5
Yoso caa tahán chi coo ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yucuan chaha na̱nducu yo cuhva coo yo tari cuhva iyó maa Nyoo. Vatyi sehe ra cuví chi yo. Ta cuñí xaan ra chi yo. Vita cuvi iñi yo. Cu̱ñi yo chi tahan yo, tari ra Cristo cuñí ra chi yo. Ta tari noo mbee luhlu cha tuhva̱ tata sutu cachaha̱ ra chi Nyoo ta cha naha, tyicuan caa chaha̱ cuenda ra Cristo chi ra cha cuenda yo. Ta sɨɨ xaan cuñí Nyoo cha cuenda cha chaha̱ cuenda ra chi ra.
Soco vityin cha cuví yo ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ña tahán chi sacuví yo cha quiñi caa chihin coño ñuhu yo. Nɨ ña tahán chi cha cahán yo cha quiñi caa. Ta ni ma nyiyo iñi yo. Ma cahan yo tuhun cha chahá tɨcahan nuu. Nɨ ri ma cahan yo noo tuhun cha ñima ri tuhun. Vatyi ña tahán chi cahan yo cha tyicuan caa. Soco cha nuu cha cahán yo cha ña tahán chi, na nacuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo. Vatyi cha chitó yo vatyi tandɨhɨ ñu cha sacuví cha quiñi caa, ma quɨhvɨ ñu nu nyacá ñaha ra Cristo chihin Nyoo. Ra iyó chihin ñusɨhɨ ta ñima ñasɨhɨ ra cuví, o ñu iyó chihin rayɨɨ ta ñima yɨɨ ñu cuví, ñu nyiyó iñi, ma quɨhvɨ ñu nu nyacá ñaha Nyoo. Vatyi cha nyiyó iñi yo tari cha sacahnú yo xitohyo cuví cuan. Vatyi tavá xiin yo chi Nyoo. Ma cuhva yo cha sandavi ñaha ñáyɨvɨ chi yo chihin tuhun cha ña ndicha, tuhun cha ñima ri tuhun. Vatyi tachí tuñi Nyoo chi ñu cha ña quichahá chi ra. Ta ni ma cutahan yo chihin ñu cuan.
Vatyi chiyo̱ yo nu ñaa iñi quɨvɨ cuan. Soco vityin iyó yo nu ndichin chihin Nyoo. Cachi co̱o yo tari tahán chi coo ñu chitó tuhun Nyoo. Vatyi Nyoo sacundichín ra añima yo tacuhva cuvaha añima yo ta sacuvi yo cha vaha ta cha ndicha. 10 Sa̱nɨñɨ yo cutuhva yo cuhva tahán iñi Sutu Mañi yo. 11 Ma sacuvi yo cha nyacuví ñu nyicú nu ñaa iñi. Vatyi ñahri cha vaha ñihí ñu chihin cuan. Soco sa̱coto yo chi ñáyɨvɨ tyi ña vaha cuan. 12 Vatyi cahán nuu yo cha cahán yo tuhun cha nyacuví ñu cuan cha xehe ri. 13 Soco quɨvɨ quita cha ñohó xehe nu ndichin, tyicuan ta cucoto yo cha ndicha. Vatyi cha ndichin Nyoo sanatuví tandɨhɨ cha ñohó xehe. 14 Yucuan chaha iyó nu catyí chi:
Yoho cha quixun, ndɨ̱cuita mahñu nu nyicú ñu chihi̱ chiña.
Ta ra Cristo cusacata ra ñuhu̱ nu cuahún, catyí chi.
15 Yucuan chaha sa̱ha yo cuenda cuhva iyó yo. Ta ma coo yo tari noo ra soho. Co̱o yo tari noo ra chitó. 16 Ma sacunaa yo quɨvɨ yo. Na cahan yo tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. Vatyi vityin quiñi xaan caa ñayɨvɨ̱ iyó yo, ta ña naha ca iyó yo. 17 Yucuan chaha ma tondo xaan cohon iñi yo. Soco na̱ndichi xiñi yo cuhva cuñí maa Sutu Mañi yo tyi sacuvi yo. 18 Ma coho yo ndixi. Vatyi ican cuan satɨvɨ́ chi yo. Soco cuhva yo na cunyaca ñaha vaha Tatyi Ii Nyoo añima yo. 19 Ca̱han yo chihin tahan yo soco chihin cha sacahnú yo chi Nyoo. Ca̱ta yo salmo cuenda ra. Ca̱ta yo yaa cha chahá Tatyi Ii chi yo. Sa̱cahnu yo chi Sutu Mañi yo chihin cha tandɨhɨ añima yo. 20 Tyicuan ri na̱cuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo Sutu yo cha cuenda tandɨhɨ maa, vasɨ sɨɨ cuñí yo, vasɨ nyehé yo tɨndoho. Na̱cuhva yo tyahvi nyoo chi ra chihin sɨvɨ Sutu Mañi yo Jesucristo.
Na coo vaha yo chihin tahan yo cuenda ra Cristo, catyí ra Pablo
21 Qui̱chaha yo nu cahán inga tahan yo cuenda ra Cristo. Vatyi sahá yo ñáyɨvɨ chi ra Cristo.
22 Nyoho ñu iyó yɨɨ qui̱chaha ndo cha cahán Sutu Mañi yo. Ta tyicuan caa tucu qui̱chaha ndo nu cahán yɨɨ ndo. 23 Vatyi rayɨɨ ican ra cuví nuu chi ñasɨhɨ ra, tari cuhva cuví ra Cristo nuu chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Ta suri maa ra sacacú ra chi yo cha cuví yo coño ñuhu ra. 24 Soco tari tahán chi cha quichahá ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo chi ra, tyicuan caa cuñí tucu chi cha quichahá ñusɨhɨ tandɨhɨ cha catyí yɨɨ ñu.
25 Ta rayɨɨ cuñí chi cha cuñí ra chi ñasɨhɨ ra, tari cuñí ra Cristo chi yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra. Ta chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra cha catyi yo. 26 Tacuhva vatyi sandundɨɨ ra añima yo. Ndɨɨ añima yo vatyi nacatya̱ ra quɨvɨ cha nachino iñi yo tuhun cahán ra ta condutya̱ yo. 27 Ndoo̱ añima yo tari ndoo̱ noo sahma, ña yacua ca chi, ña tɨyɨ ca chi. Vatyi ra Cristo sandundɨɨ́ ra chi yo cha cuví yo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Tacuhva cuví nacuhva cuenda ra chi yo chi Nyoo, soco vaha yo, ñahri ca cuatyi yo. 28 Ta tyicuan caa tucu cuñí chi cha cuñí rayɨɨ chi ñasɨhɨ ra, tari cha cuñí ra chi coño ñuhu ra. Vatyi tatu cuñí ra chi ñasɨhɨ ra, tari cha cuñí ra chi maa ra cuví cuan. 29 Vatyi yori noo yo cha ña cuñi nyehe yo chi coño ñuhu yo. Soco sacachí yo ta sacuihnó yo chi coño ñuhu yo. Ta ra Cristo suri tyicuan caa sacuví ra chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 30 Vatyi coño ñuhu ra cuví yo. Ta noo noo yo cuví yo suhva coño ñuhu ra ta yɨquɨ ra. 31 Catyí tuhun Nyoo: “Rayɨɨ sandoó ra chi sutu ra ta chi sɨhɨ ra. Ta ndu ɨɨ́n ri ra chihin ñasɨhɨ ra. Ta noo ri nanduví ñu.” 32 Ta yuhu catyi vatyi ihya cuví noo tuhun xehe cha cahnu xaan. Ta cuñí chi catyi tyi ra Cristo ndu ɨɨ́n ri ra chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 33 Ta sɨɨn ri cuñí tucu chi catyi vatyi tahan tahan ndo cuñí ndo chi ñasɨhɨ ndo, tari cuñí ndo chi maa ndo. Ta nyoho cha cuví ndo ñusɨhɨ, sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi yɨɨ ndo.