Carta Cha Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ñáyɨvɨ Ñuu Éfeso Cha Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu sacuhún ra Pablo noo tutu chi ñu ñuu Éfeso cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Pablo cuví noo apóstol ra Jesucristo. Vatyi yucuan cuhva cuñí maa Nyoo. Tyaí noo carta ihya chi tandɨhɨ ndo cha yɨhɨ́ ndo cuenda Nyoo ñuu Éfeso chiña, ta nɨɨ́ iñi ndo chinó iñi ndo chi ra Cristo Jesús. Ta ɨɨn ri cuví ndo chihin ra. Na nasoco Nyoo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. Ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo.
Cha ɨɨn ri cuvi yo chihin ra Cristo, Nyoo nasocó xaan ra chi yo
Na sacahnu yo chi Nyoo, ra cuví Sutu Sutu Mañi yo Jesucristo. Vatyi nasocó xaan ra chi yo chihin tandɨhɨ nuu cha vaha cha iyó andɨvɨ cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo. Vatyi nyata ni cumañi ca savaha ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nacachi̱ vaha ra chi yo tyi cu ɨɨn ri yo chihin ra Cristo. Vatyi tyicuan caa cundundɨɨ yo nuu ra chihin cha ñahri ca cuatyi yo. Cha cuenda cha cuñí ra chi yo, ta nyata cha naha ta tyaa̱ ra cuhva chi yo vatyi nanduvi sehe ra chi yo cha cuenda ra Jesucristo. Tyicuan caa sacuvi̱ ra vatyi yucuan cuhva cuñí maa ra. Yucuan chaha tyicuan ri sacahnú yo chi ra. Vatyi vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra. Ta cahnu xaan tumañi iñi chahá ra chi yo. Vatyi sacu ɨɨ̱n ri ra chi yo chihin Sehe ra, ra cha cuñí xaan ra chi. Ta cha cuenda cha cuñí xaan Nyoo chi yo, natava̱ ra chi yo ndaha ra ña vaha, tacuhva cha ma cutuñi chi yo. Vatyi chihin cha chatɨ̱ nɨñɨ Sehe ra, sandachí ra cuatyi yo. Ta tyicuan caa sahá Nyoo tɨcahnu iñi chi yo. Ta vatyi cahnu xaan tumañi iñi sahá ra chi yo, chahá xaan ra cha chiñi tuñi ra chi yo. Ta chahá ra cha cutuñí iñi yo tuhun ra cha ña chito̱ ñáyɨvɨ. Vatyi sacotó ra chi yo yoso cuhva tyaa̱ ra cuhva tyi sacuvi ra chihin tandɨhɨ cha iyó cha cuenda ra Cristo. 10 Vatyi coo quɨvɨ cuchino cava cha tyaa̱ ra cuhva tyi sacuvi ra. Vatyi cusandu ɨɨn ri ra tandɨhɨ cha iyó ihya ñayɨvɨ̱ ta cha iyó andɨvɨ, ta tandɨhɨ cucunyaa ndaha ra Cristo. Vatyi maa ra cucunyaca ñaha ra tandɨhɨ.
11 Cha cuenda ra Cristo ñihí tucu maa yo cha tahán chi chi yo. Vatyi Nyoo nyata cha naha nacachi̱ ra chi yo tyi cu ɨɨn ri yo chihin ra Cristo. Tyicuan caa tyaa̱ Nyoo cuhva tyi cusacuvi ra. Ta maa ra sacuví tandɨhɨ yoso cuhva nyehé maa ra tyi vaha. 12 Ta tyehe caa sacuvi̱ ra tacuhva vatyi nyuhu cha nachino iñi ndi chi ra Cristo cha xihna ri, coo ndi soco cha sacahnu ndi chi Nyoo cha cuenda cha cahnu cuví maa ra. 13 Ta tyicuan caa tucu nyoho. Vatyi quɨvɨ chiñi̱ ndo tuhun Nyoo cha ndicha vaha, catyi̱ ñu chi ndo tuhun ra Cristo yoso caa sacacú ra chi yo. Ta chino̱ iñi ndo chi ra. Ta ndu ɨɨ̱n ri ndo chihin ra. Ta tari cha tyaa̱ Nyoo tuñi ra chi ndo cuví cuan, vatyi chaha̱ ra Tatyi Ii ra cohon añima ndo, tari cuhva catyi̱ ra tyi sacuvi ra. 14 Ta ican maa Tatyi Ii cuví cha chaha̱ quɨyɨ ri Nyoo chi yo tacuhva cuví naquehen ca yo cha cucuhva ra chi yo. Vatyi tyinyeé Tatyi Ii ra chi yo nyacua nya quɨvɨ ndɨhɨ sacacu ra chi yo, cha cuví yo ñáyɨvɨ chi ra. Ta tandɨhɨ ihya sacuví ra chihin yo tacuhva sacahnu yo chi ra. Vatyi maa ra cahnu ca ra cuví ra.
15-16 Yucuan chaha, cuhva cha chicán tahvi chi Nyoo, ña sandɨhí tuhun cha nacuhvé tyahvi nyoo chi ra cha cuenda ndo. Vatyi ñihi̱ tuhun tyi chinó vaha iñi ndo chi Sutu Mañi yo Jesucristo. Ta cuñí xaan ndo chi tandɨhɨ ñu tahan yo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 17 Chiquén chi Nyoo Sutu Sutu Mañi yo Jesucristo. Vatyi ican ra cuví ra cahnu ca. Ta chiquén chi ra nacuhva ra cha chiñi tuñi Tatyi Ii ra chi ndo, tacuhva cutuñi iñi ndo cha sañahá ra chi ndo. Vatyi cohon nuu vaha ca ndo chi ra. 18 Ta chiquén chi ra, na nuña ra cha chiñi tuñi xiñi ndo, na coto ndo ñáá cha cuñí ra cha naquehen ndo cha cuenda cha cana̱ ra chi ndo. Ta na coto ndo ñana cha tyaquɨ ta tyayɨɨ cha chahá Nyoo chi yo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 19 Ta chiquén chi Nyoo tyi cuhva ra cha coto ndo ñana cha cahnu tunyee iñi iyó chi ra, nyacua ña cuví tyicuhva yo. Ta ican cuan tyinyeé chi yo cha chino iñi yo chi ra. Ta suri maa chihin tunyee iñi ihya 20 Nyoo sanandoto̱ ra chi ra Cristo. Ta cuatyaa ra chi ra chiyo vaha ra nya andɨvɨ. 21 Ta yucuan cuví nu sacahnu̱ xaan ca Nyoo chi ra Cristo cha nuu tandɨhɨ ca cha nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ta andɨvɨ ñandɨhɨ. Cuví ri tandɨhɨ rey, o cuví ri ra cuví tyiño nahnu, o cuvi ri ángel andɨvɨ. Soco yori yóó ca ra cahnu ñayɨvɨ̱ ihya ta nɨrɨ ñayɨvɨ̱ cha cua coo. Vatyi noo tuhun ri maa ra Cristo cuví ra cahnu cuví. 22 Ta tandɨhɨ cuii maa chaha̱ Nyoo tyi cunyaca ñaha ra Cristo. Ta suri chi maa ra chaha̱ Nyoo vatyi cuvi ra xiñi o nuu chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 23 Vatyi yoó, cha yɨhɨ́ yo cuenda ra, cuví yo coño ñuhu ra. Ta maa yo ta maa ra cuvi chi noo coño ñuhu nanɨɨ ra. Ta maa ra cuví ra sandunanɨɨ́ tandɨhɨ.