13
Chahá ra Pablo tuhun chi yo yoso caa tahán chi cha cuñí yo chi ñáyɨvɨ
Tatu yuhu ta cuví cahin cuaha ri nuu sahan iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ta cuví cahan tiqui sahan ángel ñandɨhɨ, soco tatu ñahri cha cuñí chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, cuví tari noo tambu cha nañí ri maa o noo caa cha chacú ndaxin ri maa. Tatu cuví cuhva cuende tuhun cahan Nyoo, o tatu cutuñí iñi tandɨhɨ tuhun xehe ca, ta chité tandɨhɨ, ta ña cuñí chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ñahri maa tuhun. Tatu chinó vavaha iñi chi Nyoo nyacua cuví catyi chi ra na tohon ra noo yucu cuan ta natyaa ra inga ityi, ta sacuví ra cha chiquén, soco tatu ña cuñí chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ñahri ra cuví. O tatu cuhve tandɨhɨ cha iyó chii chi ñu ndahvi, ta nyacua cuhva cuende ñayɨvi̱ tyi cayu coño ñuhi, soco tatu ña cuñí chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ñahri maa tuhun.
Tatu cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ña ihñi tɨsɨhɨ yo. Vaha ñáyɨvɨ cuví yo. Ña nyiyó iñi yo cha chahá Nyoo chi inga ñu, ña cahnu sahá yo chi yo, ta ña yaá yo. Tatu cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ña quiñi iyó yo. Ña nanducú yo maa ri cha vaha chi maa yo. Ña cuxaán yo. Ña ndoó tɨsɨhɨ añima yo. Tatu cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, ña cusɨɨ cuñí yo ñáá ndɨhɨ cha ña vaha sacuví ñáyɨvɨ. Soco cusɨɨ cuñi yo cuenda cha vaha ta cha ndicha. Tatu cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, cunyeé yo nyehe yo tɨndoho sahá ñáyɨvɨ. Chinó iñi yo tyi cusacuvi ñu cha vaha. Nyatú yo cha nasama ñu cuhva iyó ñu. Chihin cha cama iñi yo ta cunyee yo tandɨhɨ.
Cha cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ ma ndɨhɨ maa, soco coo quɨvɨ cha ma coo ca tuhun cha sahá yo profetizar. Ta ma cahan ca yo inga sahan cha ña chitó yo, ta tandɨhɨ tuhun cha chitó xaan yo cundɨhɨ. Vityin chiin ri chitó yo ta chiin ri sahá yo profetizar. 10 Soco quɨvɨ quichi ra Cristo, cunduvaha tandɨhɨ ta cucoto yo tandɨhɨ, ta cundɨhɨ tuhun cha chitó yo chiin ri.
11 Quɨvɨ cu luhli̱ cahi̱n ta chica̱ xiñi tari ra cuatyaa. Soco quɨvɨ chahni̱ sandoi̱ cha nyacuvi̱ tari ra cuatyaa. 12 Ta tyicuan caa tucu, cuví yo tari ra cuatyaa vityin. Tari cha nyehé yo nu ino cha ña ndichin vaha. Soco quɨvɨ quichi ra Cristo ta cunyehe vaha yo chihin nuu yo chi ra. Chiin ri chitó yo cha vityin. Soco quɨvɨ cuan tandɨhɨ cuii ta cucoto yo, tari ñohó nuu Nyoo chi yo. 13 Iyó uñi tahan cha ma ndɨhɨ maa: cha chinó iñi yo chi Nyoo, cha cuatu yo cha ñihí yo cha cuenda ra Cristo, ta cha cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. Soco chichi cha nɨnduñi tahan cuan, cha chiñuhú ca chi yo, cha cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ.