14
Nu sañahá ra Pablo yoso caa cahán yo inga sahan cha ña chitó yo
Na sañihi yo cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. Ta na nducu yo cuhva naquehen yo tunyee iñi cha chahá Tatyi Ii Nyoo chi yo. Na nducu xihna yo cha cuhva cuenda yo tuhun cahán Nyoo, o sahá yo profetizar cuví cuan. Vatyi tatu cahán yo inga sahan cha ña chitó yo, cahán yo soco chihin Nyoo. Ñima chihin ñáyɨvɨ. Vatyi ni noo ñu ta ña cutuñí iñi ñu. Vatyi tuhun xehe cuví tuhun cha cahán yo cha cuenda Tatyi Ii Nyoo. Soco tatu sahá yo profetizar, cutuñí iñi ñu. Ta chahnu ca ñu chihin tuhun Nyoo. Ta tyicuan caa sandunɨɨ́ yo ta sandunyeé ca yo iñi ñáyɨvɨ. Tatu cahán yo inga sahan cha ña chitó yo, maa ri maa yo ndunyeé yo. Soco tatu sahá yo profetizar, ndunyeé cuñi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo.
Yuhu cuñí vatyi tandɨhɨ ndo cahán ndo inga sahan cha ña chitó ndo. Soco vaha ca cha saha ndo profetizar. Vatyi tyinyeé ca chi chi ñu nyicú vehe ñuhu ta ñima ca cha cahán yo inga sahan. Soco tatu noo ndo cuví nacoto ndo ñáá tuhun cahán noo tahan ndo chihin inga sahan, na̱catyi ndo. Tyicuan ta cuví tyinyee chi chi tandɨhɨ ndo. Yucuan chaha yañi, tatu yuhu ta chai nu nyicu ndo, ta cahín inga sahan, ña tyinyeé chi chi ndo. Soco tatu cahín noo cha sanyehe̱ Nyoo chii, o noo cha sacoto̱ ra chii, o noo profesia, o noo cha sañahi chi ndo, tyinyeé chi chi tandɨhɨ cuii maa ndo.
Tatu tɨvɨ́ yo noo cutu, o sacuacu yo noo guitarra ta ña quita vaha ndusu cuan sahá yo, ma coto yo ñáá yaa cuví. Ta tatu nu iyó cuatyi ta ña tyacú vaha trompeta, yori coto ñáá cuhva tahán chi cañi tahan ra. Ta tyicuan caa yoó, tatu cahán yo inga sahan cha ña cutuñí iñi ñáyɨvɨ, ma coto ñu ñáá tuhun cahán yo. Tari cha cuví yuhu ri maa yo cuví cuan. 10 Cuaha xaan nuu sahan iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ta noo noo nuu sahan ta iyó iyó ri cha cuñí chi catyí. 11 Soco tatu ña cutuñí iñi sahan cha cahán inga ñáyɨvɨ chihin, ma cuvi ndatuhin chihin ñu. Ta nɨ ri maa ñu ma cuvi ndatuhun ñu chihin yuhu. Cuví ñu tari ñu inga ñuu cha cuende. 12 Yucuan chaha nyoho cha cuñí xaan ndo naquehén ndo tunyee iñi cha chahá Tatyi Ii Nyoo, ndu̱cu ndo noo tunyee iñi cha vaha ca cutyinyee chi ñáyɨvɨ vehe ñuhu.
13 Yucuan chaha nyoho cha cahán ndo inga sahan, ca̱can ndo chi Nyoo vatyi cuvi nacoto ndo ta nacatyi ndo chi tahan ndo. 14 Vatyi tatu nacuatí chi Nyoo chihin noo sahan cha ña cutuñi iñi, espíritu mai cha yɨhɨ́ chichi coño ñuhi ican nacuatu soco cha chiñi tuñi xiñi ña cutuñí iñi chi. 15 Yucuan chaha cuñí chi ca̱can tahvi chi Nyoo chihin inga sahan. Soco cuñí tucu chi cha ca̱can tahvi chi ra chihin sahan cha cutuñí iñi. Ta cuñí tucu chi cha cate chihin sahan cha ña cutuñí iñi, Soco cuñí tucu chi cha cate chihin sahan cha cutuñí iñi yo ñandɨhɨ. 16 Vatyi tatu maa maa ri chihin sahan cha chahá Tatyi Ii Nyoo chuun, sacahnún chi ra, ma cutuñi iñi ñáyɨvɨ cha ña chitó ñáá cha cuví cuan. Ta ma cuvi sacahnu ñu Nyoo chuhun. 17 Vasɨ vaha tuhun cahún, cuhva cha nacuhvón tyahvi nyoo chi Nyoo tyicuan caa, soco ña tyinyeé chi chi inga ñáyɨvɨ vatyi ña cutuñí iñi ñu tuhun cahún. 18 Soco yuhu nacuhvé tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi cuaha ca chaha cahin inga sahan ta ñima ca tandɨhɨ nyoho. 19 Soco chichi vehe ñuhu tahan ca iñi cahín vasɨ ohon tahan tuhun cha cutuñi iñi ndo vatyi sañahi chi inga ndo, ta ñima ca cha cahín uchi mil tuhun cha ña cutuñí iñi ndo.
20 Chahnu cuhva ca̱ca xiñi ndo, yañi. Ta ma lee xaan cuhva caca xiñi ndo. Soco lee cuhva cunyacuvi ndo. Vatyi cha lee ña nyacuví chi cha quiñi caa. 21 Catyí Nyoo nu libru ley ra tyehe caa: “Cucahin chihin ñáyɨvɨ ihya chihin yuhu ñáyɨvɨ inga ñuu ta chihin inga sahan. Cha ña cutuñí iñi ñu. Soco nɨ ri tyicuan caa ta ma quichaha ñu chii”, catyí Sutu Mañi yo. 22 Yucuan chaha tuhun cha cahán yo inga sahan cuví chi tari noo seña chi ñu cha ña chino iñi tuhun ra Cristo. Soco tuhun cha sahá yo profetizar, cuví chi cuenda ñu cha chinó iñi chi ra. 23 Vatyi tatu ndu ɨɨ́n ri ndo, ta tandɨhɨ ndo cahán ndo inga sahan ta quɨhvɨ́ noo ñu cha ña yɨhɨ́ cuenda Nyoo, cucatyi ñu tyi ña vaha cuñí xiñi ndo. 24 Soco tatu tandɨhɨ ndo sahá ndo profetizar, ta quɨhvɨ́ noo ñu cha ña yɨhɨ́ cuenda Nyoo, o noo ñu ña cutuñí vaha iñi tuhun Nyoo, coto ñu tyi iyó cuatyi ñu cha cuenda tyi cutuñí iñi ñu cha cahán ndo. 25 Ta tandɨhɨ cha caa chichi añima ñu cunacoto ñu. Ta nicuiñi chɨtɨ ñu ta sacahnu ñu chi Nyoo. Ta catyi ñu vatyi ndicha ndicha cuii cha nyaá Nyoo chihin ndo.
Yoso caa sacoó yo culto minoo cha cachi minoo cha ndaa
26 Yucuan chaha yañi, tatu cuandu ɨɨn ri yo, cui̱so noo noo yo yaa cha cata yo, o cha sañaha yo, o ñáá cha sanyehe o sacoto Nyoo chi yo, o cahan yo inga sahan, o cha nacoto yo ta nacatyi yo yoso caa cuahán tuhun inga sahan cuan. Soco tandɨhɨ ihya nacuvi chi noo cha chahá tunyee iñi maa Nyoo chi tandɨhɨ yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra. 27 Tatu cuacahan yo inga sahan nu ndu ɨɨ́n ri yo, cuñí chi cahan uvi yo o uñi ri yo, soco noo noo ri yo cahan. Ma cahan yo ɨɨn ri. Ta sɨɨn ri cuñí chi cha nacatyí noo yo tuhun cahán tahan yo. 28 Soco tatu yori cuví nacatyi ñáá tuhun cahán yo, vaha taxin ca ma cahan ca yo chihin inga sahan nu ndu ɨɨ́n ri yo. Ca̱han yo inga sahan soco xehe ri chihin Nyoo tacuhva cuɨñɨ ri maa yo. 29 Tyicuan caa tucu tatu sahá yo profetizar, ca̱han uvi yo, o uñi ri yo. Ta tandɨhɨ ca yo sa̱ha yo cuenda tatu vaha cha cahán tahan yo. 30 Soco tatu sacoto Nyoo ñáá noo ca tuhun chi inga ñu cha canyicú chiñi tuhun cuan. Tyicuan ta ñu cha xihna ri, cuñí chi sandɨhɨ ñu cha cahán ñu tacuhva cuvi cahan inga ñu cuan. 31 Ta tyicuan caa tandɨhɨ ndo cha naquehén ndo tuhun cha chahá Nyoo chi ndo cuví nacatyi noo noo ndo. Vatyi tacuhva cutuhva tandɨhɨ ca ndo ta cunɨɨ ca iñi ndo. 32 Ñu cha sahá profetizar cuví cuatu noo ñu nya ndɨhɨ cahán inga ñu. Vatyi noo ri Nyoo cuví ra cha nyacá ñaha chi noo noo yo. 33 Vatyi Nyoo cachi iyó ra ta ña iñi ndaa iñi noo nyacuví ra.
Que̱hen ndo cuhva vaha nyacuví inga hermano nu ca ndu ɨɨn ri ra. 34 Ñusɨhɨ taxi ri na coo ñu. Cuñí chi quichaha ñu chi yɨɨ ñu tari catyí ley Nyoo. 35 Tatu ñáá cha cuñí ñu coto ñu, na ndaca tuhun ñu chi yɨɨ ñu nya vehe ñu. Vatyi ña vaha quetuví cha cahán ñusɨhɨ nu ndu ɨɨ́n ri yo.
36 Tatu sɨɨn cuhva chicá xiñi ndo, cuñí chi nɨcohón iñi ndo vatyi ñima chihin ndo quichaha̱ tuhun Nyoo. Ta ñima nyoho ri naquehén tuhun Nyoo. 37 Tatu nya noo ndo cuñí maa ndo vatyi profeta cuví ndo, o tatu cuñí maa ndo tyi Tatyi Ii saquehén ityi ra chi ndo, cunacoto ndo vatyi cha catyí chi ndo ihya, mandamiento Sutu Mañi yo cuví. 38 Soco tatu ña cuñí ndo naquehén ndo tuhun ihya, ni nyuhu ta ma naquehen ndi tuhun cahán ndo.
39 Ta tyicuan caa yañi, na nducu ndo cuhva saha ndo profetizar. Ta ma casɨ ndo cha cahán ñu inga sahan. 40 Soco sa̱cuvi ndo tandɨhɨ chihin cha ndaa ta chihin cha cachi.