8
Nu sañahá ra Pablo vatyi ma sacoo yo cuatyi inga ñáyɨvɨ
Ta vityin cuanacatyi chi ndo cuenda nyayu cha chahá ñu chi xitohyo. Tandɨhɨ yo cha ñohó nuu ca yo chi Nyoo, chitó yo tatu vaha o ña vaha cachi yo nyayu cuan. Ta cha cuenda cha chitó yo, yucuan chaha cahnu xaan sahá yo chi yo ta satɨvɨ́ cuan chi yo. Soco cha cuñí yo chi tahan yo sandunyeé cuan chi yo. Tatu yɨhɨ́ ndo cha cuñí maa ndo tyi chitó ndo, cha cuenda vatyi ta coto ca ndo yoso cuhva cuñí chi cuví cuan. Soco Nyoo ñohó nuu ra chi ñu nɨɨ vaha iñi cuñí chi ra.
Ta vityin cha cuenda cha cachi yo nyayu cha iyó vico xitohyo: cha chitó vaha yo vatyi noo xitohyo ñahri maa vale chi, vatyi noo ri maa Nyoo iyó. Vasɨ cuñí maa ñáyɨvɨ vatyi cuaha xaan Nyoo iyó nu ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ta andɨvɨ, soco cha cuenda chi maa yo noo ri Nyoo Sutu yo iyó. Ta maa ra savaha̱ ra tandɨhɨ cuii maa cha iyó. Ta yoó iyó yo cha cuenda maa ra. Ta iyó tucu noo ri Sutu Mañi yo Jesucristo. Ta maa ra savaha̱ tandɨhɨ maa cha iyó, nyacua nya chi maa yo.
Soco ña tandɨhɨ yo chitó yo tuhun ihya. Vatyi suhva ñu tahan yo cuenda Nyoo, ta nɨ cumañi ca quɨhvɨ ñu cuenda Nyoo, sacahnu̱ ñu xitohyo. Ta cha caa̱n ñu sacahnu ñu chi cuan ta cuñí maa ñu tyi nyitó xitohyo cuan. Vatyi ña nɨɨ vaha iñi ñu nyicón ñu chi Nyoo. Ta tatu chachí ñu nyayu cha chahá ñáyɨvɨ chi xitohyo cuan, cuñí maa ñu vatyi chicoó cuatyi ñu cuenda xitohyo cuan nuu Nyoo. Soco Nyoo ñahri cuenda ra tatu chachí yo, o ña chachí yo. Ñima vatyi chachí yo ta ña vaha ca yo nuu Nyoo, ta ñima cha cuenda cha ña chachí yo ta vaha ca yo. Soco sa̱ha ndo cuenda nya ndo chachi nyayu cuan ta chitó ndo vatyi ñahri cuatyi ndo chicoo. Cuví sanacava ndo nuu cuatyi chi ñu ni quɨhvɨ ri cuenda Nyoo, vatyi ñu cuan cuñí maa ñu tyi chicoo cuatyi ñu tatu chachi̱ ñu nyayu cuan. 10 Vatyi tatu yoho cha chiton tuhun ihya, ta cunyaun ta cachun noo cha iyó vehe xitohyo, ta noo ra yañi yo cha ña ñihi vaha cuahán ra chihin Nyoo nyehé ra chuun yucuan, ra yañi yo cuan cucachi ndɨhɨ ra chuhun. 11 Ta ra yañi yo cutɨvɨ añima ra vatyi cuñí maa ra tyi chicoo cuatyi ra. Ta ra cuan chihi̱ ra Cristo cha cuenda ra. Ta vityin chicoo cuatyi ra cuñí maa ra. Ta yoho cha chitón, sɨcun cuhun cuatyi cuan. 12 Yucuan chaha tatu sanacavá yo chi noo yañi yo cha ña ñihí vaha cuahán chihin Nyoo, chicoó cuatyi yo nuu ra Cristo. 13 Yucuan chaha tatu sanacavé chi noo yañi yo nuu cuatyi cha cuenda cha chachí, vaha taxin ca ma cachi ca mai coño, tacuhva cha ma sanacave chi ra nuu cuatyi.