3
Nyoo tachi̱ ra tyiño chi ra Pablo vatyi cahan ra tuhun ra chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví
Yucuan chaha yuhu ra Pablo ñohí vehe caa ihya vatyi sacoté tuhun ra Cristo Jesús chi nyoho cha ñima ñu Israel cuví ndo. Tahán chi natyihí tuñi iñi ndo tyi cahnu xaan tumañi iñi chahá ra chii cha cuenda cha vaha chi ndo, tyi sacoté chi ndo. Vatyi cha yaha catyi̱ suhva chi ndo yoso caa sañaha̱ Nyoo chii noo tuhun xehe. Ta cuhva cha sacuaha ndo tuhun cha yaha̱ catyi̱ chi ndo, cuví coto ndo yoso caa chaha̱ Nyoo tyi cutuñi iñi tuhun ra Cristo cha ña chitó ñáyɨvɨ. Vatyi nu quichi̱ chi, ña sañaha̱ Nyoo chi ñáyɨvɨ, tari sañahá ra chi apóstol ta ra cacuví profeta cha vityin. Vatyi Nyoo chihin Tatyi Ii ra sañahá ra chi yo cha vityin. Ta tuhun xehe cuan, ican cuví ihya: vatyi nyoho cha ña cuví ndo ñu Israel, ɨɨn ri cha cutahan chi chi ndo chihin nyuhu cha cuví ndi ñu Israel. Vatyi noo ri coño ñuhu ra Cristo cuví yo. Ta cuñihi yo cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra chi yo cha cuenda maa ra Cristo Jesús.
Saha̱ Nyoo tumañi iñi chi yuhu vatyi chaha̱ ra tunyee iñi ra chii tyi sacoté tuhun vaha ihya chi ñáyɨvɨ. Soco cha cuenda chi yuhu cuví noo ra luhlu, noo ra ndahvi ca cha nuu tandɨhɨ ca ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Soco sahá Nyoo tumañi iñi ihya chii. Vatyi tacuhva cahin tuhun ra Cristo chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta sacoté chi ñu ñana cha tyayɨɨ cha cuñihi ñu cha cuenda ra Cristo. Tyatyiño̱ Nyoo chii tyi sacote chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ yoso caa tyaa̱ ra cuhva nyata ni cumañi ca savaha ra tandɨhɨ cha iyó. Ta cha naha ña chaha̱ Nyoo cha coto ñáyɨvɨ tuhun ihya. 10 Tyicuan caa cuví tacuhva vatyi vityin tandɨhɨ ra nyacá ñaha andɨvɨ cunyehe yoso caa cha vaha cha sacuví Nyoo chihin yo cha cuví yo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Ta cucoto ra tyi chiñi tuñi xaan Nyoo. 11 Tandɨhɨ ihya chachí tahan chihin cha tyaa̱ Nyoo cuhva tyi sacuvi ra chihin Sutu Mañi yo Jesucristo cha cuenda cha vaha chi yo. 12 Ta cha cuenda maa ra Cristo iyó chi ityi chi yo cha chaá yo nuu Nyoo chihin cha ña yuhví yo. Vatyi chinó iñi yo chi ra Cristo. 13 Yucuan chaha chacú ndahvi nuu ndo tyi ma ndu uvi iñi ndo chi Nyoo cha nyehi tɨndoho cha cuenda ndo. Vatyi cuví chi cha cuenda cha vaha chi maa ndo. Ta cu̱sɨɨ cuñi ndo cha cuenda ihya.
Chicán tahvi ra Pablo chaha ñu, na cohon nuu ca ñu chi ra Cristo
14 Yɨhɨ́ iñi yoso cuhva cha vaha cha tyaa̱ Nyoo Sutu yo cuhva tyi cuhva ra chi yo. Ta yucuan chaha chicuɨñɨ chɨti nuu ra. 15 Maa ra cuví ra Sutu tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuenda ra: ñu cha cuahan coyo andɨvɨ, ta ñu cha iyó ca sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Tandɨhɨ yo cuví yo ñáyɨvɨ chi ra. 16 Ta chiquén chi ra na sandunyee ra iñi ndo chihin Tatyi Ii ra cha nyaá añima ndo. Vatyi maa ra cahnu xaan ca cha tyayɨɨ ra chahá ra chi yo. 17 Ta na coo ra Cristo añima ndo vatyi chinó iñi ndo chi ra. Ta co̱o ndo chihin cha cuñí Nyoo chi ndo. Vatyi tari yɨhɨ́ vaha yoho noo yutun chichi ñuhú, tyicuan caa cunyaa vaha añima ndo chihin Nyoo. 18 Tyicuan ta cuacoo tunyee iñi ra chi ndo tacuhva cuvi cutuñi vaha iñi ndo chihin tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra vatyi cuñí xaan ra Cristo chi yo. Nyacua ña ñihí ca yo cuhva catyi yo yoso cuhva cha cuñí ra chi yo. 19 Vatyi yaha xaan cahnu cuan. Nyacua ma cuvi cohon nuu yo yoso cha cuñí ra chi yo. Soco cuñí cha nacoto ndo yoso cha cuñí ra chi yo. Tyicuan ta ñahri ca cumañi chi ndo. Vatyi Nyoo nyaá maa ra chihin ndo.
20 Ta vityin na sacahnu yo chi Nyoo, ra cha iyó xaan ca tunyee iñi chii. Vatyi cuaha vavaha ca cha cuví sacuvi ra cha nuu cuhva cha chicán maa yo chi ra o cha nuu cuhva cha chicá xiñi yo. Vatyi suri chihin tunyee iñi ra cha iyó chi yo, sacuví ra tandɨhɨ. 21 Yoó ñu chino iñi chi Nyoo, na sacahnu yo chi ra tyicuan ri maa, ta tandɨhɨ tyembu cha cuenda cha sacuvi̱ ra Cristo Jesús. Ta na cuvi chi tyicuan caa.