2
Sacacú Nyoo chi yo cha cuenda cha cuñí ra chi yo
Nyoo chaha̱ ra noo ñayɨvɨ̱ chaa chi ndo tyi coo ndo quɨvɨ ndu ɨɨ̱n ri ndo chihin ra Cristo, vasɨ nicaa ni iñi ndo cuatyi quɨvɨ cuan. Ta tari maa cha chihi̱ añima ndo tyi ñahri maa ñayɨvɨ̱ Nyoo chinyaa̱ añima ndo. Ta chinyacuvi̱ ndo cuhva nyacuví ñáyɨvɨ ña ñohó nuu Nyoo. Ta chinyico̱n ndo chi cuihna ra cuví nuu. Ta ican ra cuví tatyi ña vaha cha tyiyuhú chi ñu ña quichahá nu cahán Nyoo. Ta suri tyicuan caa chiyo̱ tucu yoó quɨvɨ cuan. Vatyi chinyacuvi̱ yo cha ña vaha cha quichi cuví iñi yo cha cuñí coño ñuhu yo. Ta sacuvi̱ yo yoso cuhva chica̱ xiñi yo. Ta cha cuenda tuhun cha chinyacuvi̱ yo tahán chi tachi tuñi Nyoo chi yo inuu ri chihin tandɨhɨ ca ñu sacuví cha ña vaha. Soco Nyoo cundahvi̱ xaan cuñi ra nyehe ra chi yo. Vatyi cuñí xaan ra chi yo. Ta vasɨ cuaha xaan cuatyi yo quɨvɨ cuan, tari quɨvɨ cha chihi̱ añima yo chihin cuatyi cuan, soco Nyoo chaha̱ ra cha conyito añima yo noo ñayɨvɨ̱ chaa, vatyi sacu ɨɨ̱n ri ra chi yo chihin ra Cristo. Ta cha cuenda tumañi iñi cha saha Nyoo chi ndo ta cacu̱ ndo. Ta tari quɨvɨ cha sanandoto̱ Nyoo añima yo quɨvɨ nandoto̱ ra Cristo Jesús. Vatyi iyó yo noo ñayɨvɨ̱ chaa cha chaha̱ maa Nyoo tyi coo yo. Ta tari quɨvɨ cha cuatyaa̱ ra chi yo andɨvɨ. Ta sacuvi̱ Nyoo tyehe caa tacuhva vatyi nu cuahán ca chi quɨvɨ cusañaha ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ yoso cuhva cha cahnu tumañi iñi chaha̱ ra chi yo cha cuenda ra Cristo Jesús. Vatyi vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra chihin yo tyi sacu ɨɨ̱n ri ra chi yo chihin ra Cristo. Vatyi cha sacacú Nyoo chi yo cuví chi noo cha chahá ra chi yo. Ta naquehén yo tumañi iñi cuan chihin cha chinó iñi yo chi ra. Ta cha sacacú Nyoo chi yo ñima noo cha cuví sacuví maa yo cuví. Vatyi yucuan cuví noo tumañi iñi cha sacuví ra chihin yo. Ñima cha cuenda cha sacuví yo cha vaha ta cuita iñi yo cha sacacú cuan chi yo. Tyehe ta cuví chi tyicuan caa, cahnu cusaha yo chi yo. 10 Nyoo sacuvi̱ ra vatyi nduvaha̱ añima yo chihin cha ndu ɨɨ̱n ri yo chihin ra Cristo Jesús. Ta sacuvi̱ ra tyehe caa tacuhva vatyi cuvi sacuvi yo cha vaha. Vatyi maa ra tyaa̱ ra cuhva nu quichi quɨvɨ vatyi tyicuan ri sacuvi yo cha vaha.
Cuví ri yo ñu Israel, o cuví ri yo ñu inga ñuu, soco cha cuenda ra Cristo ɨɨn ri ñáyɨvɨ chi Nyoo cuví tandɨhɨ yo
11 Yucuan chaha nɨ̱cohon iñi ndo cuhva chiyo̱ ndo nu quichi̱ quɨvɨ, tyi cuví ndo ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví. Ta catyí ñáyɨvɨ Israel tyi ñu cha ñima ri tuhun cuví ndo cha ña sacuví ndo costumbre circuncisión tari sacuví maa ra. Ta cha cuenda cuan cuñí maa ra Israel tyi vaha ra nuu Nyoo ta nyoho ña vaha ndo. 12 Nɨ̱cohon iñi ndo vatyi nu quichi chi, yori ra Cristo chinyaa̱ añima ndo. Ta ña ɨɨn ri cuvi̱ ndo chihin ñu Israel. Ta ña chito̱ ndo tuhun cha tyihi̱ tahan Nyoo chihin ra Abraham: tuhun cha catyí Nyoo tyi cuhva ra cha nɨcoo vaha yo chihin ra. Chiyo̱ maa ndo ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya chihin cha yori Nyoo nyaá chihin ndo, ta ña yɨhɨ́ iñi ndo cha cuñihi ndo. 13 Ta quɨvɨ cuan cañi xaan chinyaa̱ ndo chihin Nyoo. Soco vityin ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Cristo Jesús. Maa ra Cristo chihi̱ ra. Ta chatɨ nɨñɨ ra cha catyi ndo. Ta yucuan chaha cuvi̱ cuyatyin ndo nuu Nyoo. 14 Vatyi ra Cristo sanɨcoo̱ vaha ra chi yo chihin Nyoo. Ta sandu ɨɨ̱n ri ra chi nɨnduvi yo. Sandu ɨɨ̱n ri ra chi nyuhu cha cuví ndi ñu Israel chihin nyoho cha cuví ndo ñu inga ñuu. Ta sanduvaha̱ ra cuhva iyó yo. Vatyi tari noo cha sanduva̱ ra noo nama vehe cha nanyaa̱ mahñu, cha chasɨ̱ nu cu ɨɨn ri yo. 15 Maa ra Cristo sandɨhɨ̱ ra tuhun ley chahnu chihin cha chaha̱ cuenda ra coño ñuhu ra tyi cúvi ra nu cruzi. Vatyi tandɨhɨ ley cuan sasɨɨ̱n chi chi yo. Tyi nyuhu sacuvi̱ ndi costumbre cha catyí ley cuan. Ta nyoho ña sacuvi̱ ndo. Soco ra Cristo sandu ɨɨ̱n ri ra chi yo quɨvɨ chaha̱ ra noo cuhva chaa tyi coo yo. Ta tyicuan caa sanɨcoo̱ vaha ra chi yo. 16 Vatyi chihi̱ ra nu cruzi cha catyi cuatyi yo. Ta sacuvi ra vatyi nanduvaha coo yo chihin Nyoo. Ta tyicuan caa sanaa̱ ra cha ña cuñi̱ nyehe yo chi tahan yo.
17 Ra Cristo quichi̱ ra ta caha̱n ra tuhun vaha Nyoo chihin yo: chihin nyoho cha cañi ca chinyicu̱ ndo chihin Nyoo ta chihin nyuhu ñu Israel, ñu chitó tuhun Nyoo. Catyi̱ ra chi yo vatyi na nɨcoo vaha yo chihin Nyoo. 18 Vatyi chaha cha catyi cha chihi̱ ra Cristo cha cuenda yo cuví natuhva nɨnduvi yo chi Nyoo Sutu yo. Vatyi noo ri Tatyi Ii ra nyaá añima yo: an cuví ri yo ñu Israel, an cuví ri yo ñu cha ñima ñu Israel cuví. 19 Yucuan chaha nyoho ña cuví ca ndo ñu inga ñuu. Soco nanduvi̱ ndo ñáyɨvɨ ñuu Nyoo ɨɨn ri chihin tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Nanduvi̱ ndo ñáyɨvɨ chi ra. 20 Ta cuví tucu ndo tari noo vehe. Ta ra apóstol, ta ra profeta, ra cachahá cuenda tuhun Nyoo cacuví ra tari ra catyihi̱ yuu chaha vehe. Vatyi suri maa ra Cristo cuví yuu cha nɨñɨ ca cha yɨhɨ́ chaha vehe cuan. 21 Ta cha cuenda maa ra Cristo cuahan ndaa vehe cuan ta vehe cuan ican cuví maa yo ɨɨn ri chihin ra. Ta cuahán sandu ɨɨn ri ra chi tandɨhɨ yo ta nanduví yo tari noo vehe ii nu nyaá maa Sutu Mañi yo. 22 Ta tyicuan caa tucu nyoho chihin tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, nanduví ndo tari noo nu iyó Nyoo. Vatyi nyaá Tatyi Ii ra añima tandɨhɨ yo.