9
Cha tahán chi sacuví ra apóstol Nyoo
Yuhu cuví noo ra apóstol Nyoo. Ta yori ñáyɨvɨ nyacá ñaha chii. Vatyi nyehi̱ chi ra Jesús Sutu Mañi yo. Ta suri maa ndo cuví cha ndaa tyi ndicha cuví yuhu noo apóstol Nyoo, vatyi chinó iñi ndo tuhun Nyoo cha sacote̱ chi ndo. Vasɨ ña cuñí ñáyɨvɨ chinó iñi ñu cha apóstol Nyoo cuví, soco cha cuenda nyoho ican cuví. Vatyi cha cuenda cha chinó iñi ndo chi Sutu Mañi yo, cuví ndo cha ndaa vatyi ndicha cha apóstol cuví.
Ihya cuví tuhun cuacahin cuenda ñu cha cahán nyaa chii. Iyó chi ityi chii cha quehín tandɨhɨ cha chahá ñu cachi ta cha chahá ñu cohi. Ta sɨɨn ri cha coo noo ñasɨhi cha chinó iñi chi Nyoo, tari yañi ra Jesús, ta ra Pedro ta tandɨhɨ ca ra apóstol. O chicá xiñi ndo vatyi yuhu ri ta ra Bernabé tahán chi saha tyiño ndi chihin ndaha ndi ta sata ndi cha chiñuhú chi ndi. ¿Atu ña tahán chi chi nyuhu sandoo ndi tyiño cuan ta cahan ndi tuhun Nyoo? Ra cha cuví sɨndaro tyiyahví gobiernu chi ra ta chotyiño ra xuhun cuan. Ta ra cha tachí yoho tichaha ndɨvɨ, chachí ra tichaha ndɨvɨ cha quita nu iyó tyiño saha ra. Ta ra cha sahá cumi mbee chihí ra sɨcuɨ tɨ. Ta ma cuñi ndo vatyi tuhun ihya cha ndichi xiñi ri mai cuví. Vatyi nu ley cha tyaa̱ ra Moisés catyí chi tyehe caa: “Ma tyihi ndo yoho yuhu quɨtɨ cha sandundɨɨ́ trigo, vatyi tahán maa chi cachi tɨ suhva trigu nu sahá tyiño tɨ.” Ndicha vatyi Nyoo catyí ra tyehe caa soco ñima vatyi cunɨñɨ xaan cuñi ra chihin quɨtɨ. 10 Soco na cutuñi ca iñi yo vatyi tari ra tahví ñuhu ta ra cha tachí, tahán chi vatyi cuita iñi ra vatyi cunaquehen ra cha quita nu saha tyiño ra. 11 Ta tyicuan caa, tatu nyuhu quichi cahan ndi tuhun Nyoo chihin ndo, tari quɨvɨ cha quichi tachí ndi chɨtɨ cuvi cuan. Ta tahán chi tyi tyinyeé ndo chi ndi cha cuenda cha sacotó ndi tuhun Nyoo chi ndo. 12 Tatu tyinyeé ndo chi inga ra cha ña quichi̱ tyihi tuhun Nyoo nu nyicú ndo, tahán ca chi cha tyinyee ndo chi nyuhu, vatyi nyuhu tyihi̱ ndi tuhun Nyoo nu canyicú ndo.
Soco ña cahán ri ndi, ta cunyeé ndi tandɨhɨ. Ta ña sayangá ndi chi ndo chihin cha chiñuhú chi ndi. Tacuhva cha ma sandɨhɨ ndo tuhun ra Cristo. 13 Chitó ndo tyi ra sahá tyiño vehe ñuhu ñáyɨvɨ Israel, iyó ra chihin cha iyó vehe ñuhu cuan. Vatyi tahán chi tavá sɨɨn ra suhva coño quɨtɨ vatyi cachi ra. Ta tandɨhɨ ca coño cuan cucahmi ra tari cuhva catyí maa Nyoo chi ra. 14 Ta suri tyicuan caa catyí Sutu Mañi yo, vatyi tahán chi tyinyeé ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo chi ra cahán tuhun Nyoo chihin ñu. 15 Soco yuhu ni noo chaha ña chique̱n cha tahán chi chii. Ta ni ña tyaí tuhun ihya vatyi cuñí cha cuhva ndo cha cuhva ndo chii. Vatyi tatu chiquén cha tahán chi chii, ña sɨɨ cuñí cahín tuhun Nyoo. Vaha taxin ca cuñí cha cúvi ta ñima ca cha caquen xuhun chi ndo.
16 Cha cuenda chi yuhu ñima cha cahnu sahí chii cha cahín tuhun Nyoo. Soco vatyi nyaá sɨqui cha sacuví. Soco ndahvi cuví yuhu ra ndahvi tatu ma cahin tuhun Nyoo ihya. 17 Yucuan chaha tatu sacuví chihin cha iyó iñi, cuñihi yahvi. Soco tatu sacuví chihin fuerza, suri cuví chi, vatyi noo tyiño cha tachi̱ maa Nyoo chii tyi sacuví, tahán chi cha sacuví. 18 Ta tyicuan caa, yahvi cha ñihi, ican cuví cha sɨɨ cuñí cahín tuhun ra Cristo. Ta ña chiquén cha tahán chi chii cha cuenda cha cahín tuhun ra.
19 Vasɨ ñima musu cuví yuhu. Soco nanduvi̱ musu tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Vatyi tyicuan caa saha ganaí cuaha ca ñáyɨvɨ cuenda ra Cristo. 20 Tatu ñohí nu nyicú ra Israel, nanduví tari maa ra tacuhva vatyi tyasoho ra tuhun cahin. Vatyi cuñi saha ganai chi ra cuenda ra Cristo. Vatyi ra cuan iyó ra cuhva catyí ley ra Moisés. Ta yuhu sacuví tari cuhva catyí ley cuan. Soco ñima ley cuan nyacá ñaha chii. 21 Soco tatu cuñí saha ganai chi ñu ña quichahá ley ra Moisés, sacuví tari cuhva sacuví ñu. Vatyi tacuhva saha ganai chi ñu. Soco ley maa Nyoo nyacá ñaha chii vatyi chihin ley ra Cristo chicá noi ta ña cuví cunyacuvi cha quiñi caa tari nyacuví maa ñu. 22 Tatu nyaí chihin noo ra cha ta coo vaha ca fuerza Nyoo chii, nanduví tari maa ra, vatyi tacuhva cahan que tuhun Nyoo chihin ra. Ta ndunyeé ca iñi ra chihin tunyee iñi Nyoo. Nanduví yuhu tari cuhva caa noo noo ñáyɨvɨ, vatyi tacuhva tyasoho ñu tuhun Nyoo cha cahín ta cacú añima ñu. 23 Tyicuan caa sacuví tacuhva cuví sacoté tuhun Nyoo chi ñáyɨvɨ. Vatyi tacuhva ñihi tumañi iñi cha chahá maa Nyoo chi yo.
24 Chitó ndo vatyi noo sɨhva cha chinó ñu, tandɨhɨ ñu chinó, soco noo ri ñu sahá ganaa. Tyicuan caa tucu maa yo, cuñí chi cha ñihi cunyicon yo chi Nyoo tacuhva sahá ganaa yo nu vaha cha chahá ra chi yo. 25 Tandɨhɨ ñu cuahan sɨhva, sandoo ñu tandɨhɨ cha satyoño chi ñu vatyi cuñí ñu sahá ganaa ñu. Ta ñu cuan, cusaha ganaa ñu, soco noo corona numa cha tañi tyehe ri na ityi. Ta yoó nducú yo cuhva soco cha sahá ganaa yo noo cha ma tɨvɨ ca maa. 26 Cha cuenda yuhu ña chinó tondo ri mai, ni ña cañí tahan tondo ri mai. 27 Soco ñihi nyacá ñahi chi coño ñuhi. Ta sanɨñí quichahí chi Nyoo. Coto suri mai cha yaha sañahi̱ chi inga ra ta ndoí.