10
Nu sañahá ra Pablo vatyi ma tyaa xiin yo Nyoo
1-2 Yañi, ña cuñí cha naa iñi ndo cha cuvi̱ chi sutu chahnu yo ta cha naha̱. Nyoo tyinyee̱ ra chi ñu, ta tachi̱ ra noo vico vatyi cuhun ityi nuu ñu coto cunaa ñu. Ɨɨn ri nanduvi̱ ñu chihin ra Moisés, ra cuví nuu chi ñu, ta yaha̱ sava ñu tyañuhu. Ta cha tyicuan caa, tari cha condutya̱ ñu chihin vico cuan ta chihin tyañuhu cuví cuan. Ta tandɨhɨ ñu chachi̱ ñu ɨɨn ri nyayu cha chaha̱ maa Nyoo. Ta tandɨhɨ ñu chihi̱ ñu ɨɨn ri ndutya cha chaha̱ maa Nyoo. Vatyi ndutya cuan tava̱ ra chata noo yuu cha cuahan chihin ñu. Ta yuu cuan ra Cristo cuví. Soco vasɨ nyehe̱ ñu cuaha milagru cha sacuvi̱ Nyoo, cuaha ñu ña quichaha̱ ñu tuhun caha̱n ra chihin ñu. Ta chihi̱ ñu chiqui ndɨɨ cuan, ta yucuan ndoo̱ ñu.
Tandɨhɨ tuhun ihya chahá chi noo cuhva chi yo. Vatyi tacuhva ma cuñi yo sacuvi yo cha ña vaha tari sacuvi̱ ñu cuan. Yucuan chaha ma sacahnu nyoho chi xitohyo, tari chinyacuvi̱ suhva ñu cuan ta cha naha, tari catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Ta cachiyo̱ ñu vico, ta cachachi̱ ñu, ta cachihi̱ ñu.” Ta ma coo ri maa yo chihin inga ñusɨhɨ o chihin inga rayɨɨ tatu ñima ñasɨhɨ yo cuví, o yɨɨ ñu cuví, tari chinyacuvi̱ suhva ñu cuan. Ta noo ri quɨvɨ chihi̱ oco uñi mil ñu cha cuenda cha chinyacuvi̱ ñu cha quiñi caa cuan. Ta Sutu Mañi yo cama iñi ra, soco ña tahán chi nducú nyehe yo chi ra. Tari chinyacuvi̱ suhva ñu cuan. Ta cachihi̱ ñu cha tyaa̱ coo chi ñu, cha cuenda cha cuñi̱ ñu nducu̱ nyehe ñu chi ra. 10 Ta ni ma cahan ña vaha ndo sɨquɨ Nyoo, tari caha̱n ña vaha suhva ñu cuan sɨquɨ ra. Ta saquichi̱ ra ángel cuenda ra ta chahñi̱ ra chi ñu.
11 Tandɨhɨ ihya cuvi̱ chi sutu chahnu yo cha chiyo̱ ta cha naha. Ta chicunyaa chi nu libru Nyoo tari noo cuhva vatyi sacotó ra chi yo cha iyó yo ñayɨvɨ̱ ihya vityin, nu cuahán sandɨhɨ chi. 12 Ta tyicuan caa tatu tuví iñi maa ndo tyi vaha cuahán ndo chihin Nyoo, na̱saha ndo cuenda coto canacava ndo saha ra ña vaha. 13 Tɨndoho cha nyehé ndo, cuñí maa ndo tyi noo ri maa ndo nyehé tɨndoho cuan. Soco inuu ri nyehé tandɨhɨ ca ñu. Soco cuví cunyee iñi ndo chi Nyoo, ta maa ra ma cuhva ra nyehé ndo tɨndoho cha ma cunyee ca ndo. Soco tatu chaa tɨndoho chi ndo, tyicuan ta Nyoo cunducu ra cuhva cha quita ndo chichi tɨndoho cuan ta cuví cunyee ndo.
14 Yucuan chaha yañi, ma sacahnu ndo chi xitohyo. 15 Cahín chihin ndo tari cahín chihin noo ra tyihí tuñi iñi. Yucuan chaha sa̱ha ndo cuenda cha catyí chi ndo. Ta nye̱he ndo tatu ndicha o ña ndicha tuhun cahín chihin ndo. 16 Quɨvɨ cha nɨcohón iñi yo tyi chihi̱ ra Cristo nu cruzi, chihí yo vinu ta chachí yo pan. Ta vinu cuan cuñí chi catyi vatyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo cuenda nɨñɨ ra. Ta chachi yo pan ta cuñí chi catyi vatyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra cuenda coño ñuhu ra. 17 Vatyi vasɨ cuaha yo, soco tandɨhɨ yo chachí yo noo ri pan. Ta yucuan chaha tandɨhɨ yo nduví yo noo ri coño ñuhu ra.
18 ¿Atu nɨcohón iñi ndo yoso caa iyó ñu Israel? Chachí tucu maa ñu quɨtɨ cha chahá ñu chi Nyoo, ta cha cuenda cha nyacuví ñu cha tyicuan caa, ɨɨn ri cuví ñu chihin cuan. 19 Ñima cha catyí chi ndo tyi vale xitohyo cha sacahnú ñu ña ñohó nuu chi Nyoo. Ña vale, nɨ ri coño cha chahá ñu chi xitohyo cuan ta ña vale. 20 Soco catyí chi ndo vatyi ñu ña ñohó nuu chi Nyoo chahá ñu cha chahá ñu, soco chi ra ña vaha. Ta ñima chi Nyoo. Ta ña tahán chi cha ndu ɨɨ́n ri ndo chihin ra ña vaha. 21 Vatyi ma cuvi coho yo copa Nyoo ta suri cuhva cuan ta coho tucu yo copa ra ña vaha. Ta ma cuvi cachi yo nu mesa Nyoo. Ta suri cuhva cuan cachi yo nu mesa ra ña vaha. 22 Ma cuhva yo tɨsɨhɨ chi Nyoo vatyi maa ra iyó ca fuerza chi ra ta ñima ca maa yo.
Sacuvi yo ñáá cha sacuvi yo, soco cha cuenda cha vaha chi tahan yo
23 Catyí chi tuhun: “Cuví sacuvi yo ñáá cha cuñí yo. Soco ña tandɨhɨ ta cuví chi cha vaha chi yo.” Ta ndicha cuví sacuví yo cha cuñí yo. Soco ña tandɨhɨ ta tyinyeé chi chi yo cha cuahnu yo chihin tuhun Nyoo. 24 Ma nanducu yo cha vaha chi maa ri maa yo, soco na nducu tucu yo cha vaha chi inga ñu.
25 Ca̱chi ndo ñáá coño cha xicó ñu nuyahvi. Ta ma ndaca tuhun ndo ta ma ndichi xiñi ndo yóó chi cuenda cuví. 26 Vatyi ñuhu ñayɨvɨ̱ ta tandɨhɨ cha iyó nuu chi, chi maa Nyoo cuví.
27 O tatu noo ñu ña chinó iñi chi Nyoo, catyí ñu chi ndo cha cucachi ndo vehe ñu, ta tatu cuñí ndo cuhun ndo, cu̱hun ndo ta ca̱chi ndo tandɨhɨ cha chahá ñu cachi ndo. Ta ma ndaca tuhun ndo ñáá cuenda cuví. 28 Soco tatu nya noo ñu catyí ñu chi ndo: “Nyayu ihya nyayu cha chaha̱ cuenda ñu chi xitohyo cuví”, catyí ñu. Ma cachi ca ndo tacuhva cha ma nducuihya cuñi añima ñu cha catyi chi ndo tyicuan caa. 29 Cahín tuhun ihya cuenda inga ñu ta ñima cuenda maa ndo.
Soco yɨhɨ́ ndo catyí ndo: “¿Ñáá tuhun cha sahá xaan ra ihya cuenda chi yuhu cha catyi inga ñáyɨvɨ? 30 Tatu nacuhvé tyahvi nyoo chi Nyoo cuhva cha cuacachi, ñáá tuhun catyí inga ra cuan tyi ña vaha cachí”, catyí ndo. 31 Cuacatyi chi ndo tyehe caa, tatu chachí ndo, o chihí ndo, o sacuví ndo ñáá ca cha sacuví ndo, sa̱cuví ndo soco chi maa Nyoo sa̱cahnu ndo chihin cha sacuví ndo. 32 Ta ma cuhva ndo cuhva cha canacavá noo tahan ndo, nɨ ra Israel, nɨ ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuvi, nɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 33 Tari yuhu, nanduquí cha vaha cuví chi ñáyɨvɨ. Ña nanduquí cha vaha chi mai, soco cha vaha chi inga ñáyɨvɨ nanduquí. Vatyi tacuhva cacu añima ñu.