa ñu. Tyicuan ta ra hermano o ñaha hermana ndoó ñu libre. Vatyi maa Nyoo cuñí ra vatyi coo vaha yo chihin cha ñahri tɨsɨhɨ. 16 Vatyi ña chitó minoo ñaha sɨhɨ tatu cacu añima yɨɨ ña saha ña. Ta nɨ ri noo rayɨɨ ña chitó ra tatu cacu añima ñasɨhɨ ra saha ra.
17 Ta tyicuan caa catyí chi ndo vatyi coo ndo yoso cuhva catyí Sutu Mañi yo chi ndo. Ta yoso cuhva iyó ndo quɨvɨ nacana̱ Nyoo chi ndo. Ta tyicuan caa catyí chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo noo noo vehe ñuhu. 18 Tatu Nyoo ta nacana̱ ra chi noo nyoho ta cha yaha̱ sacuvi̱ ñu costumbre circuncisión chi ndo, ma caca iñi ndo. Soco tatu nacana̱ ra chi noo ndo cha ña sacuvi̱ ñu costumbre cuan chihin ndo, ña tahán ca chi sacuvi ndo vityin. 19 Ña nɨñɨ xaan cha sacuví yo, o cha ma sacuvi yo costumbre circuncisión cuan. Soco cha nɨñɨ́ ca cha quichahá yo tuhun cahán Nyoo. 20 Tahan tahan ndo cuñí chi ndoó ndo yoso cuhva cha iyó ndo quɨvɨ cha nacana̱ Nyoo chi ndo. 21 Vatyi tatu iyó chitoho ndo cha nyacá ñaha chi ndo quɨvɨ cha nacana̱ Nyoo chi ndo, ma caca iñi ndo, soco tatu chahá chi cuhva cha ndoó ndo libre, cuñí chi nducu ndo cuhva ta ndoó ndo libre. 22 Vatyi quɨvɨ nacana̱ Nyoo chi noo ra cha iyó chitoho, nduvi̱ ra tari noo ra cha libre iyó, vatyi sacuví ra tyiño nuu Sutu Mañi yo. Ta suri tyicuan caa tucu ra cha iyó libre quɨvɨ cha nacana̱ Nyoo chi ra. Vityin ra Cristo nyacá ñaha chi ra. 23 Sata̱ Nyoo chi nyoho. Ta yahvi xaan chaha̱ ra chi ndo. Yucuan chaha ma cuhva ndo cha cunyaca ñaha rayɨɨ chi ndo. Ta ma sacuvi ndo tyiño nuu ra. 24 Ta tyicuan caa catyí chi ndo yañi, co̱o ndo tari cuhva chiyo̱ ndo quɨvɨ nacana̱ Nyoo chi ndo.
25 Ta tyicuan tucu ñu cha ta tandaha ca. Ñahri tuhun chaha̱ Sutu Mañi yo chii cha cuenda ndo. Soco catyí chi ndo yoso cuhva ndichí xiñi. Ta cuví naquehen ndo tuhun cahín tyi cha chitó ndo vatyi cha ndahvi cuñí Nyoo nyehe ra chii ta chaha̱ ra tyiño ihya chii. 26 Cha cuenda chi yuhu, vaha taxin ca ma tandaha ndo. Vatyi cuaha xaan tɨndoho ñayɨvɨ̱ cha iyó yo vityin. 27 Soco tatu cha iyó ñasɨhɨ noo hermano, ma nducu ra cuhva cha sanandoo ra chi ña. O tatu ta coo ca ñasɨhɨ ra, ma nducu ra chi ña. 28 Soco tatu tandaha ra, ñima cuatyi cuví. O tatu noo ñaha tyivaa tandaha ña, suri ñima cuatyi cuví. Soco ñu tandaha cuaha xaan tɨndoho cunyehe ñu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta yucuan chaha catyí chi ndo vatyi vaha ca cha ma tandaha ndo. Vatyi ña cuñí cha nyehé ndo tɨndoho ta tɨsɨhɨ cuan.
29 Yañi, cha vityin ta ityi nuu ña cuaha ca quɨvɨ nyaá. Cuñí chi vatyi ra cha iyó ñasɨhɨ cuví ra tari noo ra cha yori ñasɨhɨ. Vatyi nyita ri tahán chi caca xiñi ra tuhun Nyoo. 30 Ta tatu nyaá ndo tucuihya iñi, ma quichaha ndo tucuihya iñi cuan, o tatu nyaá ndo tusɨɨ iñi, soco ma quichaha xaan ndo tusɨɨ iñi cuan. Ta tyicuan caa tucu tatu iyó xuhun ndo, ma quichaha xaan ndo xuhun cuan. Na̱cuhva ndo tandɨhɨ cuan chi Nyoo. 31 Ta ra iyó xaan cha chii ñayɨvɨ̱ ihya, ma quichaha xaan ra chi cuan, soco cotyiño ra tyiño Nyoo. Vatyi ñayɨvɨ̱ cha nyehé yo ihya cha cuahán sandɨhɨ xaan chi.
32 Cuñí vatyi nyoho ma caca xaan xiñi ndo tuhun cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ɨɨn ri maa tuhun Nyoo caca xiñi ndo. Noo ra tyivaa cha ta tandaha ca chicá xiñi ra yoso caa sacuví ra cuhva cuñí maa Sutu Mañi yo. 33 Soco tatu cha tandaha̱ ra, chicá xiñi ra yoso caa coo vaha ra ñayɨvɨ̱ cuhva tahan iñi ñasɨhɨ ra. 34 Ta sɨɨn cuhva iyó noo ñusɨhɨ cha cha yaha tandaha, ta sɨɨn cuhva iyó tucu noo ñusɨhɨ cha cumañi ca tandaha. Ñaha cha cumañi ca tandaha chicá xiñi ña ɨɨn ri maa tuhun Sutu Mañi yo. Ta chicá xiñi ña yoso caa sacahnú ña chi Nyoo chihin coño ñuhu ña ta chihin cha nɨɨ añima ña. Soco ñaha cha cha yaha̱ tandaha chicá xiñi ña yoso caa coo vaha ña ñayɨvɨ̱ ihya cuhva tahán iñi yɨɨ ña.
35 Catyí tuhun ihya chi ndo cuenda cha vaha chi maa ndo. Ñima cha sanɨñí chi ndo. Soco vatyi coo vaha ndo noo ñayɨvɨ̱ chihin cha ñahri sayangá chi ndo. Ta ɨɨn ri tyiño Nyoo sacuvi ndo.
36 Soco nya nyoho chicá xiñi ndo vatyi vaha cha tandaha ndo vatyi cha cuayaha quɨvɨ ndo; vaha, ta̱ndaha ndo tatu cuñí ndo. Ñima cuatyi cuví cuan. 37 Soco tatu inga ndo cha nacuaa̱n vaha iñi ndo vatyi cuandoo ndo cha ma tandaha ndo, vaha tucu. 38 Tu tandaha ndo, vaha. Tu ma tandaha ndo, vaha ca.
39 Soco catyí nu ley Nyoo chi yo vatyi tahán chi cunyacá ñaha rayɨɨ chi ñasɨhɨ ra cha nɨ ri ca cha iyó ra. Soco tatu chihi̱ ra, iyó ityi chi ña cha tandaha ña yóó chihin cuñí maa ña. Soco tatu ra yɨhɨ́ cuenda Nyoo cuví ra. 40 Soco vaha ca coo ña ñayɨvɨ̱ tatu ma tandaha ña inga chaha. Ihya cuví cha chicá xiñi yuhu. Ta chahí tuhun ihya chi ndo chihin Tatyi Ii maa Nyoo, cahvi iñi.